Phương Pháp Quy Đổi Peptit

     

Peptit là loại hợp chất cất từ 2 mang đến 50 gốc α-amino axit link với nhau bởi các liên kết peptit.

Bạn đang xem: Phương pháp quy đổi peptit

Liên kết peptit là links –CO-NH- thân hai đơn vị chức năng α-amino axit. Team -CO-NH- thân 2 đơn vị α-amino axit được gọi là nhóm peptit.

*

Phân tử peptit hợp thành từ những gốc α-amino axit bằng link peptit theo một cá biệt tự độc nhất định. Amino axit đầu N còn nhóm NH2, amino axit đầu C còn team COOH.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Đảo Ngược Chuỗi Trong Excel Bằng Hàm Textjoin

*

Peptit có thể bị thủy phân trọn vẹn thành những α-amino axit dựa vào xúc tác axit hoặc bazơ:

*

Peptit có thể bị thủy phân không trọn vẹn thành các peptit ngắn thêm nhờ xúc tác axit hoặc bazơ với enzim.

Xem thêm: Điểm Chuẩn 2017 Viện Đại Học Mở Hà Nội Điểm Chuẩn 2017 Viện Đh Mở Hà Nội

.2. Thủy phân trong môi trường xung quanh axit

Peptit (n mắt xích) + (n – 1)H2O+ aHCl → n muối bột của ∝-amino axit

(với a là số nguyên tử N vào X)

Ví dụ: Gly-Gly-Lys + 2H2O + 4HCl → 2ClH3N-CH2-COOH + ClH3N-4-CH(NH3Cl)-COOH

.3. Thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm

Peptit (n mắt xích) + (n – 1 + b)NaOH → n muối hạt của ∝-amino axit + bH2O

Trong đó: b là tổng số nhóm COOH còn tự do thoải mái trong peptit (các đội COOH không tạo liên kết peptit)

Ví dụ : Gly-Glu-Gly tất cả CTCT:

*

→ số đội COOH còn tự do trong peptit là b = 2

PTHH: Gly-Glu-Gly + 4NaOH → 2H2N-CH2-COONa + NaOOC-2-CH(NH2)-COONa + 2H2O

.4. Những α-amino axit thường xuyên gặp

Glyxin: NH2-CH2-COOH: M= 75

Alanin: CH3-CH(NH2)-COOH: M= 89

Axit glutamic: HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH: M= 147

Lysin: H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH: M= 146

Valin CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH: M=117

.II. Quy thay đổi peptit

Có không ít cách quy thay đổi peptit, cách quy đổi đơn giản và dễ dàng như sau:

Trường phù hợp 1: Peptit tạo ra từ α- amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH chỉ bao gồm một nhóm NH2, cùng 1 nhóm COOH (vd: Gly, Ala, Val,…):+ Peptit có n gốc α- amino axit + 1 phân tử H2O⟺ HNH-R1—CONH-R2-CO…NH-Rn-COOH → HN-R1-CO + HN-R2-CO + …. HN-Rn-CO + H2O

+ gốc amino axit dễ dàng nhất là Glyxin tất cả HN- CH2-CO ⇒Tổng quát: nơi bắt đầu amino axit bao gồm C2H3ON + CH2⟺ Tổng quát: gốc amino axit HN-R-CO → C2H3ON + kCH2Đặt công thức của X là H-(HNCH(R)CO-)nOH : c mol

Vậy yếu tố peptit bao gồm C2H3ON ( nc mol ), CH2 ( b mol ), H2O ( c mol ).

C2H3ON ( nc mol )

CH2 ( b mol ) + (4,5nc +3b)/2 O2 → (2 nc+b) CO2 + (1,5nc+b+c) H2O + 0,5 ncN2 ↑

H2O ( c mol )

Khi đó:+ Số mol peptit = nH2O = c+ Số N̅ mức độ vừa phải = nc /c = n+ nNaOH pư = nc

C2H3ON (nc mol) CH2COONa (nc mol)

CH2 ( b mol ) + NaOH → NH2 (nc mol)

H2O ( c mol ) CH2 ( b mol )

mX = 57*nc + 14b + 18c

m muối = 81*nc+ 16*nc+14b

hoặc m muối = 57nc + 14b + 40nc+ nHCl pư = nc với nH2O pư = nc – c

X + nHCl +(n – 1)H2O→ nClH3NRCOOH

BTKL : mX+mHCl+mH2O=mmuối

Trường thích hợp 2: Amino axit tạo nên peptit tất cả Lys: H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOHLys = Gly + 4CH2 + NH (BTNT)⟹ Quy đổi peptit thành: C2H3ON ( a mol ); CH2 ( b mol ), H2O ( c mol ); NH ( d mol )Khi kia nLys = d mol+ Số mol peptit = nH2O = c+ Số N̅ trung bình = a/c+ nNaOH pư = a và m muối bột = 57a + 14b +40a + 15d

nHCl pư = a + d và nH2O pư = a – c+nO2 pư = 2,25a + 1,5b + 0,25d

Peptit (n mắt xích) + (n – 1)H2O+ aHCl → n muối bột của ∝-amino axit

(với a là số nguyên tử N vào X)

mX+mHCl+mH2O=mmuối

Trường đúng theo 3: Amino axit tạo thành peptit có Glutamic: HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOHGlu = Gly + 2CH2 + CO2 (BTNT)→ Quy thay đổi peptit thành: C2H3ON ( a mol ), CH2 ( b mol ), H2O ( c mol ), CO2 ( d mol )Khi kia nGlu = d+ Số mol peptit = nH2O = c+ Số N trung bình = a/c+ nNaOH pư = a + d và m muối bột = 57a + 14b + 44d + 40.( a + d) – 18d+ nHCl pư = a cùng nH2O pư = a – c+ nO2 pư = 2,25a + 1,5b