*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

cho dang dung dong tu vào ngoac

1. We --------- an englis class right now (have )

2. We -------- english on monday và wednesday ( have )

3. We -------- anexercise about the present continuous tense (do0

4.i -------- jeans at present ( wear )


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!
II. Put the verbs in the correct tense , present simple or present continuous?1. My friend và I often ( go ) ........................ To lớn school at 7 o'clock.2. We ( wear ) ............................. Uniform five days a week.3. My father ( water ) ............................. The plants now.4. Jane ( not like ) ................................ Being in a school for girls. She ( like ) ............................... Being in a school for both boys and girls.5. My friend , An (...

Bạn đang xem:


II. Put the verbs in the correct tense , present simple or present continuous?

1. My friend and I often ( go ) ........................ To school at 7 o'clock.

2. We ( wear ) ............................. Uniform five days a week.

3. My father ( water ) ............................. The plants now.

4. Jane ( not lượt thích ) ................................ Being in a school for girls. She ( like ) ............................... Being in a school for both boys and girls.

5. My friend , An ( live ) ..................................... In a small house in Ha Noi.

6. Look! The bus ( come ) ...................................

7. Mr nam giới ( teach ) ............................... Us Physycs.

8. It's 8 o'clock now. We are at school now. We ( have ) ............................... English lesson.

9. Where are you , David ? - I ( clean ) ................................. My room.

10. My sister ( have ) .......................... An English lesson on Monday.


#Tiếng anh lớp 6
7
B.Trâm

1. Go

2. Wear

3. Is watering

4. Doesn"t like _ likes

5. Lives

6. Is comming

7. Teaches

8. Are having

9. Am cleaning

10. Has


Đúng(0)
Trúc Quỳnh

II. Put the verbs in the correct tense , present simple or present continuous?

1. My friend và I often ( go ) .................go....... Khổng lồ school at 7 o"clock.

2. We ( wear ) .............wear............. Uniform five days a week.

3. My father ( water ) .......is watering...................... The plants now.

4. Jane ( not like ) .............doesn"t like.....

Xem thêm: Trục Đối Xứng Của Parabol (P): Y = 2X^2 + 6X + 3 Là, Tìm Trục Đối Xứng Y=X^2

.............. Being in a school for girls. She ( like ) ..........likes..................... Being in a school for both boys và girls.

5. My friend , An ( live ) ................lives..................... In a small house in Ha Noi.

6. Look! The bus ( come ) ................is coming...................

7. Mr nam giới ( teach ) ...........teaches.................... Us Physycs.

8. It"s 8 o"clock now. We are at school now. We ( have ) ............are having................... English lesson.

9. Where are you , David ? - I ( clean ) ..................am cleaning............... My room.

10. My sister ( have ) ..........has.

Xem thêm: Uk Cities Where House Prices Have Risen Most And Least In 2022

............... An English lesson on Monday.