ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN HÓA NĂM 2021

     

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa học năm 2021 - 2022 có 4 đề soát sổ cuối kì 1 có bảng ma trận kèm theo lời giải đề thi.
Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa năm 2021

Đề thi học tập kì 1 môn chất hóa học lớp 10 năm 2021


Ma trận đề chất vấn học kì 1 lớp 10 môn Hóa

SỞ GD và ĐT …….

TRƯỜNG THPT………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài bác : 45 Phút;

Nội dung loài kiến thức

Mức độ dìm thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xác định thông số kỹ thuật electron nguyên tử, ion phụ thuộc số hiệu nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

2. Xác định vị trí nguyên tử vào bảng tuần trả dựa vào cấu hình electron nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

5%

3. Từ thông số kỹ thuật electron nguyên tử. Dự đoán loại nguyên tố

1

0, 25

2

0, 5

3

0, 75

7, 5%

4. Xác định loai liên kết trong số hợp chất

2

0, 5

2

0, 5

5%

5. Xác minh số oxi hóa

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

6. Làm phản ứng lão hóa - khử

1

0, 25

4

1, 0

1

2, 0

5

3, 25

32, 5%

7. Nguyên tử - Đồng vị

2

2, 5

1

0, 5

3

3, 0

30%

Tổng

10

2, 5

25%

10

2, 5

25%

2

2, 5

25%

2

2, 5

25%

24

10

100%
Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Đa Nẵng, Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng (Ddc)

Đề thi hóa học kì 1 lớp 10 năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Em nên chọn đáp án đúng trong những câu sau đây:

Câu 1. Cấu hình electron nào dưới đấy là của nguyên tử X (Z = 8)?

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p6

Câu 2. Cho Cr (Z= 24), thông số kỹ thuật electron của Cr là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1

B. 1s22s22p63s23p63d44s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d14s2

Câu 3. Nguyên tử của thành phần Y tất cả Z = 17. Thông số kỹ thuật electron của Y- là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p63s23d5

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p53s23p5

Câu 4. Cấu hình electron như thế nào dưới đấy là của Fe3+

A. 1s22s22p63s23p63d5

B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 5. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có thông số kỹ thuật electron là

X: 1s22s22p63s23p4 Y: 1s22s22p63s23p6 Z: 1s22s22p63s23p64s2

Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố sắt kẽm kim loại là

A. X

B. Y

C. Z

D. X và Y

Câu 6. Nguyên tử nhân tố X tất cả electron ở đầu cuối được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của yếu tắc Y gồm electron ở đầu cuối điền vào phân lớp 3p3. Tóm lại nào dưới đấy là đúng?

A. Cả X cùng Y hồ hết là kim loại

B. Cả X với Y phần đông là phi kim

C. X là kim loại, Y là phi kim

D. X là phi kim, Y là kim loại

Câu 7. Cấu hình electron của yếu tố X: 1s22s22p6. X là
Xem thêm: Kho Hình Nền Điện Thoại Samsung Cute, Đẹp Chất Lượng Nhất 2021

A. Kim loại

B. Phi kim

C. Khí hiếm

D. Kim loại hoặc phi kim

Câu 8. Vị trí của nguyên tử yếu tố 12X: 1s22s22p63s2 vào bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 3, team IIA

B. Chu kì 2, team IIIA

C. Chu kì 3, team VIIIA

D. Chu kì 2, nhóm IIA

Câu 9. Nguyên tử thành phần X ở trong chu kì 2, nhóm IIIA. Vậy cấu hình electron của thành phần X là

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p6

Câu 10. Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hóa trị phân cực?

A. HCl

B. Cl2

C. NaCl

D. H2

Câu 11. Dãy gồm các chất nhưng mà phân tử chỉ có liên kết ion là

A. NaCl, Cl2, HCl

B. LiF, KBr, NaCl

C. LiF, Cl2, NaCl

D. KBr, HCl, NaCl

Câu 12. Số thoái hóa của lưu lại huỳnh trong những phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là

A. +6; 0; +6; -2

B. +4; 0 ; +6; -2

C. +4; 0; +6; +2

D. +4; 0; +4; -2

Câu 13. Số thoái hóa của nitơ trong ion NH4+ là

A. +3

B. -3

C. +4

D. -4

Câu 14. Số oxi hóa của clo trong những hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3 với HClO4 lần lượt là

A. -1, +1, +2, +3, +4

B. -1, +1, +3, +5, +6

C. -1, +1, +3, +5, +7

D. -1, +1, +4, +5, +7

Câu 15. Số lão hóa của nguyên tử cacbon vào CH4, CO32-, HCO3-, CO, CO2 theo lần lượt là

A. -4, +4, +4, +2, +4

B. +4, -4, +4, +2, +4

C. -4, +6, +4, +4, +2

D. -4, +4, +6, +2, +4

Câu 16. Trong những phản ứng sau, phản ứng như thế nào HCl nhập vai trò là chất oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2 + 2H2O

B. 4HCl + 2Cu + O2→ 2CuCl2+ 2H2O

C. 2HCl + fe → FeCl2+ H2

D. 16HCl + 2KMnO4→ 2MnCl2+ 5Cl2+ 2KCl + 8H2O

Câu 17. Cho phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hệ số cân đối tối giản của HNO3 là

A. 8

B. 10

C. 12

D. 4

Câu 18. Cho Cl2 tính năng với hỗn hợp NaOH ở nhiệt độ thường, xảy ra phản ứng:


Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Trong phản bội ứng này Cl2 vào vai trò là

A. Hóa học oxi hóa

B. Hóa học khử

C. Vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử

D. Ko là hóa học oxi hóa cũng ko là hóa học khử

Câu 19. Trong quy trình Bro → Br-1, nguyên tử Br đã:

A. Thừa nhận thêm một proton

B. Dường đi một proton

C. Nhường nhịn đi một electron

D. Thừa nhận thêm một electron

Câu 20. Trong các phản ứng sau, làm phản ứng như thế nào NH3 không vào vai trò là chất khử?

A. 4NH3+ 5O2 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 2NH3+ 3CuO 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3+H2O2+MnSO4→MnO2+ (NH4)2SO4

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1 (1,5 điểm). Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nhân tố A thuộc phân nhóm chính nhóm VII là 28. Xác định nguyên tố A cùng vị trí của A trong bảng tuần hoàn?

Câu 2 (1,5 điểm) Biết Bo bao gồm hai đồng vị và tất cả nguyên tử khối vừa phải là 10, 81.

a) Tính thành phần tỷ lệ các đồng vị của Bo?

b) có bao nhiêu % cân nặng đồng vị vào H3BO3?

Câu 3 (2 điểm). Hỗn phù hợp A bao gồm 11, 2 gam Fe cùng 9, 6 gam S. Nung A sau một thời hạn được tất cả hổn hợp B bao gồm Fe, FeS, S. Hòa hợp hết B trong H2SO4 đặc, rét thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

(Cho: fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1)

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, 0 điểm):Mỗi câu đúng 0, 25 điểm