Nung 2,46 gam hỗn hợp x gồm al(oh)3 và fe(oh)2 trong không khí đến khôi lượng không đổi thu được 1,82 gam hỗn hợp oxit

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nung nóg 15.6g nhôm hidroxit Al(OH)3 một thời hạn thu đc 5.1g Al2O3 với 2.8g H2O

A) lập PTHH của bội phản ứg

B) viết côg thức về trọng lượng của phản bội ứg

C) tính tỉ lệ xác suất về khối lượg của Al( OH)3 đã bị phân hủy


*

b/ Áp dụng định biện pháp bảo toàn khối lượng

=> mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

c/ Theo phần b

=> mAl(OH)3 (bị phân hủy) = mAl2O3 + mH2O

= 2,8 + 5,1 = 7,9 gam

=> %mAl(OH)3(bị phân hủy) = (frac7,915,6.100\%=50,64\%)


*

13: Nung rét 100g fe (III) hidroxit sau một thời hạn thu đuoc 40g săt (III) ôxit và13,5g nước.Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng?5) Viết bí quyết về trọng lượng của các chất trong phản ứng?9 Hoi có bao nhiêu phần trăm trọng lượng Fe(OH); đã trở nên phân hủy?


(13,\PTHH:2Feleft(OH ight)_3 ightarrow^t^oFe_2O_3+3H_2O\ extBảo toàn KL: m_Feleft(OH ight)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2\Rightarrow m_Feleft(OH ight)_3left( extp/ứ ight)=13,5+40=53,5left(g ight)\Rightarrow\%_Feleft(OH ight)_3left( extphân hủy ight)=dfrac53,5100cdot100\%=53,5\%)


. Nung trọn vẹn 7,8g nhôm hidroxit Al(OH)3 thu được 0,05 mol nhôm oxit Al2O3 cùng hơi nước

a) lập PTHH của bội phản ứng xẩy ra

b) Tính thành phần tỷ lệ về khối lượng các nguyên tố trong Al2O3

c) Tính cân nặng và thể tích hơi nc thu được ở đktc theo ĐLBTKL


a. 2Al(OH)3 ---> Al2O3 + 3H2O

b. CTHH : Al2O3

- MAl2O3 = 54+48 = 102 (g)

Trong 1 mol phân tử Al2O3 tất cả 2 mol Al và 3 mol O

+ mAl = 2.27= 54

+ mO = 3.16= 48

- %mAl= (dfrac54102).100 = 52,94 %

- %mO = 100 - 52,94 %

c. ĐLBTKL : mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

=> mH2O = 132 - 102 = 30 (kg)

-Ta bao gồm : nH2O = (dfracm_H2OM)= (dfrac3018)= 1,7 (mol )

Ta lại sở hữu : VH2O = nH2O . 22,4 = 1,7 . 22,4 = 38.8 ( L )

. Tính lại công dụng thử đúng không do mình không dùng máy tính xách tay á


Hơi lệch một chút, loại này liên quan đến hóa ạ :( mình sắp ktra 1 huyết rồi ao ước mn thông cảm

Quặng boxit là có thành phần hầu hết Al2O3. Để pha trộn nhôm bạn ta ngay tắp lự phân 150g quặng boxit chiếm được 54g Nhôm Al cùng 48gam khí Oxi (O2) phản ứng xảy ra theo sơ đồ vật sau: Al2O3 -> Al +O2

a) Viết cách làm về trọng lượng của phản bội ứng và phụ thuộc vào sơ vật dụng trên viết PTHH

b)Tính cân nặng Al2O3 vẫn phản ứng

c) Tính tỉ lệ% của khối lượng Al2O3 đựng trong quặng boxit đó ??


