CHO ĐOẠN MẠCH GỒM ĐIỆN TRỞ R1=100 MẮC NỐI TIẾP VỚI ĐIỆN TRỞ R2=200

     
Bạn đã xem tư liệu "Bài trắc nghiệm phần điện trở môn thứ lý 11", để thiết lập tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: Cho đoạn mạch gồm điện trở r1=100 mắc nối tiếp với điện trở r2=200


HỌ TÊN: ............................................................Câu 1: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối liền với năng lượng điện trở R2 = 300 (Ω), năng lượng điện trở tồn mạch là:A. RTM = 200 (Ω).B. RTM = 300 (Ω).C. RTM = 400 (Ω).D. RTM = 500 (Ω).Câu 2: đến đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc tiếp liền với năng lượng điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên nuốm giữa nhị đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa nhì đầu điện trở R1 là A. U1 = 1 (V).B. U1 = 4 (V).C. U1 = 6 (V).D. U1 = 8 (V).Câu 3: Đoạn mạch có điện trở R1 = 200 (Ω) mắc tuy vậy song với điện trở R2 = 300 (Ω), năng lượng điện trở tồn mạch là:A. RTM = 120 (Ω).B. RTM = 100 (Ω).C. RTM = 150 (Ω).D. RTM = 400 (Ω).Câu 4: mang đến đoạn mạch tất cả điện trở R1 = 100 (Ω), mắc tiếp liền với điện trở R2 = 200 (Ω). đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện nắm U khi đĩ hiệu điên ráng giữa nhì đầu năng lượng điện trở R1 là 6 (V). Hiệu điện rứa giữa hai đầu đoạn mạch là:A. U = 12 (V).B. U = 6 (V).C. U = 18 (V).D. U = 24 (V).Câu 5: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100(W), mắc tiếp liền với năng lượng điện trở R2 = 200(W), năng lượng điện trở của tồn mạch là:A. R = 200 (W).B. R = 300 (W).C. R = 100 (W).D. R = 400 (W).Câu 6: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100(W), mắc tuy vậy song với điện trở R2 = 300(W), điện trở của tồn mạch là:A. R = 100 (W).B. R = 75 (W).C. R = 150 (W).D. R = 400 (W).Câu 7: Đoạn mạch có điện trở R1 = 300(W), mắc tuy vậy song với điện trở R2 = 600(W), hiệu điện nuốm giữa nhị đầu đoạn mạch là 24 V. Cường độ dịng năng lượng điện qua mỗi năng lượng điện trở là:A. I1 = 0,08 A; I2 = 0,04 A. B. I1 = 0,04 A; I2 = 0,08 A. C. I1 = I2 = 0,027 A; D. I1 = I2 = 0,08 A.Câu 8: Đoạn mạch có điện trở R1 = 100(W), mắc thông suốt với điện trở R2 = 500(W),hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu đoạn mạch là 24 V. độ mạnh dịng năng lượng điện qua mỗi năng lượng điện trở là:A. I1 = 0,24 A; I2 = 0,048 A. B. I1 = 0,048 A; I2 = 0,24 A. C. I1 = I2 = 0,04A; D. I1 = I2 = 1,44 A.Câu 9: Đoạn mạch tất cả điện trở R1 = 100(W), mắc nối tiếp với năng lượng điện trở R2 = 200(W).Đặt nhì đầu đoạn mạch vào hiệu điện thay U lúc đĩ hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu điện trở R1 là 6V. Hiệu điện núm giữa nhì đầu đoạn mạch là:A. U = 12 V. B. U = 18 V. C. U = 6 V. D. U = 24 V.Câu 10: Một bĩng đèn cĩ ghi 3V – 3W. Điện trở của bĩng đèn là: A. 9 (W). B. 3 (W). C. 6 (W). D. 12 (W).Câu 11: Đoạn mạch tất cả điện trở R1 = 100 mắc thông suốt với điện trở R2=300, năng lượng điện trở tồn mạch là:A. RTM = 200 .B. RTM = 300 .C. RTM = 400 .D. RTM = 500 .Câu 12: mang lại đoạn mạch tất cả điện trở R1 = 100, mắc tiếp nối với điện trở R2 = 200 , hiệu điên núm giữa nhị đầu đoạn mạch là 12 V. Hiệu điện vậy giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1 là A. U1 = 1 V.B. U1 = 4 V.C.

