Ngữ pháp

     

Những thông tin cần biết về câu trần thuật - một dạng câu nói được thực hiện khá liên tục trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây, dulichnangdanang.com sẽ giới thiệu đến các bạn những thông tin cụ thể và không thiếu thốn nhất về đinh nghĩa, giải pháp sử dụng cũng giống như cách biến hóa của nhiều loại câu tường thuật nha!


1.Câu trần thuật là gì?

Câu tường thuật là câu dùng để kể lại tuyệt thuật lại một câu nói khác. Câu tường thuật hay còn gọi là câu loại gián tiếp.

Bạn đang xem: Ngữ pháp

Ví dụ như khi bạn Ann nói:

“I’m, hungry.”

Thì chúng ta có 2 bí quyết nói lại lời Ann như sau:

Cách 1: Ann said “I’m hungry.” => Ann nói: “Mình đói.”

Cách 2: Ann said she was hungry. => Ann bảo rằng cô ấy đói.

Cách một là câu trần thuật trực tiếp

Còn cách 2 là câu tường thuật loại gián tiếp

Và hiện thời chúng ta sẽ tập trung vào câu tường thuật loại gián tiếp, chính là câu phức hợp hơn với cũng thường bắt gặp hơn.

2.Cách đổi câu tường thuật.

Để đổi từ câu trực tiếp thanh lịch câu tường thuật, ta có 4 bước như sau:

B1: lựa chọn từ tường thuật: say, tell, ask, remind, …

B2: Lùi thì ở rượu cồn từ của câu trực tiếp

B3: Đổi những đại từ và các tính từ bỏ sở hữu

B4: Đổi địa điểm, trạng từ thời hạn sao cho hợp lý với câu tường thuật.

Để nắm rõ hơn các bước đổi trên, chúng ta hãy bước đầu với câu sau đây:

Giả sử Johnathan nói rằng:

“I will go lớn amusement park with my sister next weekend.”

(Mình sẽ đi đến khu dã ngoại công viên giải trí thuộc chị gái vào tuần sau).

*
câu tường thuật là gì?Bước 1: lựa chọn từ tường thuật

Bạn có thể chọn bất kể động trường đoản cú nào để triển khai động trường đoản cú tường thuật tùy thuộc vào văn cảnh của câu nói. Cơ mà trong giờ đồng hồ Anh thường chúng ta sẽ gặp gỡ 2 đông trường đoản cú là “told” & “said”.Vậy sinh sống câu này chúng ta cũng có thể viết lại như sau

Johnathan said I will go to amusement park with my sister next weekend.

Bước 2: Lùi thì sinh hoạt câu tường thuật

+ Ở cách này bạn cần ghi lưu giữ nếu hễ từ tường thuật (reporting verb) phân tách ở những thì hiện nay tại, chúng ta giữ nguyên thì (tense) của rượu cồn từ chính, đại từ hướng đẫn và các trạng tự chỉ địa điểm chốn tương tự như trạng từ bỏ chỉ thời gian trong câu thẳng khi chuyển sang con gián tiếp.Ví dụ:- Hesays: “I’m goingto Ha Noinext week.”⇒š Hesaysheis goingto Ha Noinext week.

+ Nếu hễ từ trần thuật (reporting verb) của câu ngơi nghỉ thì thừa khứ thì bắt buộc lùi động từ thiết yếu về vượt khứ một bậc khi gửi từ khẩu ca trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:

Direct speechReported speech
will / shallwould / should
am / is / are going towas / were going to
present simplepast simple
present continuouspast continuous
past continuouspast perfect continuous
present perfectpast perfect
past simplepast perfect
musthad to
cancould

Vậy vận dụng cho câu trên bọn họ sẽ đổi được tiếp tục thành:

Johnathan said he would go to lớn amusement park with my sister next weekend.

