Cho Hỗn Hợp X Gồm Cu Ag Fe Al

     

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu, Ag, Fe, Al công dụng với oxi dư khi làm cho nóng thu được chất rắn Y. Mang đến Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ kế tiếp lấy thành phầm thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng dư. Lọc mang kết tủa tạo nên thành lấy nung trong không khí đến cân nặng không thay đổi thu được hóa học rắn Z. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nhân tố của Z gồm
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm cu ag fe al

$hhXleft{ egingatheredCu hfill \Ag hfill \Fe hfill \Al hfill \ endgathered ight.,,xrightarrow + O_2,t^oYleft{ egingatheredCuO hfill \Ag hfill \Fe_3O_4 hfill \Al_2O_3 hfill \ endgathered ight.xrightarrow + HClleft{ egingatheredCuCl_2 hfill \Ag hfill \FeCl_2,,,FeCl_3 hfill \AlCl_3 hfill \ endgathered ight.xrightarrow + NaOHleft{ egingathereddownarrow left{ egingatheredCu(OH)_2 hfill \Ag hfill \Fe(OH)_2,Fe(OH)_3 hfill \ endgathered ight.xrightarrow + O_2,t^oleft{ egingatheredCuO hfill \Ag hfill \Fe_2O_3 hfill \ endgathered ight. hfill \NaAlO_2 hfill \ endgathered ight.$


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những hợp chất, đồng có số thoái hóa +1, +2. Biết Cu gồm Z = 29, cấu hình electron của các ion Cu+ với Cu2+ lần lượt là


Để nhận ra ba axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng lẻ trong tía lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử


Cho Cu lần lượt công dụng hết với mỗi chất oxi hóa dưới đây có thuộc số mol. Trường thích hợp nào nhận được số mol Cu(II) nhỏ nhất ?


Cu bị kết hợp trong nước cường toan (tỉ lệ mol của HCl và HNO3 là 3 : 1) và giải phóng khí NO. Tổng hệ số thăng bằng (khi tối giản) là
Xem thêm: Muốn Quên Một Người Phải Yêu Người Sau Say Đắm Hơn, Anh Sẽ Yêu Người Ấy Hơn Em

Cho những dung dịch loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) láo hợp có HCl cùng NaNO3. Số đông dung dịch phản bội ứng được cùng với Cu là


Cho các phản ứng gửi hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai chất X cùng Y theo thứ tự là


Thêm NH3 mang lại dư vào dung dịch hỗn hợp chứa MgCl2, AlCl3, FeCl3 với CuCl2 chiếm được kết tủa X. Mang đến X vào dung dịch NaOH dư, còn sót lại chất rắn không tan Z. Hóa học rắn Z là


Cho những chất sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số chất hoàn toàn có thể điều chế thẳng từ Cu(OH)2 là


Cho những hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S lần lượt làm phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Số phản ứng oxi hóa khử xẩy ra là
Xem thêm: 1 Tuần Nên Giảm Bao Nhiêu Kg Trong Một Tháng, Cách Để Giảm 5 Kg Trong Một Tháng

Cho luồng khí H2 dư qua láo hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở ánh sáng cao. Sau phản nghịch ứng các thành phần hỗn hợp chất rắn còn lại là


Một mẫu mã nước thải được sục vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện thêm kết tủa màu đen. Hiện tượng kỳ lạ này vì chất nào tất cả trong khí thải sinh ra ?