CÔNG THỨC ĐỘC LẬP VẬT LÝ 12

     
*
Công thức hòa bình thời gian" width="647">

Cùng Top giải mã ôn lại lý thuyết về các hệ thức độc lập với thời hạn và luyện tập thêm nhé!

1. Công thức tự do với thời gian khi những đại lượng biến hóa vuông trộn với nhau

Hai đại lượng chuyển đổi được điện thoại tư vấn là vuông pha tức là chúng biến đổi điều hòa lệch sóng nhau góc: (2k+1)*pi/2

*
Công thức độc lập thời gian (ảnh 2)" width="354">

2. Công thức độc lập với thời hạn khi các đại lượng đổi khác cùng pha, ngược pha nhau


Khi nhì đại lượng biến hóa cùng pha:
*
Công thức chủ quyền thời gian (ảnh 3)" width="209">Khi nhì đại lượng đổi khác ngược pha:
*
Công thức độc lập thời gian (ảnh 4)" width="295">

Trong xê dịch điều hòa, lực kéo về (Fkv) ngược trộn với li độ x, tốc độ a ngược pha li độ x:

a=-w2x; F=-mw2x

3. Công thức tự do với thời gian khicác thời điểm lệch nhau sổ lẻ lần T/4

Dao rượu cồn của một vật dụng ở hai thời điểm t1và t2+(2k+1)T/4 có li độ thứu tự là x1, x2:
*
Công thức hòa bình thời gian (ảnh 5)" width="374">Ở thời điểm t1 vật tất cả li độ x1,ở thời điểm t1+(2k+1)T/4 vật có tốc độ v2:
*
Công thức tự do thời gian (ảnh 6)" width="247">

4. Luyện tập

4.1 Trắc nghiệm

Câu 1 : Một vật dao rượu cồn điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Lúc vật cách vị trí cân đối 6 cm, tốc độ của nó bằngA. 18,84 cm/s.B. 20,08 cm/s.C. 25,13 cm/s.D. 12,56 cm/s.

Bạn đang xem: Công thức độc lập vật lý 12

Câu 2 : Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi li độ là 10cm đồ vật có tốc độ 20π√3 cm/s. Lấy π2 = 10. Chu kì xấp xỉ của đồ gia dụng làA. 0,1 s.B. 0,5 s.C. 1 s.D. 5 s.

Xem thêm: Phương Pháp So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ 2022

Câu 3 : Phương trình hoạt động của đồ dùng là x = 20cos(πt – π /4)cm. Vận tốc của vật dịp x = 10cm và đi theo hướng âm có giá trị bao nhiêu?A. 54,4cm/sB. -54,4cm/sC. 31,4cm/sD. -31,4cm/s

Câu 4 : Một vật dao động điều hòa giữa hai điểm M, N biện pháp nhau 10cm. Mỗi giây vật tiến hành được 2 giao động toàn phần. Độ lớn tốc độ lúc vật trải qua trung điểm MN có giá trị là bao nhiêu?A. 125,6cm/sB. 15,7cm/sC. 5cm/sD. 62,8cm/s

Câu 5 : Một chất điểm dao đụng điều hòa trên đoạn thẳng lâu năm 20cm và làm được 100 xấp xỉ toàn phần nằm trong 5 phút 14 giây. Tìm tốc độ khi chất điểm đi qua vị trí tất cả tọa độ x = -6cm và đang hướng về phía vị trí cân nặng bằng.A. 16cm/sB. 64cm/sC. -64cm/sD. -16cm/s

Câu 6 : Một vật dao đụng điều hòa, khi vật tất cả li độ x1 = 4 centimet thì tốc độ v1 = 40π√3 cm/s và khi vật có li độ x2 = 4√2 centimet thì v2 = – 40π√2 cm/s. Tính biên độ dao động?A. 80π cm.B. 10π cm.C. 8 cm.D. 10 cm.

Xem thêm: Danh Sách Đồ Chuẩn Bị Đi Sinh Cần Mang Những Đồ Gì ? Chuẩn Bị Đồ Đi Sinh Cho Mẹ Và Bé Đầy Đủ Nhất

Câu 7 : Một vật dao cồn điều hòa, khi vật bao gồm li độ x1 = 4 cm thì vận tốc v1 = 40π√3 cm/s và khi vật bao gồm li độ x2= 4√2 centimet thì v2 = – 40π√2 cm/s. Tính chu kì dao động?A. 2 s.B. 20π2 cm.C. Trăng tròn s.D. 0,2 s.

4.2 trường đoản cú luận

Câu 1: Một vật xấp xỉ điều hòa cùng với w=10 rad/s. Khi tốc độ của đồ dùng là đôi mươi cm/s thì tốc độ của nó bằng 2*(căn3) m/s2. Biên độ xê dịch của thiết bị là:

Đáp án:

*
Công thức chủ quyền thời gian (ảnh 7)" width="718">

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Một vật xê dịch điều hòa cùng với biên độ 4cm. Lúc nó có li độ là 2 centimet thì vận tốc là 1m/s. Tần số xấp xỉ là:

Đáp án: 

Tần số w là: 

*
Công thức tự do thời gian (ảnh 8)" width="511">

Tần số xê dịch f là:

f= w/2pi=4,6 Hz

Câu 3: Một vật xê dịch điều hào với chu kỳ T=2 (s), biên độ A=4cm, Tại thời gian t vật gồm li độ vận tốc v=2pi cm/s thì vật giải pháp VTCB một khoảng là:

Đáp án: w=2pi/T= pi rad/s

Tại thời khắc t vật cách vị trí thăng bằng một khoảng chừng là: 

*
Công thức chủ quyền thời gian (ảnh 9)" width="456">

Câu 4: Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với biên độ A và gia tốc cực đại vmax. Khi li độ x=A/2 với x=-A/2 tốc độ của vật bằng:

Đáp án:

*
Công thức chủ quyền thời gian (ảnh 10)" width="713">

 

 

 

 

Câu 5: Một vật dao động điều hòa cùng với chu kì T=3,14s. Xác minh pha xê dịch của thứ khi nó qua địa điểm x=2 cm với gia tốc v=0,04 m/s?

Đáp án:

*
Công thức chủ quyền thời gian (ảnh 11)" width="673">

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: Một vật xấp xỉ điều hòa có vận tốc cực lớn là vmax=16 pi cm/s và gia tốc cực đại amax=82cm/s2 thì chu kỳ xê dịch của đồ vật là: