Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng

     
*

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi cấp 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng


*

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng. Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 18cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.


*

một phần bằng 18

chiều rộng hình chữ nhật là :

18x1=18 cm

chiều dài hình chữ nhật là :

18+18=36  cm 

diện tích hình chữ nhật là :

18x36=648 cm2

đáp số : 648 cm2


hiệu số phần bởi nhau 

6-1=5 phần

chiều rộng hình chữ nhật là

18:5=3,6 m

diện tích hình chữ nhật là

18x3,6=64,8 m2

đáp số : 64 ,8 m2

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)


Bài 6: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi cấp 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 18cm. Tính diện tich hình chữ nhật đó.


hiệu số phần bằng nhau 

6-1=5 phần

chiều rộng lớn hình chữ nhật là

18:5=3,6 m

diện tích hình chữ nhật là

18x3,6=64,8 m2

đáp số : 64 ,8 m2


1.Hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 29cm,chu vi 68cm. Tính diện tích s hình chữ nhật

2. Hình chữ nhật có diện tích s 189cm2, chiều rộng lớn 9cm. Tính chu vi hình chữ nhật

3. Hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 18cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật

4. Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 7cm, chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích của hcn


1. Chiều rộng là : ( 68 : 2 ) - 29 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 5 x 29 = 145 (cm2)

2. Chiều dài là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 21 + 9 ) x 2 = 60 (cm)

3. Chiều rộng lớn là : 18 x 1/3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 (cm2)

4. Chiều lâu năm là : 7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 7 + 28 ) x 2 = 70 (cm)

Diện tihs hình chữ nhật chính là : 28 x 7 = 196 (cm2)


1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 68 : 2 = 34 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là : 34 - 29 = 5 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 34 x 5 = 170 ( cm2)

2. Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 189 : 9 = 21 (cm )

Chu vi hình chữ nhật là :( 21 + 9 ) x 2 = 60 ( cm )

3. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 18 : 1/3 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 ( cm2)

4. Chiều nhiều năm hcn là : 8 x 4 = 32 ( centimet )

Chu vi hcn là : ( 32 + 8 ) x 2 = 80 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 32 x 8 = 256 ( cm2 )


Đúng 1
Bình luận (0)

k mk đi

ai k mk 

mk k lại

thanks


Đúng 1
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật gồm chu vi vội 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
4
0
GửiHủy

Vì chu vi vội 6 lần chiều rộng đề xuất nửa chu vi vội 3 lần chiều rộng.

Suy ra chiều lâu năm là 2 phần, chiều rộng là 1 phần.

Hiệu số phần là:2-1=1

Chiều rộng lớn là:25:1*1=25

Chiều dài là:25*2=50

Diện tích hình kia là:50*25=1250

Đáp số:1250 cm2


Đúng 1

Bình luận (0)

rộng = 25/4

dài 125/4

S=3125/16


Đúng 0
Bình luận (0)

1250 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật có chu vi vội 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Tìm A Để Hàm Số Liên Tục Và Một Số Dạng Toán Thường Gặp, Chuyên Đề: Hàm Số Liên Tục


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

chieu rong = 1/6 chu vi => chieu rong = 1/3 nua chu vi => chieu rong = 1/2 chieu dai

Vay chieu dai la : 25:(2-1) x 2= 50cm 

Dien h la : (50- 25) x 50 = 1250 cm2  


Đúng 0

Bình luận (0)

Hiệu số phần bằng nhau: 6 - 1 = 5 (phần)

Chiều rộng: 25 : 5 = 5 (cm)

Tính diện tích s nha....


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật tất cả chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Chu vi cấp 6 lần chiều rộng thì 50% chu vi gấp 3 lần chiều rộng. Chiều rộng 1 phần thì nửa chu vi 3 phần. Hay dài gấp gấp đôi rộng.

Vậy chiều rộng bởi 25 cm.

Chiều dài: 25 x 2 = 50 (cm)

Diện tích: 50 x 25 = 1250 (cm2)


Đúng 0

Bình luận (0)

nưa chu vi cấp 3 lần chiều rộng lớn --> lâu năm + rộng lớn = 3 lần chiều rộng --> dài gấp rất nhiều lần chiều rộng --> chiều rộng lớn là 25 cm

chiều lâu năm 50cm --> diện tích s: 50*25 = 1250 cm2

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật gồm chu vi vội 6 lần chiều rộng. Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

diện tích hình chữ nhật sẽ là 1250 cm2


Đúng 0

Bình luận (0)

ta coi chiều rộng là một trong những phần,thì chiều lâu năm là 6 phần bằng nhau,

vậy hiệu số phần bằng nhau là: 6-1=5 (phần)

chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: 25/5*1=5 (cm)

chiều dài hình chữ nhật là: 5+25=30 (cm)

diện tích hình chữ nhật là: 5*30=150 (cm2)


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật tất cả chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Thể Tích 1 Bao Xi Măng 50Kg, 1 Bao Xi Măng Nặng Bao Nhiêu Kg


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

nửa chu vi gấp tần số chiều rộng là:

6/2=3 (lần)

chiều dài gấp chu kỳ chiều rộng là:

3-1=2(lần)

chiều rộng là:

25/(2-1)=25 (cm)

chiều dài là:

25+25=50 (cm)

diện tích hình chữ nhật là:

25*50=1250(cm2)

đáp số: 1250 cm2


Đúng 0

Bình luận (0)

gọi x (cm)là chiều dài HCN (x>0)

y(cm) là chiều rộng HCN (y>0)

chu vi của HCN là 6y = (x+Y)2

6y = 2x + 2y

6y - 2y = 2x

4y = 2x

4y - 2x = 0 (1)

theo đề bài ta bao gồm : x - y = 25 (2)

từ (1) và (2) ta bao gồm hệ Pt : 4y - 2x = 0 và x - y = 25

=> X = 50 centimet , y= 25 cm

S HCN = 50 x 25 =1250 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật tất cả chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
10
0
GửiHủy

Ta gồm sơ đồ vật như sau :

Chiều nhiều năm : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng : |-----|

Hiệu số phần cân nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều dài là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Ta có sơ đồ gia dụng như sau :

Chiều nhiều năm : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng lớn : |-----|

Hiệu số phần đều nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều dài là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

các ban ơi liệu có phải là 1250 không hả


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)