FES2 + HNO3 ĐẶC NÓNG

     

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O là bội nghịch ứng lão hóa khử. Bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học vẫn được cân bằng, điều kiện những chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Không có

3. Cân bằng phản ứng FeS2+ HNO3→ Fe(NO3)3+ H2SO4+ NO + H2O

FeS2+ HNO3→ Fe(NO3)3+ H2SO4+ NO + H2O

a. Xác minh sự đổi khác số oxi hóa:

Fe+2→ Fe+3

S-2→ S+6

N+5→N+2

(Viết số oxi hóa này phía trên những nguyên tố tương ứng)

b. Lập thăng bởi electron:

Fe+2→ Fe+3+ 1e

S-2→ S+6+ 8e

FeS → Fe+3+ S+6+ 9e

N+5+ 3e → 2N+2

→ có 3FeS và 9NO.

Bạn đang xem: Fes2 + hno3 đặc nóng

c. Đặt những hệ số tìm được vào phản bội ứng với tính những hệ số còn lại:

3FeS2+ 26HNO3→ 3Fe(NO3)3+ 6H2SO4+ 17NO + 7H2O

3. Cách thực hiện để FeS2+ HNO3

Cho FeS2tác dụng với acid HNO3.

4. Hiện tượng phản ứng hóa học cho FeS2tác dụng cùng với acid HNO3

Sau bội nghịch ứng mở ra khí không màu (NO) hóa nâu trong ko khí

5. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1.Cho các chất sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3. Chất tất cả hàm lượng sắt bự nhất.

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Lời giải:


Đáp án: C

Câu 2.Cho 3,6 gam Mg tính năng hết với dung dịch HNO3(dư), xuất hiện 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Khí X là:

A. N2O5

B. NO

C. N2O

D. NO2

Lời giải:


Đáp án: B

Ta có:

nMg= 3,624 = 0,3 mol

nX= 2,2422,4 =0,1 mol

Mg0→ Mg+2+2e

0,15 → 0,3

N+5+ (5 - n) e → N+n

0,3 → 0,1

=> 0,1 (5-n) = 0,3 => n = 2 => NO


Câu 3.Cho 13,7 g các thành phần hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al và Fe vào hỗn hợp HNO3loãng dư, chiếm được 26,88 lit khí NO (đktc) duy nhất. Cân nặng (g) của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là:

A. 2,7; 11

B. 8,1; 5,6

C. 5,6; 8,1

D. 11; 2,7

Lời giải:


Đáp án: B

Câu 4.Dãy sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không phản bội ứng với axit HNO3đặc nguội?

A. Cu, Fe, Ag

B. Cu, Fe, Cr

C. Cr, Fe, Al

D. Fe, Cr, Ag

Lời giải:

Đáp án: C


Al, Fe, Cr là những sắt kẽm kim loại bị tiêu cực với HNO3đặc nguội

Câu 5.Dãy chất nào dưới đây gồm các chất vừa có tính thoái hóa vừa gồm tính khử?

A. SO2, O3, dung dịch H2SO4(loãng)

B. SO2, Cl2, F2

C. O2, SO2, Cl2

D. Cl2, SO2, Br2

Lời giải:


Đáp án: D

Câu 6.Cho m (g) hỗn hợp Fe và Cu công dụng hết cùng với 100 ml dung dịch HNO32,4 M có nung rét thu được dung dịch A cùng một khí gray clolor đỏ. Cô cạn hỗn hợp A thu được 10,48 g các thành phần hỗn hợp 2 muối bột khan. Quý giá củam (g)?

A. 3,04 gam

B. 6,08 gam

C. 1,52 gam

D. 4,56 gam

Lời giải:


Đáp án: A

nHNO3= 0,1.2,4 = 0,24 mol;

2H++ NO3-+ e → NO2+ H2O

nNO3-tạo muối hạt = 0,12 mol

mmuối= m + mNO3-= m + 0,12.62 ⇒ m = 10,48 – 7,44 = 3,04 gam


Câu 7.Hòa tan trọn vẹn hh X bao gồm 8,1 gam Al với 29,25 gam Zn bằng dd HNO312,6% (vừa đủ) chiếm được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) với dung dịch Y chứa 154,95 gam muối hạt tan. Quý hiếm của V là

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:


Đáp án: B

mAl(NO3)3= 8,1.21327 = 63,9 gam; mZn(NO3)3= 29,25.18965= 85,05 gam

my= mAl(NO3)3+ mZn(NO3)2+ mNH4NO3⇒ mNH4NO3= 6 gam ⇒ nNH4NO3= 0,075 mol

nN2O = 0,3.3+0,45.2-0,075.88 = 0,15 mol ⇒ V = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 8.

Xem thêm: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Dạy An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Hs Tiểu Học

Hòa rã 38,4 gam Cu vào dung dịch HNO3loãng dư, nhận được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 8,96 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:


Đáp án: C
Sử dụng bảo toàn e: nNO= 38,464 . 23= 0,4 mol ⇒ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 9.Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2trong không khí người ta thu được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3,NO2,O2.

Lời giải:


Đáp án: D

Phương trình bội phản ứng

4Fe(NO3)2

*
2Fe2O3+ 8NO2+ O2


Câu 10.Nhận định nào dưới đây không đúng?

A. Axit nitric phản nghịch ứng với tất cả bazơ.

B. Axit nitric(loãng, đặc, nóng) phản nghịch ứng với hầu như kim loại bỏ Au, Pt.

C. Toàn bộ các muối bột amoni lúc nhiệt phân rất nhiều tạo khí amoniac.

Xem thêm: Tổng Của 3 Số Là 410 - Tổng Của Ba Số Là 410

D. Các thành phần hỗn hợp muối nitrat và hợp chất hữu cơ rét chảy rất có thể bốc cháy.

Lời giải:


Đáp án: C

FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O


Tham khảo những loạt bài Hóa học 12 khác:


Bài viết cùng lớp mới nhất

1 685 lượt xem
thiết lập về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
liên kết
chính sách
kết nối
bài viết mới tốt nhất
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới duy nhất
Thi demo THPT nước nhà
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1