Xem thêm: Tính Số Phần Tử Của Tập Hợp, Toán Lớp 6 Bài 4: Số Phần Tử Của Một Tập HợpXem thêm: Cách Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Việc Học Tiếng Anh Về Việc Học Tập

U1 = 6 V.D. U1 = 8 V.Câu 13: Đoạn mạch bao gồm điện trở R1 = 100 mắc tuy nhiên song với điện trở R2 = 300, điện trở tồn mạch là:A. RTM = 75 Ω.B. RTM = 100 .C. RTM = 150 .D. RTM = 400 .R2 R3 R4 R1 A B Câu 14: mang lại đoạn mạch có điện trở R1 = 100 , mắc tiếp liền với điện trở R2 = 200. đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện cố U lúc đĩ hiệu điên nắm giữa hai đầu điện trở R1 là 6 V. Hiệu điện ráng giữa nhì đầu đoạn mạch là:A. U = 12 V.B. U = 6 V.C. U = 18 V.D. U = 24Câu 15: cho mạch điện như hình vẽ. Mang đến R1 = R4 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 4Ω. Điện trở RAB của mạch cĩ quý hiếm nào sau đây?a. 2,5Ωb. 3,5Ωc. 4,5Ωd. 5Ωb. Mang lại UAB = 30V. Tìm kiếm cácU,I?....................................................................................................................................................................................................Câu 16: giữa hai đầu mạng năng lượng điện cĩ mắc song song 3 dây dẫn điện trở theo lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω. Kiếm tìm hiệu điện cụ hai đầu đoạn mạch nếu độ mạnh dịng năng lượng điện trong mạch chính là 2,2A: A. 8,8V B. 11V C. 63,8V D.4,4VCDA+ _ BR3R4R2R1Câu 17: thân hai đầu mạng năng lượng điện cĩ mắc song song 3 dây dẫn điện trở theo thứ tự là R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω. Tìm độ mạnh dịng điện qua R1 nếu độ mạnh dịng năng lượng điện trong mạch đó là 5A:A. 1,5A B. 2,5A C. 2A D. 0,5ACâu 18: cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 4Ω,I1 = 2A, tính UAB A. UAB = 10V B. UAB = 11,5V C.UAB = 12V D. UAB = 15,6VCâu 19: Đoạn mạch bao gồm điện trở R1 = 100 Ω mắc tiếp liền với năng lượng điện trở R2=300 Ω , điện trở tồn mạch là:A. RTM = 200 Ω.B. RTM = 300 Ω.C. RTM = 400 Ω.D. RTM = 500 Ω.Câu 20: cho đoạn mạch bao gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc nối liền với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điên cố kỉnh giữa hai đầu đoạn mạch là 12 V. Hiệu điện cầm giữa nhì đầu điện trở R1 làA. U1 = 1 V.B. U1 = 4 V.C. U1 = 6 V.D. U1 = 8 V.Câu 21: Đoạn mạch bao gồm điện trở R1 = 100 Ω mắc tuy vậy song với điện trở R2 = 300 Ω, năng lượng điện trở tồn mạch là:A. RTM = 75 Ω.B. RTM = 100 Ω.C. RTM = 150 Ω.D. RTM = 400 Ω.Câu 22: đến đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc thông suốt với điện trở R2 = 200 Ω. đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện vắt U khi đĩ hiệu điên ráng giữa nhị đầu điện trở R1 là 6 V. Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu đoạn mạch là:A. U = 12 V.B. U = 6 V.C. U = 18 V.D. U = 24 V.ABR1R2R3R4A ¤ đến mạch điện : UAB = 11 (V) ; R1 = 10 (W), R2 = đôi mươi (W), R3 = 30 (W), R4 = 40 (W).Câu 23 : năng lượng điện trở tương đương: a) Rtd = 55 (W) ; b) Rtd = 45 (W); c) Rtd = 15 (W); d) Rtd = 25 (W)Câu 24 : số chỉ Ampe kế: a) IA = 0,2 (A); b) IA = 0,4 (A); c) IA = 0,1 (A); d) IA = 0,5 (A); ( về nhà)R1R2R3ABBài TL 2: Cĩ mạch năng lượng điện như hình vẽ:R1 = 8 W, R2 = 6 W, R3 = 12 W. Hiệu điện cầm cố UAB = 24 V. A. Tính độ mạnh dịng năng lượng điện qua mỗi điện trở.b. Tính cơng suất tỏa nhiệt của đoạn mạch.c. Tính sức nóng lượng lan ra của điện trở R3 trong thời hạn 10 phút.Bài TL 3: Cĩ mạch điện như hình vẽ:R1 = 12 W, R2 = 4 W, R3 = 6 W,Hiệu điện cố UAB = 24 V. R1R2R3R4R5ABMNR4 = 3 W, R5 = 9 W. A. Lúc R4 = 6 W, R5 = 9 W. + Tính độ mạnh dịng điện qua mỗi năng lượng điện trở. + Tính hiệu điện cố kỉnh UMN, UANb. Khi R4 = 7 W, R5 = 8 W. + Tính cường độ dịng điện qua mỗi năng lượng điện trở. + Tính hiệu điện thế UMN, UAN.Câu 11: nhì bĩng đèn cĩ cơng suất định mức theo lần lượt là P1 I2 với R1 > R2.C. I1 > I2 với R1