Khi nung lạnh 270g Fe(OH)3 một thời gian thu được 160g Fe2O3 và 50g H2

a, Lập PTHH

b,Tính thành phần phần trăm khối lượng Fe(OH) đã bị phân hủy


(PTHH:2Feleft(OH ight)_3underrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O)

Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

(m_Feleft(OH ight)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2O=160+50=210left(g ight))

Thành phần phần trăm khối lượng (Feleft(OH ight)_3) đã phân hủy là:

(dfrac210270=77,77\%)

 


đốt cháy trọn vẹn 1 lượng nhôm ( Al ) trong 4,8 g oxi nhận được 10,2 g nhôm oxit ( Al2O3 )

1) Lập phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng

2) Viết phương pháp về trọng lượng của phản nghịch ứng vẫn xảy ra

3) Tính khối lượng nhôm đang phản ứng 

 


1) 4Al + 3O2 --to--> 2Al2O3

2) Theo ĐLBTKL: mAl + mO2 = mAl2O3 (1)

3) (1) => mAl = 10,2 - 4,8 = 5,4(g)


+Alx(SO4)y ++H2Oa.+xác+định+x,y+và hoàn+thành+PTHHb.+cho+biết+tỉ+lệ+số+phân+tử+của+2+cặp+chất+khác+nhau+trong+phản+ứngc.+tính+tỉ+số+phần+trăm+của+nguyên+tố+Al+trong+hợp...">

Cho sơ thứ : Al(OH)3 + H2SO4 ---> Alx(SO4)y + H2O

a. Xác định x,y và hoàn thành PTHH

b. Cho thấy tỉ lệ số phân tử của 2 cặp chất khác nhau trong bội phản ứng

c. Tính tỉ số xác suất của nguyên tố Al vào hợp bị tiêu diệt trên

d. Tính lượng muối nhôm tạo nên thành nếu bao gồm 78g Al(OH)3 tác dụng cùng với 147g H2SO4 sinh ra 54g H2O

 


Hơi lệch một chút, loại này tương quan đến hóa ạ :( mình sắp tới ktra 1 huyết rồi ý muốn mn thông cảm

Quặng boxit là tất cả thành phần chủ yếu Al2O3. Để pha chế nhôm tín đồ ta tức khắc phân 150g quặng boxit thu được 54g Nhôm Al và 48gam khí Oxi (O2) bội phản ứng xẩy ra theo sơ vật dụng sau: Al2O3 -> Al +O2

a) Viết phương pháp về trọng lượng của phản bội ứng và phụ thuộc sơ đồ dùng trên viết PTHH

b)Tính khối lượng Al2O3 đã phản ứng 

c) Tính tỉ lệ% của cân nặng Al2O3 chứa trong quặng boxit kia ??


Nung lạnh 400g Sắt(III) hiđroxit Fe(OH)3 một thời gian thu được 160g Sắt(III)oxit Fe2O3 cùng 54g nước.

Bạn đang xem: Nung 2,46 gam hỗn hợp x gồm al(oh)3 và fe(oh)2 trong không khí đến khôi lượng không đổi thu được 1,82 gam hỗn hợp oxit

a. Lập phương trình hóa học.

Xem thêm: Công Bố Điểm Chuẩn Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân 1 6, Điểm Chuẩn Trung Cấp Các Trường Cand Năm 2016

b. Viết biểu thức về trọng lượng của phản bội ứng.

Xem thêm: Fix Lỗi Máy Tính Không Mở Được Các Chương Trình Và Ứng Dụng, Fix Lỗi Máy Tính Không Mở Được Các Chương Trình

c. Bao gồm bao nhiêu %  Fe(OH)3 bị sức nóng phân hủy.giúp em vội với ạ


(a,2Fe(OH)_3xrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O\b,m_Fe(OH)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2O\c,m_Fe(OH)_3(p/ứ)=160+54=214(g)\Rightarrow \%_Fe(OH)_3(phân hủy)=dfrac214400.100\%=53,5\%)


quặng boxit có thành phần hầu hết là Al2O3 để điều chế Al ta năng lượng điện phân 150g quặng boxit thu được 54g Al cùng 48g O2 bội nghịch ứng xảy ra theo sơ đồ Al2O3----->Al+O2