CÂU BỊ ĐÔNG ĐẶC BIỆT

     

Chúng ta sẽ mày mò về những trường hợp quan trọng của câu tiêu cực (Câu bao gồm hai tân ngữ, thụ động kép,...)


 

*

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG

 (Special cases of passive voice)

I- tiêu cực với rượu cồn từ bao gồm 2 tân ngữ

Ta thường chạm chán một số câu tất cả 2 tân ngữ đi sau hễ từ:

Ví dụ:

- He gave me a book.

Bạn đang xem: Câu bị đông đặc biệt

Ta thấy sau động từ: “gave” tất cả 2 tân ngữ là “me” cùng “a book”. Vào 2 tân ngữ này thì “a book” được gọi là tân ngữ trực tiếp (trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của đụng từ “gave” – đưa.) Còn “me” được hotline là tân ngữ gián tiếp (không thẳng chịu tác động của động từ).

Ta hiểu cồn từ “đưa” ở đây là ta “cầm, nắm” “CÁI GÌ” sinh sống trên tay rồi đứa “NÓ” mang đến “AI ĐÓ”. Với “CÁi GÌ” tại đây sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng của đụng từ nên gọi là tân ngữ trực tiếp. Còn “AI ĐÓ” ko trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của hễ từ nên được gọi là tân ngữ loại gián tiếp.

Ta có cấu trúc câu dữ thế chủ động với động từ có 2 tân ngữ:

 S + V + Oi + Od

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

V (verb): Động từ

Oi (indirect object): tân ngữ loại gián tiếp (Không trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của rượu cồn từ)

Od (direct object): tân ngữ thẳng (Tân ngữ trực tiếp chịu tác động của hễ từ)

Câu bị động sẽ sở hữu được 2 trường hợp như sau:

- TH1: ta lấy tân ngữ gián tiếp lên quản lý ngữ vào câu bị động

S + be + VpII + Od

- TH2: Ta mang tân ngữ trực tiếp lên thống trị ngữ vào câu bị động:

S + be + VpII + giới từ + Oi

Ví dụ:

- công ty động: She gave me an apple yesterday. (Cô ấy đưa đến tôi một quả hãng apple ngày hôm qua.)

S V Oi Od

 (me: tân ngữ loại gián tiếp; an apple: tân ngữ trực tiếp)

- Bị động: TH1: I was given an apple yesterday. (Tôi được cho một quả táo ngày hôm qua)

S be VpII Od


Ta rước tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ đề xuất “me” đưa thành “I”.

TH2: An apple was given lớn me yesterday. (Một quả táo bị cắn được đưa cho tôi ngày hôm qua.)

S be VpII

Ta đem tân ngữ trực tiếp “an apple” lên làm chủ ngữ và sau đụng từ phân trường đoản cú 2 ta thực hiện giới từ “to”.

Ví dụ 2:

- Her mother bought her a book yesterday.

S V Oi Od

-> She was bought a book yesterday.

S be VpII Od

-> A book was bought for her yesterday.

S be VpII giới trường đoản cú Oi

II- bị động với đụng từ khuyết thiếu

Các đụng từ khuyết thiếu (modal verb)O: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to

Chủ rượu cồn : S + Modal V + V(nguyên thể) + O

Bị động: S + modal V + be + VpII + (+ by + O)

Ví dụ:

- công ty động: She can speak English fluently.

- Bị động: English can be spoken fluently.

III- bị động với “be going to”

Chủ động: S + be + going lớn + V + O

Bị động: S + be + going to + be + VpII + (by + O)

Ví dụ:


- My father is going to vị the gardening.

-> The gardening is going to be done by my father.

IV- tiêu cực với câu nghĩa vụ thức

Ta thường gặp các câu nghĩa vụ thức như:

- Close the door! (Đóng cửa ngõ vào)

V O

- xuất hiện the book! (Mở sách ra)

V O

Ta thấy cấu tạo của của câu nghĩa vụ thức kia là:

Dạng chủ động: V + O

Bị động: S + should/must + be + V-pII

Ví dụ:

- công ty động: Clean the floor! (Hãy lau sàn công ty đi!)

- Bị động: The floor should be cleaned! (Sàn nhà đề nghị được lau đi)

V- kết cấu bị rượu cồn với công ty ngữ mang “it”.

It + be + adj + (for sb) + to vày st

-> It + be + adj + for st khổng lồ be done

Ví dụ:

- It is easy to lớn make this cake.

-> It is easy for this exercise to lớn be made.

VI- cấu tạo câu tiêu cực với “make”, “let”, “have”, “get”

Ta có:

* Make sb bởi st -> Make st done (by sb): bắt ai đó có tác dụng gì

Ví dụ:

- I made my son clean the floor.

-> I made the floor cleaned by my son.

* Let sb bởi st -> let st done (by sb): mang đến phép, khiến cho ai đó làm cho gì

Ví dụ:


My father let me cook the dinner yesterday.

-> My father let the dinner cooked by me yesterday.

* Have to vì st -> St have to be done: đề xuất làm gì

Ví dụ:

- My mother has to lớn wash the clothes every day.

-> The clothes have lớn be washed by my mother every day.

Xem thêm: Truyện Review : Thức Nhữ Bất Thức Đinh Review, Thức Nhữ Bất Thức Đinh

* Have sb vì chưng st -> have st done (by sb): nhờ vào ai đó làm cho gì

- I have the hairdresser cut my hair every month.

-> I have my hair cut by the hairdresser every month.

* Get sb to bởi st -> get st done (by sb): dựa vào ai đó có tác dụng gì

- She got her father turn on the TV.

-> She got the TV turned on by her father.

VII- bị động kép

1. Lúc V1 phân tách ở những thì hiện tại như bây giờ đơn, hiện tại tiếp diễn, bây giờ hoàn thành.

S1 + V1 + that + S2 + V + …

* TH1: It is + V1-pII that + S2 + V + …

* TH2: lúc V2 chia ở thì hiện tại đơn hoặc tương lai đơn

S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ + V2(nguyên thể) +….

* TH3: lúc V2 phân chia ở thì vượt khứ đối chọi hoặc lúc này hoàn hành

 S2 + is/am/are + V1-pII + lớn have + V2-PII + …

Ví dụ:

They think that she works very hard.

-> It is thought that she works very hard.


-> She is thought to work very hard.

They think that she worked very hard last year.

-> It is thought that she worked very hard last year.

-> She is thought khổng lồ have worked very hard last year.

2. Lúc V1 phân chia ở những thì vượt khứ (quá khứ đơn, thừa khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành).

S1 + V1 + that + S2 + V + ….

* TH1: It was + V1-pII + that + S2 + V + …

* TH2: lúc V2 phân chia ở thì vượt khứ đơn:

S2 + was/were + V1-pII + khổng lồ + V2 (nguyên thể) + …

* TH3: lúc V2 phân chia ở thì thừa khứ trả thành:

S2 + was/ were + V1-pII + to + have + V2-pII + …

Ví dụ:

People said that she was very kind.

-> It was said that she was very kind.

-> She was said lớn be very kind.

People said that she had been very kind.

-> It was said that she had been very kind.

Xem thêm: Bài 7 Sgk Toán 8 Tập 1 0 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 7,8,9,10,11,12, 13,14,15 Trang 9 Toán 8 Tập 1

-> She was said to lớn have been very kind.

Tải về