Điều Chế Etyl Bromua Từ Ancol Etylic

     

Sách thực hành thực tế hóa học tập hữu cơ gồm tía phần. Phần I là phần đại cương cứng về kỹ thuậtthực hành tổng đúng theo hữu cơ, phần II là phần thực hành thực tế tổng vừa lòng hữu cơ. Phần III làphần thực hành thực tế phân tích định tính khẳng định nhóm chức. Phần đại cươngtrình bày phần đông quy tắc làm việc trong chống thínghiệm hóa hữu cơ, những quy tắc bảo hiểm, những khả năng và phương thức thực hành. Phần thực hành tổng phù hợp hữu cơtrình bày lý thuyết và rất nhiều bài thực hành tổng hợp ví dụ của các loại phản nghịch ứng cơ bạn dạng đã học trong chương trình. Phần thực hành thực tế phân tích định tính xác minh nhóm chức những hợp hóa học hữu cơbao gồm phần thực hành thực tế về các phản ứng của các nhóm chức và một số phương pháp xác định những nhómchức vào hợp chất hữu cơ.

Bạn đang xem: Điều chế etyl bromua trường đoản cú ancol etylic
Bạn đang xem: điều chế etyl bromua từ ancol etylic

*Xem thêm: Dđộng Lực Học Chất Điểm ( Có Lời Giải Chi Tiết), Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 10

*Xem thêm: Bà Bầu Ăn Cháy Cơm Có Bị Sót Rau Không, Bà Bầu Ăn Cơm Cháy Có Sao Không

ai đang xem nội dung tài liệu Giáo trình thực hành thực tế hoá hữu cơ, để cài tài liệu về máy bạn click vào nút download ở trên TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT F 7 G GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HOÁ HỮU CƠ PHẠM VĂN TẤT - NGUYỄN QUỐC TUẤN thực hành hoá cơ học - 1 - MỤC LỤC PHẦN I. ĐẠI CƯƠNG................................................................................................. 7 I. Nội quy làm thí nghiệm....................................................................................... 7 II. Sẵn sàng thí nghiệm, đề cương cứng và tường trình .................................................. 7 III. Quy tắc thao tác làm việc với hóa chất độc, dễ dàng nổ, dễ dàng cháy ......................................... 8 IV. Phương thức cấp cứu vãn sơ cỗ : ........................................................................... 8 V. Phương pháp thủy tinh với cách áp dụng .................................................................. 9 VI. Sản phẩm công nghệ đun rét và có tác dụng lạnh........................................................................ 16 VII. Thứ khuấy................................................................................................ 17 PHẦN II. CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HỮU CƠ............................................... 23 I. PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA .......................................................................... 23 II. Bội phản ứng nitro hóa.......................................................................................... 32 III. PHẢN ỨNG SUNFO HÓA ............................................................................. 36 IV. PHẢN ỨNG ANKYL HÓA.............................................................................. 43 V. PHẢN ỨNG AXYL HÓA .................................................................................. 51 VI. Bội phản ứng amin hóa ......................................................................................... 59 VII. PHẢN ỨNG DIAZO HÓA VÀ GHÉP CẶP ................................................... 66 VIII. Phản bội ứng oxy hóa với khử............................................................................. 75 PHẦN III. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH XÁC ĐỊNH NHÓM CHỨC CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ.......................................................................................................... 85 CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ vào HỢP CHẤT HỮU CƠ .................................................................................................................................... 85 I. XÁC ĐỊNH CACBON BẰNG PHƯƠNG PHÁP CACBON HÓA ...................... 85 II. XÁC ĐỊNH CACBON VÀ HIDRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA........... 85 III. XÁC ĐỊNH NITƠ............................................................................................ 86 IV. XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH .............................................................................. 