11 OF THE MOST POPULAR STATES IN THE U

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Fill each blank with a word to finish the passage:

"California is the _________(1) famous state in the USA. It isn"t ________(2) biggest state; that"s Alaska. But it _______(3) the largest population and it"s certainly the most important state _______(4) the US economy. It"s richer ______(5) most countries in the world. The coast has ______(6) of the best climates in the USA; _______(7) is warmer và dryer than most places. Some people should also ______(8) it"s the most beautiful! But California has some ______(9); Los Angeles has one of the worst crime rates _______(10) any US city."


Lớp 6Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
10
0
*

"California is the most famous state in the USA. It isn"t the biggest state; that"s Alaska. But it has the largest population & it"s certainly the most important state for the US economy. It"s richer than most countries in the world. The coast has one of the best climates in the USA; it is warmer và dryer than most places. Some people should also say it"s the most beautiful! But California has some problems; Los Angeles has one of the worst crime rates of any US city."


California is the most famous state in the USA. It isn"t the biggest state; that"s Alaska. But it has the largest population và it"s certainly the most important state for the US economy. It"s richer than most countries in the world. The coast has one of the best climates in the USA; it is warmer and dryer than most places . Some people would also say it"s the most beautiful! But California has some problems; Los Angeles has one of the worst crime rates of any US city.

Bạn đang xem: 11 of the most popular states in the u


Đúng 0
Bình luận (0)

California is the most famous state in the USA. It isn"t the biggest state; that"s Alaska. But it has the largest population and it"s certainly the most important state for the US economy. It"s richer than most countries in the world. The coast has one of the best climates in the USA; it is warmer & dryer than most places . Some people would also say it"s the most beautiful! But California has some problems; Los Angeles has one of the worst crime rates of any US city.


Đúng 0
Bình luận (0)

California is the most famous state in the USA. It isn"t the biggest state; that"s Alaska. But it has the largest population and it"s certainly the most important state for the US economy. It"s richer than most countries in the world. The coast has one of the best climates in the USA; it is warmer & dryer than most places . Some people would also say it"s the most beautiful! But California has some problems; Los Angeles has one of the worst crime rates of any US city.


Đúng 0
Bình luận (0)

California is the most famous state in the USA. It isn"t the biggest state; that"s Alaska. But it has the largest population và it"s certainly the most important state for the US economy. It"s richer than most countries in the world. The coast has one of the best climates in the USA; it is warmer và dryer than most places . Some people would also say it"s the most beautiful! But California has some problems; Los Angeles has one of the worst crime rates of any US city.


Đúng 0
Bình luận (0)

California is the most famous state in the USA. It isn"t the biggest state; that"s Alaska. But it has the largest population & it"s certainly the most important state for the US economy. It"s richer than most countries in the world. The coast has one of the best climates in the USA; it is warmer and dryer than most places . Some people would also say it"s the most beautiful! But California has some problems; Los Angeles has one of the worst crime rates of any US city.

Xem thêm: Top 9 Những Người Đội Viên Đầu Tiên Là Ai ? Top 9 Những Người Đội Viên Đầu Tiên Của Đội Là Ai


Đúng 0
Bình luận (1)

California is the most famous state in the USA. It isn"t the biggest state; that"s Alaska. But it has the largest population và it"s certainly the most important state for the US economy. It"s richer than most countries in the world. The coast has one of the best climates in the USA; it is warmer & dryer than most places . Some people would also say it"s the most beautiful! But California has some problems; Los Angeles has one of the worst crime rates of any US city.


Đúng 0
Bình luận (1)

Tks bạn nhìu nha!!!

 


Đúng 0
Bình luận (0)

(1) most

(2) the

(3) has

(4) for

(5) than

(6) one

(7) it

(8) say

(9) problems

(10) of


Đúng 0
Bình luận (0)

California is the most famous state in the USA. It isn't the biggest state; that's Alaska. But it has the largest population and it's certainly the most important state for the US economy. It's richer than most countries in the world. The coast has one of the best climates in the USA; it is warmer & dryer than most places . Some people would also say it's the most beautiful! But California has some problems; Los Angeles has one of the worst crime rates of any US city.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
Fill in each blank with a word to finish the passageCalifornia is the ......... Famous state in USA. It isn"t . ...... Biggest state; that"s Alaska. But it ...... The largest population and it"s certainly the most important state ...... The U.S. Economy. It"s richer ........ Most countries in the world. The coast has ...... Of the best climates in the USA; ...... Is warmer và drier than most places. Some people would also ....... It"s the most beautiful! But California has some ........; Los An...
Đọc tiếp

Fill in each blank with a word lớn finish the passage

California is the ......... Famous state in USA. It isn"t . ...... Biggest state; that"s Alaska. But it ...... The largest population & it"s certainly the most important state ...... The U.S. Economy. It"s richer ........ Most countries in the world. The coast has ...... Of the best climates in the USA; ...... Is warmer & drier than most places. Some people would also ....... It"s the most beautiful! But California has some ........; Los Angeles has one of the worst crime rates ....... Any US city.

Xem thêm: Vi Sinh Vật Là Gì? Đặc Điểm Và Vai Trò Của Vi Khuẩn? Tác Hại Và Lợi Ích Với Con Người


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
7
0
I. Chọn lời giải đúng1. Which word has the second stress?A.History B.Biology c.Gepgraphy D.B,C are correct2. Which word has the first stress?A.often B.hungry C.survey D. All are correctII. Chia động từ trong ngoặc1. I"d like .......................... (join) your clubIII. Viết lại câu sau mang đến đúng nghĩa1. Vì chưng you have a better refrigerator than hí?Is...
Đọc tiếp

I. Chọn giải đáp đúng

1. Which word has the second stress?

A.History B.Biology c.Gepgraphy D.B,C are correct

2. Which word has the first stress?

A.often B.hungry C.survey D. All are correct

II. Phân chia động từ trong ngoặc

1. I"d lượt thích .......................... (join) your club

III. Viết lại câu sau đến đúng nghĩa

1. Vị you have a better refrigerator than hí?

Is this_______________________________________

2. My house is the oldest house on the street

No house________________________

IV. điền từ bỏ vào chõ tróng

California is the............................... (1) famous state the USA. It isn"t ....................... (2) biggest state: that Alaska. But it................(3) the largest population & it"s certainly the muos important state............(4) the US economy. It"s richer............(5) most contries in the world. The coast has...........(6) of the best climates in the USA:.............(7) is warmer & dryer than most places. Some people would also..............(8) it"s the most beautiful ! But California has some........................(9); Losangeles has one of the worst crime rates.................(10) any US city