Hòa Tan 7 8G Hỗn Hợp Al Mg

     
*

Hòa rã 7,8g láo lếu hợp tất cả Al, Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản bội ứng thấy khốilượng hỗn hợp axit tăng thêm 7g. Xác định trọng lượng mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu. 


*

Al + 3HCl -> AlCl3 + 1,5H2

.x x 1,5x mol

Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2

.y y y mol

Ta bao gồm : mhh KL = 27x + 24y = 7,8g

Và : mtăng = mKL – mH2 = 27x + 24y – 2.(1,5x + y) = 7

=> x = 0,2 ; y = 0,1 mol

=> mAl = 5,4g ; mMg =2,4g

 


*

Hoà tung 7,8 gam hỗn hợp bột Al cùng Mg trong hỗn hợp HCl dư. Sau phản nghịch ứng cân nặng dung dịch tăng lên 7,0 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Trọng lượng Al với Mg trong tất cả hổn hợp đầu là A. 5,8 gam cùng 3,6 gam B. 1,2 gam và 2,4 gam C. 5,4 gam với 2,4 gam D. 2,7 gam và 1,2 gam

Hoà rã 7,8 gam tất cả hổn hợp bột Al cùng Mg trong dung dịch HCl dư. Sau làm phản ứng cân nặng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với hỗn hợp HCl ban đầu. Cân nặng Al và Mg trong các thành phần hỗn hợp đầu là

A. 5,8 gam và 3,6 gam

B. 1,2 gam cùng 2,4 gam

C. 5,4 gam cùng 2,4 gam

D. 2,7 gam với 1,2 gam


Nung rét 3,72g hỗn hợp bột những kim nhiều loại Zn và Fe vào bột S dư. Hóa học rắn nhận được sau bội phản ứng được hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận ra có 1,344 lít khí (đktc) bay ra. Xác định cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Bạn đang xem: Hòa tan 7 8g hỗn hợp al mg


Cho 8,7g láo hợp bao gồm Al, Ca vào hỗn hợp HCl 0,5M dư. Sau phản nghịch ứng thấy khốilượng dung dịch tạo thêm 8,1g.

a) Tính % trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.Nếu trung hòa axit dư đề nghị vừa đầy đủ 300ml dung dịch KOH 0,2M. Tính thể tích dung dịch HCl đãdùng. 


Hòa tung 10,1 gam tất cả hổn hợp A có Zn và Mg bởi dung dịch HCl dư.Sau phản ứng chiếm được 5,6 lít (đktc) cùng dung dịch (X)a,Viết bội phản ứng xảy rab,Tính nguyên tố phần trăm khối lượng kim loại trong những hỗn hợp ban đầuc,Nếu cho 20,2 gam các thành phần hỗn hợp A sống trên tác dụng với dugn dịch H2SO4đặc, nóng dư thì thu dược khí dư thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất,đktc) Tính V


Cho 3,68 gam láo hợp tất cả Al cùng Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10%, nhận được 2,24 lít khíH2 (ở đktc).

a/ xác minh % cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: 11 Of The Most Popular States In The U S State In The Usa, 11 Of The Most Popular States In The U

b/ Tính độ đậm đặc % các muối bao gồm trong dung dịch sau phản nghịch ứng.


Hòa tan 10 gam tất cả hổn hợp 3 kim loại Mg, Al, Zn trong 300 gam hỗn hợp H2SO4 loãng (lấy dư), sau thời điểm phản ứng xong xuôi thu được dung dịch X có cân nặng tăng so với dung dịch thuở đầu a gam cùng 4,48 lít khí H2 (đktc). Tính quý giá của a.


Hòa rã 5,1 gam Mg và Al vào dung dịch HCl 3,65%, sau làm phản ứng thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc) cùng dung dịch X.a) Tính phần trăm cân nặng của mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp đầu.b) Tính trọng lượng mối khan tất cả trong Xc) Tính cân nặng dung dịch HCl đã dùng và nồng độ phần trăm của những chất trong X.

Xem thêm: Cho 1 Mol Amino Axit X (Công Thức Có Dạng H2Ncnh2Ncooh) Tác Dụng Hết Với Dung Dịch Hcl Dư


Hòa tan trọn vẹn 6,93 gam láo hợp gồm Mg, Al (có tỉ trọng mol tương ứng là 4:5) vào V lít hỗn hợp HCl 4M, sau bội phản ứng thu được khí A cùng dung dịch B.

a) Tính khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại có trong láo lếu hợp

B) Tính giá trị tối thiểu của V


Hòa tan trọn vẹn 16 gam tất cả hổn hợp Mg, Fe bởi dung dịchH2SO4 loãng vừa đủ. Sau bội phản ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam đối với ban đầu. Cân nặng muối khan thu được sau khoản thời gian cô cạn hỗn hợp là A. 53,6 gam. B. 54,4 gam. C. 92 gam. D. 92,8 gam. 

Hòa tan trọn vẹn 16 gam tất cả hổn hợp Mg, Fe bởi dung dịchH2SO4 loãng vừa đủ. Sau phản bội ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng lên 15,2 gam so với ban đầu. Khối lượng muối khan thu được sau thời điểm cô cạn dung dịch là

A. 53,6 gam.

B. 54,4 gam.

C. 92 gam.

D. 92,8 gam. 


hòa tung 23, 3 gam hỗn hợp fe với zn trong hỗn hợp hcl dư thu được 8,96 lít khí h2 sống đktc. Viết Phương trình bội phản ứng, tính % trọng lượng mỗi kim loại trong láo lếu hợp lúc đầu