Dẫn Xuất Monoclo Là Gì

     

Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất gồm tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Tên của ankan X là :

Phương pháp giải

+) Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2=> CTPT của dẫn xuất monoclo

+) Từtỉ khối hơi so với hiđro của dẫn xuất => tính n

+) bởi vì phản ứng chỉ tạo ra một thành phầm duy độc nhất => CTPT ankan X

Lời giải của GV autocadtfesvb.com

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 cùng với clo tạo nên dẫn xuất monoclo :

$C_nH_2n+2,,,,,+,,,,,,Cl_2,,xrightarrow extas,,,C_nH_2n+1Cl,,,,,+,,,,,HCl$ (1)

Theo mang thiết $M_C_nH_2n+1Cl=53,25.2=106,5,$=> 14n + 36,5 = 106,5 => n = 5

=>CTPT của ankan là C5H12

Vì phản nghịch ứng chỉ tạo nên một thành phầm duy nhất buộc phải ankan X là 2,2-đimetylpropan.

Bạn sẽ xem: thành phầm thế monoclo duy nhất

Phương trình phản ứng :

Bạn vẫn xem: Dẫn xuất monoclo là gì


Bạn đang xem: Dẫn xuất monoclo là gì

*

*Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Tuyển Sinh 2016

*

*Xem thêm: Vận Tốc Ánh Sáng Trong Không Khí Là Bao Nhiêu, Vận Tốc Ánh Sáng Là Bao Nhiêu

*

Sản phẩm của phản bội ứng nuốm clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là :

(1) (CH3)3CCH2Cl (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 (3) CH3ClC(CH3)3

Cho isopentan chức năng với Cl2 theo tỉ trọng 1 : 1 về số mol, có tia nắng khuếch tán, thu được sản phẩm chính tất cả công thức cấu tạo thu gọn là

Cho tất cả ankan thể khí, đk thường tính năng với Cl2theo tỉ trọng mol 1 : 1 thì tạo nên được từng nào dẫn xuất monoclo tất cả ?

Cho iso-pentan công dụng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol trong đk ánh sáng khuếch tán thu đ­ược sản phẩm chính monobrom bao gồm công thức cấu trúc là

Cho toàn bộ ankan thể khí, điều kiện thường tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì tạo nên được buổi tối đa từng nào dẫn xuất monoclo vớ cả?

Cho propan tác dụng với clo có ánh sáng với tỉ lệ số mol 1 : 1 thì chiếm được số dẫn xuất halogen tối đa là

Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 chiếm được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan kia là

khi clo hóa một ankan gồm công thức phân tử C6H14, người ta chỉ chiếm được 2 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan chính là :

Cho ankan X tất cả CTPT là C6H14, hiểu được khi đến X tính năng với clo theo tỉ trọng mol 1:1 chiếm được 2 sản phẩm thế monoclo. CTCT đúng của X là

Đồng phân X có CTPT C5H12. X chức năng với Cl2 (có ánh sáng) tạo thành 4 dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và tất cả hai nguyên tử cacbon bậc bố trong một phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 1 thể tích X xuất hiện 6 thể tích CO2 (ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tính năng với Cl2 (theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo buổi tối đa sinh ra là :

Clo hóa ankan X theo tỉ trọng mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoclo gồm thành phần cân nặng Clo là 45,223%. Bí quyết phân tử của X là

Khi clo hóa một ankan X chỉ nhận được một dẫn xuất monoclo duy nhất gồm tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Thương hiệu của ankan X là :

Khí Clo hóa trọn vẹn ankan X thu được hóa học hữu cơ Y có trọng lượng phân tử lớn hơn trọng lượng phân tử của X là 138. Ankan X là :

Khi brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom duy nhất gồm tỉ khối hơi so với hiđro là 75,5. Thương hiệu của ankan đó là:

Có bao nhiêu ankan là chất khí ở đk thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ trọng mol 1:1) tạo ra 2 dẫn xuất monoclo ?

Cho 2-metylbutan chức năng với Cl2(ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoClo tối đa thu được là

Dãy ankan nào tiếp sau đây thỏa mãn điều kiện : mỗi bí quyết phân tử bao gồm một đồng phân khi công dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo nên 1 dẫn xuất monocloankan độc nhất ?

Ankan Y phản ứng với clo tạo nên 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối khá so với H2 bởi 46,25. Thương hiệu của Y là :

Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất bao gồm tỉ khối khá đối vớihiđro là 75,5. Tên của ankan kia là

Khi clo hóa các thành phần hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ chiếm được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan sẽ là :

Khi mang lại ankan X (trong phân tử bao gồm phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ trọng số mol 1:1 (trong đk chiếu sáng) chỉ chiếm được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là :

Một ankan A gồm thành phần tỷ lệ C là 83,33%. Tra cứu CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ thành phần mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.

Khi triển khai phản ứng vậy giữa ankan X với khá brom bao gồm chiếu sáng bạn ta thu được các thành phần hỗn hợp Y chỉ chứa hai chất sản phẩm. Tỉ khối tương đối của Y so với ko khí bởi 4. Thương hiệu của X là :

Khi thực hiện phản ứng vắt giữa ankan X với khá brom bao gồm chiếu sáng bạn ta thu được hỗn hợp Y chỉ cất hai chất sản phẩm. Tỉ khối tương đối của Y so với He bởi 29. Tên của X là :

Ankan X là hóa học khí ở đk thường. X phản bội ứng với clo (có askt) chế tạo 2 dẫn xuất monoclo. Tất cả bao nhiêu chất thỏa mãn điều khiếu nại trên?

Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ chiếm được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan kia là:

Ankan X gồm một nguyên tử cacbon bậc III, một nguyên tử cacbon bậc II, còn sót lại là những nguyên tử cacbon bậc I. Khi cho X công dụng với clo (askt) thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu trúc của nhau?

Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc bố trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X có mặt 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi mang đến X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1:1), số dẫn xuất monoclo buổi tối đa hiện ra là

Cho những ankan sau:

(a) CH3CH2CH3;

(b) CH4;

(c) CH3C(CH3)2CH3;

(d) CH3CH3;

(e) CH3CH(CH3)CH3.

Ankan chỉ cho 1 mặt hàng thế độc nhất vô nhị khi tác dụng với Cl2(as) theo tỉ lệ thành phần mol (1:1) là

Khi clo hóa metan nhận được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Phương pháp của thành phầm là:

Phản ứng của metan cùng với clo thuộc một số loại phản ứng nào: CH4 + Cl2(overseta/s ightarrow) CH3Cl + HCl

Cho 5,6 lít ankan thể tích đo làm việc 27,3oC và 2,2 atm công dụng hết cùng với clo ngoài ánh sáng thu được một dẫn xuất clo nhất có trọng lượng 49,5 gam. Phương pháp phân tử của ankan là:

Hiđrocacbon Y mạch hở gồm 19 link σ vào phân tử (ngoài ra không hề liên kết nào khác). Khi lấy Y tham gia phản ứng thế với clo thì thu được 2 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của Y là: