Triolein không tác dụng với

     

C. Triolein phản ứng với dd NaOH (xà phòng hóa) đến sp là muối bột natri của axit oleic với glixerol.

Bạn đang xem: Triolein không tác dụng với

D. Vào phân tử triolein có chứa links pi nên có phản ứng cùng với H2(xt Ni, t0)

B. Triolein không phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở đk thường.


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu hợp những gồm n axit béo khác biệt (có xúc tác H2SO4) hoàn toàn có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm 2 axit mập RCOOH với R’COOH chức năng với glixerol. Con số chất mập tối đa hoàn toàn có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất khủng X trong môi trường axit, sau làm phản ứng nhận được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất phệ X trong môi trường xung quanh axit, nhận được axit oleic với axit stearic bao gồm tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Quý hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bởi dd NaOH thu được 9,2g glixerol và 83,4g muối bột của một axit no. Axit kia là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo đề xuất vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được khối lượng xà phòng là


Đun nóng hóa học béo bắt buộc vừa đầy đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, trả sử làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol chiếm được là


Một một số loại chất béo tất cả M tb = 792,8. Trường đoản cú 10 kg chất lớn trên đã điều chế được m kg xà chống natri bao gồm 28% chất phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, chiếm được CO2 cùng H2O hơn kém nhau 7 mol. Khía cạnh khác, a mol chất khủng trên công dụng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất khủng được gọi tầm thường là triglixerit tuyệt triaxylglixerol.

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, ko tan trong nước tuy nhiên tan những trong dung môi hữu cơ.

(c) phản ứng thủy phân chất bự trong môi trường axit là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein bao gồm công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng xuất hiện ancol là


Cho triolein lần lượt chức năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp gồm phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được H2O với 9,12 mol CO2. Ngoài ra m gam X tính năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) chiếm được chất mập Y. Đem toàn cục Y tính năng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy cục bộ muối sau làm phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được buổi tối đa a gam H2O. Cực hiếm của a gần nhất với mức giá trị nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào dưới đây sai?


Hỗn đúng theo X gồm những triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, buộc phải dùng vừa đủ 3,75 mol O2 thì nhận được H2O và 2,7 mol CO2. Phương diện khác, xà chống hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol với m gam muối. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải vừa đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân trọn vẹn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch chứa b gam muối. Quý giá của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O và 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol cùng m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X buộc phải vừa đủ 7,75 mol O2 cùng thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X chức năng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của m là


Câu 40. Thực hiện thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang đến vào chén bát sứ khoảng chừng 3 gam mỡ lợn và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và liên tiếp khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài giọt nước để vào để giữ cho thể tích của các thành phần hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Tốt Nghiệp Online Chính Xác, Nhanh Chóng, Tính Điểm Thi Tốt Nghiệp Trực Tuyến

Phát biểu nào dưới đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất phệ X cần dùng trọn vẹn 3,24 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất khủng trên bằng NaOH chiếm được m gam hỗn hợp hai muối của axit oleic với axit stearic. Biết lượng X trên hoàn toàn có thể làm mất màu dung dịch chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Giá trị của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và các thành phần hỗn hợp X gồm cha muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, thu được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất béo triglixerit X trong hỗn hợp NaOH tín đồ ta chiếm được xà chống là tất cả hổn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol thứu tự là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Khi đun cho nóng 2,225 kg chất béo Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với dung dịch NaOH dư. Giả sử năng suất của bội phản ứng 100%. Cân nặng glixerol nhận được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X phải vừa đầy đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Mang đến m gam X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà chống hóa hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X đề xuất dùng toàn diện 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được glixerol và 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất phệ X trong hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn yếu nhau 1,817 lần và glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 với 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X công dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol với m gam muối. Khía cạnh khác, 25,74 gam X chức năng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề nghị vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Mặt khác cho a gam X phản ứng với toàn diện dung dịch Br2. Số mol Br2 tham gia phản ứng là:


Cho 28,96 gam tất cả hổn hợp X gồm chất to Y cùng axit Z (trong đó Y được chế tạo ra từ glixerol và axit Z) công dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH nhận được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ đồ gia dụng phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit tất cả số links π nhỏ tuổi hơn 6 và gồm 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là đa số hợp chất hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn X3 hai nhóm CH2. đánh giá và nhận định nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ 0,32 mol O2 chiếm được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau bội nghịch ứng trọn vẹn cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn cất m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là


Hỗn hợp E có axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Mang lại m gam E chức năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam các thành phần hỗn hợp hai muối. Trường hợp đốt cháy không còn m gam E thì nên cần vừa đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O cùng 5,22 mol CO2. Khối lượng của X vào m gam E là


Thực hiện nay xà chống hóa m gam chất lớn X bằng KOH chiếm được 96,2 gam hóa học rắn với 9,2 gam glixerol. Quý hiếm m là:


Hỗn thích hợp X gồm những triglixerit vào phân tử phần nhiều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X bắt buộc a mol O2 chiếm được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa trọn vẹn m gam X bởi dung dịch NaOH toàn diện được m1 gam muối. Giá trị a với m1 theo thứ tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X phải vừa đủ x mol O2, sau phản ứng chiếm được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X tác dụng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,45 mol. Cực hiếm của a là


 Tiến hành phân tích xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: cho vào chén bát sứ nhỏ dại khoảng 2 ml dầu dừa với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút và thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ mang lại thể tích hỗn hợp không đổi xong để nguội láo lếu hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo lếu hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy gồm lớp hóa học rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu như không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn thô thì bội nghịch ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong xem sét này, có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn bôi trơn máy.

Xem thêm: Tổng Tài Truy Thê 36 Kế Chưa Đủ, Tổng Tài Truy Thê, 36 Kế Chưa Đủ

Số vạc biểu đúng là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.