86 V. XÁC ĐỊNH HALOGEN .................................................................................... 87 CHƯƠNG II. HIDRO CACBON NO ............................................................................ 88 I. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN...................................................... 88 II. PHẢN ỨNG BROM HÓA HIDROCACBON NO ............................................. 88 III. TÁC DỤNG CỦA KALI PEMANGANAT VỚI HIDROCACBON NO ........... 89 IV. TÁC DỤNG CỦA ACID SUNFURIC VỚI HIDROCACBON NO .................. 89 V. TÁC DỤNG CỦA ACID NITRIC VỚI HIDROCACBON NO .......................... 89 CHƯƠNG III. HIDROCACBON KHÔNG NO ............................................................ 91 I. ĐIỀU CHẾ ETILEN.......................................................................................... 91 II. PHẢN ỨNG CỘNG BROM VÀO ETILEN ...................................................... 91 III. PHẢN ỨNG OXI HÓA ETILEN BẰNG DUNG DỊCH KALI PEMANGANAT92 IV. ĐIỀU CHẾ AXETILEN................................................................................... 92 V. PHẢN ỨNG CỘNG BROM VÀO AXETILEN.................................................. 92 VI. PHẢN ỨNG OXI HÓA AXETILEN BẰNG KALIPEMANGANAT .................. 93 VII. PHẢN ỨNG TẠO THÀNH BẠC AXETILUA................................................. 93 VIII. PHẢN ỨNG TẠO THÀNH ĐỒNG (I) AXETILUA....................................... 93 Phạm Văn vớ - Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Hoá Học thực hành hoá hữu cơ - 2 - CHƯƠNG IV. HIDROCACBON THƠM ..................................................................... 95 I. PHẢN ỨNG OXI HÓA BENZEN VÀ TOLUEN ................................................ 95 II. PHẢN ỨNG BROM HÓA BENZEN VÀ TOLUEN........................................... 95 III. PHẢN ỨNG NITRO HÓA BENZEN............................................................... 96 IV. PHẢN ỨNG SUNFO HÓA BENZEN VÀ TOLUEN........................................ 96 V. PHẢN ỨNG NITRO HÓA NAPHTALEN......................................................... 97 VI. PHẢN ỨNG SUNFO HÓA NAPHTALEN ...................................................... 97 CHƯƠNG V. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON................................ 99 I. ĐIỀU CHẾ ETYL BROMUA............................................................................. 99 II. ĐIỀU CHẾ ETYL CLORUA ............................................................................ 99 III. ĐIỀU CHẾ IODOFOM TỪ RƯỢU ETYLIC VÀ AXETON......................... 100 IV. ĐIỀU CHẾ BROMOFOM TỪ AXETON ...................................................... 100 V. ĐIỀU CHẾ BROMBENZEN .......................................................................... 101 VI. PHẢN ỨNG CỦA DẪN XUẤT HALOGEN VỚI DUNG DỊCH KIỀM......... 101 VII. PHẢN ỨNG CLOROFOM VỚI DUNG DỊCH KIỀM ................................. 102 VIII. PHẢN ỨNG CỦA NGUYÊN TỬ HALOGEN VỚI NHÂN THƠM............. 103 IX. PHẢN ỨNG CỦA NGUYÊN TỬ HALOGEN VỚI MẠCH BÊN CỦA NHÂN THƠM................................................................................................................. 103 CHƯƠNG VI. ANCOL - PHENOL - ETE .................................................................. 105 I. ĐIỀU CHẾ ANCOL ETYLIC TUYỆT ĐỐI..................................................... 105 II. PHẢN ỨNG CỦA ANCOL ETYLIC VỚI NATRI........................................... 105 III. OXI HÓA ANCOL ETYLIC BẰNG ĐỒNG (II) OXIT................................... 106 IV. PHÉP THỬ XANTOGENAT ......................................................................... 106 V. OXI HÓA ANCOL ETYLIC BẰNG DUNG DỊCH KALI PEMANGANAT...... 107 VI. PHẢN ỨNG CỦA ANCOL VỚI THUỐC THỬ LUCA ................................. 107 VII. PHẢN ỨNG ESTE HÓA.............................................................................. 108 VIII. PHẢN ỨNG IODOFOM ............................................................................ 