HÀM SO SÁNH SỐ TRONG EXCEL

     

Sử dụng các toán tử đối chiếu trong Excel để kiểm tra nếu hai giá trị bằng nhau, nếu như một giá chỉ trị to hơn giá trị khác, giả dụ một giá chỉ trị bé dại hơn cực hiếm còn lại, v.v.

Bạn đang xem: Hàm so sánh số trong excel

Bằng nhau

Toán tử bằng (=) trả về TRUE trường hợp hai giá chỉ trị bằng nhau

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 mặt dưới.

*

Giải thích: phương pháp trả về TRUE cũng chính vì giá trị trong ô A1 bằng giá trị trong ô B1. Luôn ban đầu một phương pháp với ký kết hiệu bởi (=).

2. Hàm IF bên dưới sử dụng toán tử bằng.

*

Giải thích: ví như hai giá trị (chuỗi số hoặc văn bản) bởi nhau, hàm IF trả về Yes, ngược lại trả về No.

Lớn hơn

Toán tử to hơn (>) trả về TRUE trường hợp giá trị trước tiên lơn hơn quý hiếm thứ hai

1. Ví dụ, hãy xem cách làm trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: cách làm trả về TRUE cũng chính vì giá trị trong ô A1 to hơn giá trị troong ô B1

2.Hàm OR dưới sử dụng toán tử lớn hơn.

*

Giải thích: hàm OR trả về TRUE trường hợp có ít nhất một giá bán trị lớn hơn 50, ngược lại trả về FALSE.

Nhỏ hơn

Toán tử nhỏ hơn (

1. Ví dụ, hãy xem phương pháp trong ô C1 mặt dưới.

*

Giải thích: cách làm trả về TRUE bởi vì giá trị trong ô A1 nhỏ hơn quý hiếm trong ô B1.

2. Hàm AND dưới sử dụng toán tử nhỏ tuổi hơn.

*

Giải thích: hàm và trả về TRUE nếu cả hai giá chỉ trị nhỏ hơn 80, trái lại trả về FALSE.

Lớn hơn hoặc bằng

Toán tử lớn hơn hoặc bằng (>=) trả về TRUE ví như giá trị trước tiên lớn rộng hoặc bởi giá trị lắp thêm hai.

1. Ví dụ, hãy xem phương pháp trong ô C1 mặt dưới.

Xem thêm: Giới Thiệu Dòng Loa Sas Của Nước Nào Sản Xuất, Loa Nằm Paramax Sas

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE chính vì giá trị trong ô A1 lớn hơn hoặc bằng giá trị trong ô B1.

2. Hàm COUNTIF bên dưới sử dụng toán tử lớn hơn hoặc bằng.

*

Giải thích: hàm COUNTIF đếm số ô lớn hơn hoặc bởi 10.

Nhỏ hơn hoặc bằng

Toán tử nhỏ dại hơn hoặc bởi (

1. Ví dụ, hãy xem cách làm trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE bởi vì giá trị vào ô A1 nhỏ dại hơn hoặc bằng giá trị vào ô B1.

2. Hàm SUMIF bên dưới sử dụng toán tử nhỏ hơn hoặc bằng.

*

Giải thích: hàm SUMIF tính tổng mức trong vùng A1:A5 nhỏ dại hơn hoặc bằng 10.

Không bằng

Toán tử không bởi () trả vể TRUE nếu như hai quý giá không bởi nhau.

1. Ví dụ, hãy xem phương pháp trong ô C1 mặt dưới.

*

Giải thích: cách làm trả về TRUE cũng chính vì giá trị vào ô A1 không bởi giá trị vào ô B1.

2. Haàm IF bên dưới sử dụng toán tử ko bằng.

Xem thêm: Chứng Minh F Là Ánh Xạ Tuyến Tính, Khái Niệm Về Ánh Xạ Tuyến Tính

*

Giải thích: trường hợp hai quý giá (chuỗi số hoặc văn bản) không bằng nhau, hàm IF trả về No, trái lại trả về Yes.