Cách Dùng Hiện Tại Hoàn Thành

     

Thì hiện tại 1-1 và bây giờ hoàn thành rất dễ nhầm lẫn trong quy trình học tập. Để làm rõ hơn về bây giờ đơn cùng hiện tại chấm dứt cũng như sự như là và khác nhau của chúng, hãy cùng dulichnangdanang.com khám phá trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng hiện tại hoàn thành

Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn (Present Simple)

Định nghĩa

Thì lúc này đơn (Present Simple Tense) cần sử dụng để biểu đạt một sự việc hay hành động có tính tổng thể được lặp đi lặp lại nhiều lần; miêu tả một thực sự hiển nhiên tuyệt một hành vi đang diễn ra trong thời khắc hiện tại.

Công thức


Loại câu

Động trường đoản cú thường

Động tự “to be”

Khẳng định

I/we/they/you + V + (O)

She/he/it + Vs/es + (O)

Ex: I get up early every day. (Tôi dậy sớm mỗi ngày.)

I + am + (O)

He/she/it + is + (O)

You/we/they + are + (O)

Ex: I am here now. (Tôi sinh sống ngay đây.)

Phủ định

I/we/they/you + do not + V + (O)

She/he/it + does not + V + (O)

Ex: We don’t come from Switzerland. (Chúng tôi không tới từ Switzerland.)

I + am not + (O) He/she/it + is not + (O) You/we/they + are not + (O)

Ex: He isn’t an engineer. (Anh ấy ko phải là 1 trong những kỹ sư.)

Nghi vấn

Do/ Does + S + V + (O)?

Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: vì chưng you often have breakfast? No, I don’t.

(Bạn có thường xuyên ăn sáng không? Không, tôi không.)

Am/is/are + S + O?

Yes, S + am/is/are.

No. S + am/is/are + not.

Ex: Are you tired?

Yes, I am.

(Bạn tất cả mệt không? Vâng, tôi có.)


Cách dùng

Trong 6 thì tiếng Anh, thì lúc này đơn diễn tả:

Một thực sự hiển nhiên nhưng không ai hoàn toàn có thể chối bao biện được.

Một sở thích, kiến thức sinh hoạt được lặp đi lặp lại ở hiện tại tại.

Một định kỳ trình, thời gian biểu.

Những tình huống mang tính bền vững, kéo dài.

Dấu hiệu dìm biết

Ở thì hiện tại đơn, các trạng tự thường lộ diện trong câu là:

once/ twice/ three time a week/ month/ year

always, usually, often, sometimes, rarely, never.

every day/ week/ month/ year.

Cách phân chia động từ trong thì bây giờ đơn

Quy tắc thêm đuôi s/es vào sau động từ số ít:

Đa số động từ + “s” (ex: makes, works,...)

Động từ dứt bằng “ch, o, s, sh, z, x” + es (ex: does, watches, washes,...)

Phụ âm “y” thay đổi “i” cùng + “es” (ex: fly -> flies)

Nguyên âm + “y” + “s” (ex: plays,...)

Lý thuyết: Thì hiện tại xong (Present Perfect)

Định nghĩa

Thì hiện tại tại xong ( Present Perfect Tense) dùng làm chỉ một hành động cụ thể đã bước đầu từ thừa khứ, kéo dài đến bây giờ và hoàn toàn có thể tiếp tục trong tương lai.

Công thức


Loại câu

Động từ thường

Khẳng định

I/ we/ they/ you + have + P2 + (O)

Ex: I have seen him. (Tôi đã nhận thức thấy anh ấy.)

She/ he/ it + has + P2 + (O)

Ex: She has read the book. (Cô ấy đang đọc cuốn sách.)

Phủ định

I/ we/ they/ you + have + not + P2 + (O)

Ex: I haven’t seen him. (Tôi đang không nhìn thấy anh ấy.)

She/ he/ it + has + not + P2 + (O)

Ex: She hasn’t read the book. (Cô ấy đang không đọc cuốn sách.)

Nghi vấn

Have/has + S + P2 + O? Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t/ hasn’t.

Ex: Has he painted the house? (Anh ấy đã sơn căn nhà chưa?)

No, he hasn’t. (Chưa, anh ấy chưa.)


Cách dùng

Thì hiện tại chấm dứt dùng để diễn tả:

Sự vấn đề đã xảy ra nhưng không rõ thời điểm.

Hành động vừa new xảy ra.

Hàng động đã xẩy ra trong quá khứ, kéo dãn dài đến bây giờ và có thể diễn ra trong tương lai.