108 IX. PHẢN ỨNG CỦA ETYLENGLICOL VÀ GLIXERIN VỚI ĐỒNG(II) HIDROXIT.......................................................................................................... 109 X. PHẢN ỨNG ĐEHIDRAT HÓA GLIXERIN.................................................... 109 XI. ĐIỀU CHẾ ĐIETYL ETE (ETE ETYLIC) .................................................... 110 XII. PHẢN ỨNG CỦA PHENOL VỚI NATRI HIDROXIT VÀ MUỐI NATRI CACBONAT........................................................................................................ 110 XIII. PHẢN ỨNG CỦA CÁC PHENOL VỚI SẮT (III) CLORUA ...................... 111 XIV. PHẢN ỨNG BROM HÓA PHENOL........................................................... 111 XV. ĐIỀU CHẾ PHENOLPHTALEIN................................................................ 111 XVI. PHẢN ỨNG CỦA PHENOL VỚI ACID NITƠRIC .................................... 112 XVII. PHẢN ỨNG CỦA PHENOL VỚI BENZOYL CLORUA ........................... 112 XVIII. PHỔ HỒNG NGOẠI CỦA ANCOL TERT-BUTYLIC ............................. 113 CHƯƠNG VII. ANĐEHIT - XETON.......................................................................... 114 I. ĐIỀU CHẾ AXETANĐEHIT TỪ AXETILEN.................................................. 114 II. ĐIỀU CHẾ AXETON TỪ canxi AXETAT ................................................... 114 III. PHẢN ỨNG MÀU CỦA ANĐEHIT VỚI ACID FUCSINSUNFURƠ ........... 115 IV. PHẢN ỨNG OXI HÓA ANĐEHIT BẰNG HỢP CHẤT PHỨC CỦA BẠC (THUỐC THỬ TOLEN) ..................................................................................... 116 Phạm Văn vớ - Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Hoá Học thực hành thực tế hoá hữu cơ - 3 - V. PHẢN ỨNG OXI HÓA ANĐEHIT BẰNG ĐỒNG (II) HIDROXIT ................ 116 VI. PHẢN ỨNG OXI HÓA ANĐEHIT BẰNG THUỐC THỬ FELINH .............. 117 VII. PHẢN ỨNG CỦA AXETON VÀ ANĐEHIT BENZOIC VỚI NATRI HIDROSUNFIT .................................................................................................. 117 VIII. PHẢN ỨNG TẠO 2,4-ĐINITROPHENYLHIĐRAZON CỦA BENZANĐEHIT VÀ AXETON ....................................................................................................... 118 IX. PHẢN ỨNG TẠO RA SEMICACBAZON CỦA AXETON ............................. 119 X. PHẢN ỨNG CỦA BENZANĐEHIT VỚI SEMICACBAZIT HIDROCLORUA ............................................................................................................................ 119 XI. PHẢN ỨNG CỦA XETON VỚI NATRI NITROPRUXIT .............................. 119 XII. PHẢN ỨNG CỦA BENZANĐEHIT HOẶC AXETON VỚI PHENYL HIDRAZIN.......................................................................................................... 120 XIII. PHẢN ỨNG NGƯNG TỤ ANĐOL VÀ CROTON CỦA ANĐEHIT AXETIC ............................................................................................................................ 120 XIV. PHẢN ỨNG CỦA ANĐEHIT BENZOIC VỚI DUNG DỊCH KIỀM (PHẢN ỨNG KANIZARO - TISENCO) ........................................................................... 120 XV. PHẢN ỨNG TRIME HÓA ANĐEHIT AXETIC............................................ 121 XVI. PHẢN ỨNG ĐEPOLIME HÓA PARAFOMANĐEHIT .............................. 121 XVII. PHÉP THỬ IODOFOM (PHẢN ỨNG RIÊNG cho CÁC METYL XETON) ............................................................................................................................ 122 XVIII. PHẢN ỨNG TẠO HEXA METYLEN TETRAMIN (RIÊNG cho FOMANĐEHIT) ................................................................................................. 122 XIX. PHÂN TÁCH HỖN HỢP 2,4-ĐINITROPHENYL HIĐRAZON CỦA BENZANĐEHIT VÀ AXETON BẰNG SẮC KÍ LỚP MỎNG .............................. 123 XX. PHỔ ELECTRON VÀ PHỔ HỒNG NGOẠI CỦA ETYLMETYLXETON ... 123 CHƯƠNG VIII. ACID CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT.......................................... 125 I. TÍNH CHẤT ACID CỦA ACID CACBOXYLIC .............................................. 125 II. PHẢN ỨNG ĐECACBOXYL HÓA VỚI VÔI TÔI XÚT................................. 125 III. PHẢN ỨNG VỚI AMIN THƠM.................................................................... 126 IV. PHẢN ỨNG MÀU VỚI FeCl3....................................................................... 