Bước 3: Đổi các đại từ và tính tự sở hữu
Direct speechReported speech
Subject pronounsIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Object pronounsmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Possessive adjectivesmyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Possessive pronounsminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Demonstrativesthisthe/ that
thesethe/ those

Vậy dưới đây câu nói đã được thường xuyên chuyển thành

Johnathan said he would go to lớn amusement park with his sister next weekend.

*
làm chũm nào để biến thành câu tường thuật?Bước 4: Đổi các trạng từ thời hạn và địa điểm
Direct speechReported speech
todaythat day
tonight that night
tomorrowthe next day / the following day
yesterdaythe day before / the previous day
agobefore
now then
next / on Tuesdaythe next / following Tuesday
last Tuesdaythe previous Tuesday / the Tuesday before
the day after tomorrowin two days’ time / two days later
thisthat
thesethose
this / thatthe
here there

Vậy từ bây giờ câu nói sẽ tiến hành chuyển thành

Johnathan said that he would go to amusement park with his sister

the following weekend.

Vậy sau 4 bước đổi khác chúng ta đã đạt được cầu nai lưng thuật từ câu lúc đầu như sau:

“I will go to lớn amusement park with my sister next weekend.” – said Johnathan.

Johnathan said he would go khổng lồ amusement park with his sister the following weekend.

3.Câu tường thuật cho câu hỏi

Nguyên tắc thay đổi trên được vận dụng cho tất cả các một số loại câu.

Có 3 loại câu bọn họ thường gặp :

3.1 Reported statements

S + say(s) / said + (that) + S + V

says / say lớn + O => tells / tell + O said to + O => told + O

Ví dụ: - Hesaid khổng lồ me: “I haven’t finished my work.”=> Hetold mehe hadn’t finished his work.

Xem thêm: Tìm Điểm Cố Định Của Đường Thẳng, Please Wait

3.2 Reported questionsA. Yes / No questions

§ Câu tường thuật loại thắc mắc Có hay không (Yes / No questions) có dạng sau:

S +asked (+ O)wanted khổng lồ knowwondered+if / whether + S + V.

Ví dụ:“Areyouangry?” he asked.He askedif / whetherIwasangry.

Didyousee the film?” Tam asked.Tam askedif / whetherIhad seenthe film.

* lưu giữ ý:Khi tường thuật thắc mắc Có hay là không (Yes - No questions), ta đề xuất chuyển câu hỏi trực tiếp lịch sự dạng khẳng định, rồi thực hiện thay đổi thì, trạng từ bỏ chỉ thời gian, trạng trường đoản cú chỉ chỗ chốn, đại trường đoản cú chỉ định, và công ty ngữ, tân ngữ, đại từ sở hữu cho phù hợp.

* says / say khổng lồ + O => asks / ask + O said to + O => asked + O

Ví dụ: Hesaid lớn me: “Have you been khổng lồ America?”=>Heasked meif / whether I had been to America.

*
học giờ anh online: câu tường thuật.B. Wh-questions
S +asked (+ O)wanted khổng lồ knowwondered+ Wh-words + S + V.

Ví dụ: They asked us: “Where are you going on holiday?”=>They asked uswherewe were going on holiday.

“What are you talking about?” said the teacher.=> The teacher asked uswhatwe were talking about.

says / say to + O => asks / ask + O said to + O => asked + O

Ví dụ: He said to lớn me: “Who are you writing to?”=> He asked mewhoI was writing to.

3.3 Reported commands

§ Câu tường thuật nhiều loại câu mệnh lệnh xác minh có dạng:

S+told+O+to-infinitive.

Ví dụ: - “Pleasewaitforme here, Mary.” Tomsaid.=> TomtoldMaryto waitforhim there.

§ Câu tường thuật các loại câu trách nhiệm phủ định có dạng:

S +told+O+not to-infinitive.

Ví dụ: “Don’t talkin class!” the teachersaid.=> The teachertoldthe childrennot khổng lồ talkin class.

Xem thêm: Quá Khứ Hoàn Thành Và Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh

Một số cồn từ hay sử dụng khi tường thuật câu mệnh lệnh:tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ....