Đốt Cháy Hoàn Toàn A Gam Triglixerit X Cần Vừa Đủ 4 83 Mol O2

     
*Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit x cần vừa đủ 4 83 mol o2

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
đồ dùng lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12


Xem thêm: Làm Thơ Lục Bát Về Mái Trường Xưa, Ký Ức Học Trò, Viết 4 Câu Thơ Lục Bát Nói Về Ngôi Trường

Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 với 3,18 mol H2O. Mặt khác, mang lại a gam X phản bội ứng hoàn toản với hỗn hợp NaOH, chiếm được b gam muối. Giá trị của b là

A 53,16 B 57,12 C 60,36 D 54,84

Phương pháp giải:

*Phản ứng cháy:

BTKL: mX = mCO2 + mH2O – mO2 = ?

BTNT “O”: nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = ?

=> nX = nO(X) : 6 = ?

*Phản ứng thủy phân trong NaOH:

X + 3NaOH → muối + C3H5(OH)3

nNaOH = 3nX = ?

nGlixerol = nX = ?

BTKL: m muối hạt = mX + mNaOH – mglixerol = ?
Xem thêm: Người Ta Đi Cấy Lấy Công - Tôi Đây Đi Cấy Còn Trông Nhiều Bề

Lời giải chi tiết:

*Phản ứng cháy:

BTKL: mX = mCO2 + mH2O – mO2 = 3,42.44 + 3,18.18 – 4,83.32 = 53,16 gam

BTNT “O”: nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 3,42.2 + 3,18 – 4,83.2 = 0,36 mol

=> nX = nO(X) : 6 = 0,36 : 6 = 0,06 mol

*Phản ứng thủy phân vào NaOH:

X + 3NaOH → muối bột + C3H5(OH)3

nNaOH = 3nX = 0,06.3 = 0,18 mol

nGlixerol = nX = 0,06 mol

BTKL: m muối bột = mX + mNaOH – mglixerol = 53,16 + 0,18.40 – 0,06.92 = 54,84 gam

Đáp án D


Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép dulichnangdanang.com giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.