127 V. PHẢN ỨNG OXI HÓA ACID FOMIC ........................................................... 127 VI. PHẢN ỨNG OXI HÓA ACID OXALIC......................................................... 128 VII. TÍNH CHẤT CỦA ACID OLEIC ................................................................. 128 VIII. TÍNH CHẤT CỦA ACID TACTRIC ........................................................... 129 IX. TÍNH CHẤT CỦA ACID SALIXYLIC........................................................... 129 X. ĐIỀU CHẾ VÀ THỦY PHÂN SẮT (III) AXETAT.......................................... 129 XI. ĐIỀU CHẾ ETYL AXETAT ......................................................................... 129 XII. ĐIỀU CHẾ ISOAMYL AXETAT.................................................................. 130 XIII. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN ESTE............................................................... 130 XIV. TÍNH CHẤT CỦA ANHIĐRIT AXETIC ..................................................... 131 XV. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN CHẤT BÉO BẰNG DUNG DỊCH KIỀM ......... 131 XVI. TÍNH CHẤT NHŨ TƯƠNG HÓA CỦA XÀ PHÒNG................................. 132 XVII. PHẢN ỨNG TẠO THÀNH MUỐI KHÔNG chảy CỦA ACID BÉO CAO 132 XVIII. TÁCH HỖN HỢP ACID BÉO CAO TỪ XÀ PHÒNG NATRI.................. 133 Phạm Văn tất - Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Hoá Học thực hành hoá cơ học - 4 - XIX. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHÔNG NO CỦA CHẤT BÉO BẰNG CHỈ SỐ IOT ............................................................................................................................ 133 XX. XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ACID CỦA CHẤT BÉO ............................................. 134 XXI. PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ PROTON CỦA METYL PROPIONAT............. 134 CHƯƠNG IX. AMIN VÀ HỢP CHẤT ĐIAZO THƠM ............................................. 136 I. ĐIỀU CHẾ METYLAMIN TỪ AXETAMIT ..................................................... 136 II. ĐIỀU CHẾ ETYLAMIN TỪ AXETAMIT ....................................................... 136 III. TÍNH CHẤT CỦA AMIN MẠCH HỞ ........................................................... 137 IV. ĐIỀU CHẾ ANILIN...................................................................................... 138 V. PHẢN ỨNG TẠO THÀNH VÀ PHÂN GIẢI CÁC MUỐI CỦA ANILIN ........ 139 VI. PHẢN ỨNG OXI HÓA ANILIN .................................................................... 139 VII. PHẢN ỨNG BROM HÓA ANILIN .............................................................. 140 VIII. PHẢN ỨNG SUNFO HÓA ANILIN ........................................................... 140 IX. PHẢN ỨNG AXETYL HÓA ANILIN............................................................. 140 X. PHẢN ỨNG ĐIAZO HÓA ANILIN ................................................................ 141 XI. ĐIỀU CHẾ PHENOL TỪ PHENYLĐIAZONI CLORUA ............................. 142 XII. ĐIỀU CHẾ IOTBENZEN TỪ PHENYLĐIAZONI CLORUA ...................... 142 XIII. ĐIỀU CHẾ CHẤT MÀU METYL DACAM (HELIANTIN)......................... 143 XIV. ĐIỀU CHẾ CHẤT MÀU β-NAPHTOL DACAM........................................ 143 XV. PHÂN TÁCH HỖN HỢP METYL DACAM VÀ METYLEN XANH BẰNG SẮC KÍ CỘT ............................................................................................................... 144 CHƯƠNG X. HIDROXI ACID VÀ XETOACID ....................................................... 146 I. PHẢN ỨNG CỦA α - HIDROXIACID VỚI SẮT (III) CLORUA..................... 146 II. PHẢN ỨNG NHẬN BIẾT ACID LACTIC vào SỮA................................ 146 III. PHẢN ỨNG PHÂN HỦY ACID LACTIC..................................................... 146 IV. OXI HÓA ACID LACTIC BẰNG KALI PEMANGANAT............................... 147 V. ĐIỀU CHẾ MUỐI ACID VÀ MUỐI TRUNG TÍNH CỦA ACID TACTRIC .. 147 VI. PHẢN ỨNG CỦA NATRI KALI TACTRAC VỚI ĐỒNG (II) HYDROXYT... 148 VII. PHẢN ỨNG TẠO THÀNH ACID PIRUVIC TỪ ACID LACTIC ................ 