Giải Chi Tiết Đề Minh Họa 2018 Môn Hóa

     

Hỗn thích hợp khí sau làm phản ứng tất cả CO2 và co (dư), tất cả tổng số mol là 0,2 mol (bảo toàn C)

Giải hệ: x + y = 0,2

28x + 44y = 20.2.0,2

→ x = 0,05; y = 0,15

Tăng sút khối lượng: m = 8 – 0,15.16 = 5,6 gam.

Bạn đang xem: Giải chi tiết đề minh họa 2018 môn hóa

Câu 54. C

nOH- = 0,75 mol

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3

0,2 → 0,6 → 0,2

Al(OH)3 + OH– → AlO2– + 2H2O

 0,15 ← 0,15

Al(OH)3 sót lại là: 0,2 – 0,15 = 0,05 mol → m kết tủa: 0,05 . 78 = 3,9 gam

Câu 55. D

Câu 56. A

Câu 57. B

Metyl axetat với etyl axetat đều có 1 liên kết π trong phân tử, công thức tổng thể là CnH2nO2

→ nCO2 = nH2O = nCaCO3 = 0,25 mol

m = 0,25.18 = 4,5 gam

Câu 58. A

CTTQ của amin là CnH2n+3N (n ≥ 1)

Bảo toàn yếu tắc N → Số mol của amin là: 0,05.2 = 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tpps C → n = 0,2 : 0,1 = 2

Câu 59. B

3 phản ứng đầu

Câu 60. B

Saccarozơ chỉ thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit

Amin không bị thủy phân

Câu 61. C

Các ý đúng: a, c, d, e

Câu 62. A

04 đồng phân gồm:

CH3 – CH (COOCH­3)2 (axit gồm 4 C, mạch nhánh)

H3COOC – CH2 – CH2 – COOCH3 (Axit tất cả 4 C, mạch thẳng)

H5C2OOC – COOC2H5 (este của axit oxalic và ancol etylic)

CH3COOCH2 – CH2OOCCH3 (este của axit axetic và etilen glycol)

Câu 63. D

Xét trường phù hợp kiềm dư:

P2O5 + 6MOH → 2M3PO4 + 3H2O

 x mol 3x mol

Chất rắn khan nhận được sau phản ứng tất cả 2 muối và 2 bazơ dư.

Bảo toàn khối lượng: 142.x + 0,1.40 + 0,05.56 = 8,56 + 18.3x

→ x = 0,02 mol

→ m = 142.0,02 = 2,84 gam.

Xem thêm: Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh, Truyện Ngôn Tình

Câu 64. B

X là (NH4)2CO3

Y là đipeptit mà gồm 4C, đề nghị mỗi aminoaxit sẽ sở hữu 2C (Gly)

Chất Q bắt buộc là: ClH3NCH2COOH

Câu 65. D

Fe3O4 bội phản ứng cùng với H2SO4 loãng thu được hỗn hợp chứa: Fe2+, Fe3+, SO42‑ cùng H+.

Xem thêm: Bánh Trung Thu Đại Phát 2016, #1 Bảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát Mới Nhất 2016

Cu bội phản ứng với Fe3+

Fe(NO3)2 : Fe2+ + NO3– + H+

KMnO4: Fe2+ + MnO4– + H+

BaCl2: Ba2+ + SO42-

Cl2: Fe2+ + Cl2

KNO3: Fe2+ + NO3– + H+

Câu 66. B

C6H10O5 → 2CO2

CO2 + OH– → CO32- + HCO3–

HCO3– + OH– → CO32- + H2O

0,01 mol ← 0,01 mol

Bảo toàn điện tích (trong bội phản ứng của CO2 với OH–)

nOH- = 2.n(CO32-) + n(HCO3–) → Số mol của CO32- là (0,05.2 – 0,01):2 = 0,045 mol

Bảo toàn C: số mol của CO2 là 0,045 + 0,01 = 0,055 mol

m = (0,055:2).162:0,81 = 5,5 gam

Câu 67. A

Câu 68. A

Y làm cho quỳ tím đưa xanh → Lysin: một số loại D

T với Br2 kết tủa trắng → Phenol, anilin: các loại B

Z sản xuất dung dịch blue color với Cu(OH)2 → Glucozơ: chọn A

Câu 69. A

a. NaCl với AlCl3

d. FeSO4 với Fe2(SO4)3

e. K­2SO4 với Na2SO4

g. Mg(NO3)2 cùng NH4NO3

Câu 70. C

Bảo toàn khối lượng: mH = 3,2 – mC = 3,2 – 0,2.12 = 0,8 gam

Bảo toàn H: Số mol H2O = 0,8 : 2 = 0,4 mol

Bảo toàn O: Số mol O2 = (0,2.2 + 0,4.1):2 = 0,4 mol

Thể tích O2: = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 71. D

Số mol OH– = 0,15.1 = 0,15 mol (tương ứng với phản ứng: H+ + OH– → H2O chưa tạo ra kết tủa).