ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2017 FILE WORD

     

Đề thi THPTQG 2017 môn Hóa mã đề 201 ( CHÍNH THỨC) tệp tin word có lời giải chi tiết.doc là tư liệu môn chất hóa học trong lịch trình Lớp 12 được dulichnangdanang.com.vn tổng hợp và biên soạn.

Bạn sẽ xem: Đề thi thpt giang sơn môn hóa 2017 tệp tin word

tạo nên nguồn tài liệu giúp các bạn trong câu hỏi ôn tập

nội dung tóm tắt BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi gồm bao gồm 4 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: HÓA HỌCThời gian có tác dụng bài: 50 phút, ko kể thời hạn phát đềMã đề thi 201Họ thương hiệu thí sinh:……………………………………………Số báo danh: …………………………………………….Cho biết nguyên tử khối những nguyên tố: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35.5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Rb=85,5; Ag=108 Câu 41: công thức nào sau đây có thể là bí quyết của hóa học béo?A. CH3COOCH2C6H5B. C15H31COOCH3C. (C17H33COO)2C2H4 D. (C17H35COO)3C3H5Câu 42: Polime nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?A. Poli (etylen terephtalat)B. PoliacrilonitrinC. PolistirenD. Poli (metyl metacrylat)Câu 43: Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là các thành phần hỗn hợp tecmit) để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường tàu hỏa. Kim loại X là?A. FeB. CuC. AgD. AlCâu 44: Khử hoàn toàn 32g CuO bằng khí teo dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là:A. 25,6B. 19,2C. 6,4D. 12,8Câu 45: trong công nghiệp, kim loại nào tiếp sau đây chỉ được điều chế bằng phương thức điện phân nóng chảy?A. FeB. CuC. MgD. Ag Câu 46: hóa học nào sau đây công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 tạo thành kết tủa?A. NaClB. Ca(HCO3)2C. KClD. KNO3Câu 47: Hợp hóa học H2NCH2COOH có tên làA. ValinB. LysinC. AlaninD. GlyxinCâu 48: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây hiểm họa lớn tới môi trường. Hai khí nào dưới đây đều là vì sao gây mưa axit?A. H2S và N2B. CO2 và O2C. SO2 với NO2D. NH2 với HClCâu 49: đến Fe chức năng với hỗn hợp HNO3 đặc, rét thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X làA. N2B. N2OC. NOD. NO2Câu 50: dung dịch nào dưới đây phản ứng với hỗn hợp HCl dư tạo nên chất khí?A. Ba(OH)2B. Na2CO3C. K​2SO4D. Ca(NO3)2Câu 51: phương pháp hóa học của natri đicromat làA. Na2Cr2O7B. NaCrO2C. Na2CrO4D. Na2SO4Câu 52: hỗn hợp nào sau đây làm quỳ tím đưa sang color xanh?A. GlyxinB. MetylaminC. AnilinD. GlucozoCâu 53: tổ hợp 3,2 gam một oxit kim loại cần toàn diện 40ml dung dịch HCl 2M. Cách làm của oxit làA. MgOB. Fe2O3C. CuOD. Fe3O4Câu 54: mang đến 1,5 gam tất cả hổn hợp X có Al cùng Mg làm phản ứng hết với hỗn hợp HCl dư, nhận được 1,68l khí H2 (đktc). Cân nặng của Mg vào X làA. 0,60 gamB. 0,90 gamC.


Bạn đang xem: đề thi thpt quốc gia môn hóa 2017 file word


Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Vô Cơ 12 Có Chọn Lọc, Tài Liệu Tóm Tắt Lý Thuyết Hóa Vô Cơ 12 Doc


Xem thêm: Định Dạng Trang Chẵn Lẻ Trong Word 2010, 2013, 2016, In Trang Chẵn Lẻ Trong Word 2010


0,42 gamD. 0,48 gamCâu 55: hòa hợp 1,5 gam kim loại X vào nước thu được hỗn hợp Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam hỗn hợp HCl 3,65%. Kim loại X làA. CaB. BaC. NaD. KCâu 56: Thủy phân trọn vẹn m gam chất béo bởi dung dịch NaOH, đung nóng, nhận được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Quý hiếm của m làA. 89B. 101C. 85D. 93Câu 57: cho các chất sau: fructozo, glucozo, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số hóa học phản ứng với Cu(OH)​2 trong môi trường thiên nhiên kiềm, chế tác dung dịch màu xanh lá cây lam làA. 4B. 2C. 1D. 3Câu 58: tuyên bố nào dưới đây sai?A. Sắt kẽm kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịchB. Sắt kẽm kim loại Al tính năng được với hỗn hợp NaOHC. Sắt kẽm kim loại có cân nặng riêng nhỏ nhất là LiD. Kim loại cứng tuyệt nhất là CrCâu 59: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ chiếm được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số links peptit trong phân tử X làA. 3B. 4C. 2D. 1Câu 60: phát biểu nào sau đây sai?A. Ở điều kiện thường, chất khủng (C17H33COO)3C3H5 sống trạng thái rắnB. Fructozo có rất nhiều trong mật ongC. Metyl acrylat, tripanmitin cùng tristearin đa số là esteD. Thủy phân trọn vẹn chất béo luôn thu được glixerolCâu 61: mang đến 19,1 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 với H2NCH2COOC2H5 tính năng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch cất m gam muối. Quý hiếm của m làA. 16,6B. 17,9C. 19,4D. 9,2Câu 62: đến 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, tiếp đến trong hàng đồng đẳng) chức năng hết với hỗn hợp HCl, chiếm được 34 gam muối. Cách làm phân tử của nhì amin làA. C3H9N cùng C4H11NB. C3H7N và C4H9NC. CH5N với C2H7ND. C2H7N cùng C3H9NCâu 63: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào trong bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo nên từ bội phản ứng chất hóa học nào sau đây?A. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2(k) + 6H2OB. NH4Cl + NaOHNH3(k) + NaCl + H2OC. CaCO3 + 2HClCaCl2 + CO2(k) + H2OD. 3Cu + 8HNO3(loãng)3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2OCâu 64: Cho sắt kẽm kim loại Fe lần lượn phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường vừa lòng phản ứng hóa học xảy ra là:A. 4B. 3C. 1D. 2Câu 65: Điện phân 200ml dung dịch bao gồm CuSO4 1,25M với NaCl a mol/l (điện cực trơ, màng chống xốp, năng suất điện phân 100%, làm lơ sự hài hòa của khí vào nước cùng sự cất cánh hơi của nước) cùng với cường độ cái điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây. Hỗn hợp thu được có trọng lượng giảm 24,25 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a làA. 0,75B. 0,50C. 1,00D. 1,50Câu 66: mang đến 7,3 gam lysin cùng 15 gam glyxin vào dung dịch đựng 0,3 mol KOH, thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Cực hiếm của m làA. 55,600B. 53,775C. 61 dulichnangdanang.com

trang web thi và tạo nên đề thi trắc nghiệm online.Mang đến người tiêu dùng các chức năng tốt tốt nhất cho việc học tập cùng giảng dậy.