148 VIII. PHẢN ỨNG CỦA ETYL AXETOAXETAT VỚI DUNG DỊCH NATRI HIDROXIT.......................................................................................................... 148 IX. PHẢN ỨNG CỦA ETYL AXETOAXETAT VỚI SẮT (III) CLORUA............. 149 X. PHẢN ỨNG CỦA ACID SALIXILIC VỚI SẮT (III) CLORUA...................... 149 XI. PHẢN ỨNG CỦA ACID SALIXILIC VỚI NƯỚC BROM............................. 150 XII. THỦY PHÂN ACID AXETYLSALIXILIC (ASPIRIN) .................................. 150 CHƯƠNG XI. GLUXIT .............................................................................................. 151 I. PHẢN ỨNG CỦA NHÓM HIDROXI vào PHÂN TỬ MONOSACCARIT 151 II. CÁC PHẢN ỨNG CỦA NHÓM CACBONYL vào PHÂN TỬ MONOSACCARIT .............................................................................................. 151 III. PHẢN ỨNG MÀU CỦA MONOSACCARIT................................................. 153 IV. PHẢN ỨNG CỦA CÁC NHÓM HIDROXI trong PHÂN TỬ ĐISACCARIT ............................................................................................................................ 153 V. CÁC PHẢN ỨNG CỦA NHÓM CACBONYL vào PHÂN TỬ ĐISACCARIT ............................................................................................................................ 154 VI. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN SACCAROZƠ .................................................... 155 Phạm Văn vớ - Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Hoá Học thực hành hoá cơ học - 5 - VII. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN POLISACCARIT .............................................. 156 VIII. ĐIỀU CHẾ XENLULOZƠNITRAT ............................................................ 156 CHƯƠNG XII. AMINOACID VÀ PROTIT............................................................... 158 I. PHẢN ỨNG CỦA ACID AMINOAXETIC VỚI CÁC CHẤT CHỈ THỊ............ 158 II. PHẢN ỨNG CỦA ACID AMINOAXETIC VỚI ĐỒNG (II) OXIT.................. 158 III. PHẢN ỨNG CỦA ACID AMINOAXETIC VỚI ACID NITRƠ...................... 159 IV. PHẢN ỨNG MÀU CỦA α - AMINOACID VỚI NINHIDRIN....................... 159 V. TÍNH CHẤT ĐỆM CỦA DUNG DỊCH PROTIT ........................................... 159 VI. KẾT TỦA THUẬN NGHỊCH PROTIT.......................................................... 160 VII. KẾT TỦA PROTIT BẰNG ACID VÔ CƠ ĐẶC ........................................... 160 VIII. KẾT TỦA PROTIT BẰNG MUỐI KIM LOẠI NẶNG................................. 161 IX. KẾT TỦA PROTIT BẰNG PHENOL VÀ FOMALIN .................................... 161 X. SỰ ĐÔNG TỤ PROTIT khi ĐUN NÓNG .................................................... 162 XI. CÁC PHẢN ỨNG MÀU CỦA PROTIT......................................................... 162 Phạm Văn vớ - Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Hoá Học thực hành thực tế hoá cơ học - 6 - LỜI NÓI ĐẦU Sách thực hành hóa học hữu cơ gồm cha phần. Phần I là phần đại cưng cửng về kỹ thuật thực hành thực tế tổng phù hợp hữu cơ, phần II là phần thực hành thực tế tổng hòa hợp hữu cơ. Phần III là phần thực hành thực tế phân tích định tính khẳng định nhóm chức. Phần đại cương trình bày những quy tắc thao tác trong phòng thí điểm hóa hữu cơ, đông đảo quy tắc bảo hiểm, những kĩ năng và cách thức thực hành. Phần thực hành tổng vừa lòng hữu cơ trình bày kim chỉ nan và những bài thực hành tổng hợp rõ ràng của những loại phản nghịch ứng cơ phiên bản đã học tập trong chương trình. Phần thực hành thực tế phân tích định tính xác định nhóm chức những hợp chất hữu cơ bao gồm phần thực hành thực tế về những phản ứng của các nhóm chức và một số cách thức xác định các nhóm chức vào hợp chất hữu cơ. Phân công soạn Phần I, Phần II : GV Phạm Văn tất Phần III : GV Nguyễn Quốc Tuấn Phạm Văn vớ - Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Hoá Học thực hành thực tế hoá hữu cơ - 7 - Phần I. ĐẠI CƯƠNG I. Nội quy làm cho thí nghiệm - trước lúc làm một bài xích thí nghiệm sinh viên phải chuẩn bị trước đề cương thí nghiệm sinh hoạt nhà, thông qua kiểm tra của gia sư ở phòng xem sét rồi mới được làm bài phân tách đó. - trong những lúc làm th