Trải nghiệm, tay nghề trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết

Các trạng từ kèm theo thì lúc này hoàn thành:

since, for

just, ever, never, already

recently, lately, so far, yet

Ứng dụng: bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành

Bài tập về thì lúc này đơn

My father always ………..delicious meals. (make)

Tom……………..vegetables. (not eat)

Rosie………………….shopping every week. (go)

…………Miley và David ……….. Lớn work by bus every day? (go)

……………….. Your parents ………………..with your decision? (agree)

Where………………..that guy…………………from? (come)

Where ………………….. Your mother …………………..? (work)

James ……………………… usually ……………….. The trees. (not water)

Who ………………..the washing in your house? (do)

They …………….. Out once a week. (eat)

The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.

I lượt thích Math và she (like)……….Literature.

I (bake)...............cookies twice a month.

My best friend (write)....................... To me every week.

Jane always…………………(take care) of her sister.

My family (have)……….a holiday in December every year.

Martha và Kevin ………………… (swim) twice a week.

She ……………..(help) the kids of the neighborhood.

Xem thêm: Đánh Số Thứ Tự Tự Động Dùng Hàm Đánh Số Thứ Tự Trong Excel 2007, 2010,2013,2016

Mike (be).............humour.He always …………. (tell) us funny stories.

Tiffany & Uma (be) …………………my friends.

Look. He _______ (listen) to lớn us.

We ________ (stay) at a khách sạn this week.

My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

Jill _____ (have) a lot of money.

They usually _____ (leave) on Sunday.

Please, stop! You _____ (drive) so fast!

We ______ (meet) in Berlin each year.

We ______ (go) to discos on Fridays.

He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

I _____ (have) a shower

Đáp án:


1. Makes

2. Doesn’t eat

3. Goes

4. Do…go

5. Do…agree

6. Does…come

7. Does…work

8. Doesn’t usually water

9. Does

10. Eat

11. Starts

12. Likes

13. Bake

14. Writes

15. Takes care

16. Has

17. Swim

18. Helps

19. Is – tells

20. Are

21. Is listening

22. Are staying

23. Go is buying

24. Has

25. Leave

26. Are driving

27. Meet

28. Go

29. Comes

30. Am having


Bài tập thì bây giờ hoàn thành

She (be)…………. At her computer for eight hours.

Hannah (not/have) ……………any fun a long time.

My grandfather (not/ play)……….. Any sport since last year.

You’d better have a shower. You (not/have)………. One since Monday.

I don’t live with my family now & we (not/see)…………. Each other for ten years.

I…… just (realize)…… that there are only three weeks to lớn the kết thúc of the semester.

Anna (finish) … reading three books this month.

How long…….. (you/know)………. Each other?

……….(You/ take)………… many photographs?

Jack (eat)……………. At the Sheraton khách sạn yet?

My brother (not/ play)……….. Any sport since last year.

Some people (attend)………….the meeting right now.

I’d better take a bath. I (not/take)…………one since Sunday.

I don’t keep in cảm ứng with Alan and we (not/call)…………each other for 6 months.

Where is your father? He…………………(have) lunch in the kitchen.

Why are all these people here? What (happen)………………..?

I………….just (realize)…… that there are only two weeks lớn the final exam.

She (finish) ……….. The English course this week.

At present, he (compose)…………a piece of music.

We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

Đáp án:


1. Has been

2. Hasn’t had

3. Hasn’t played

4. Haven’t had

5. Haven’t seen

6. Have…realized

7. Has finished

8. Have…known

9. Have you taken

10. Has Jack eaten

11. Hasn’t played

12. Are attending

13. Haven’t had

14. Haven’t seen

15. Is having

16. Is happening

17. Have just realized

18. Has finished

19. Is composing

20. Are having


Hiện tại 1-1 và hiện tại tại kết thúc là hai trong những các thì phức hợp và rất dễ gây nhầm lẫn duy nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Để có thể phân biệt và áp dụng thành thạo hai thì này, chúng ta phải cầm cố thật chắc các kiến thức về công thức, phương pháp dùng cũng tương tự ghi nhớ các dấu hiệu nhận ra căn bản.

Luyện tập thật nhiều những dạng bài về chia động trường đoản cú là một chiến thuật hiệu trái giúp chúng ta có thể dễ dàng phân biệt thì bây giờ đơn với thì bây giờ hoàn thành. Ngoài việc luyện tập những bài tập liên quan, các bạn cũng có thể vận dụng các mẫu câu vẫn học vào trong tiếp xúc sinh hoạt mỗi ngày để trau dồi vốn từ vựng cũng giống như kiến thức về ngữ pháp nữa nhé.

Xem thêm: Xem Bói Tử Vi Tuổi Ất Mão Nữ Mạng Năm 2017 Cho Tuổi Ất Mão 1975

Trên đây là các kiến thức và kỹ năng ngữ pháp và bài tập luân chuyển quanh thì lúc này đơn và hiện tại hoàn thành, hy vọng nội dung bài viết đã mang đến cho chúng ta bài học ngã ích.