CÁC ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT TRONG TAM GIÁC

     

(?) nhắc lại các kiến thức đã học tương quan đường phân giác, trung trực,trung tuyến, đường cao

- GV vẽ sơ đồ tứ duy trên bảng ( chủng loại 1 loại đường), sau đó chiếu PPT tổng hợp kỹ năng và kiến thức

- Yêu ước HS hệ thống kiến thức theo sơ đồ tư duy đối với mỗi loại đường

Tên

Hình vẽ

Định nghĩa

Tính hóa học

Đường trung tuyến

*

Là con đường thẳng nối tự đỉnh cho trung điểm của cạnh đối lập với đỉnh kia

- tía trung tuyến của một tam giác thuộc đi qua 1 điểm G

- G được call là trọng tâm của tam giác

-

*

Đường phân giác

*

- Tia phân giác của một góc là tia phân chia góc đó thành hai góc đều bằng nhau

- Đoạn trực tiếp AD được gọi là đường phân giác của tam giác ABC (xuất phát từ đỉnh A) trường hợp AD là tia phân giác của góc A

- Tia phân giác xung quanh của tam giác là tia phân giác của góc xung quanh của tam giác kia

- Một điểm nằm trên tia phân giác của một góc khi và chỉ còn khi nó phương pháp đều nhị cạnh của góc

- tía phân giác của một tam giác đồng quy trên một điểm I

- Điểm I phương pháp đều ba cạnh của tam giác kia

- nhị tia phân giác ngoại trừ và một tia phân giác vào (của góc còn lại) của một tam giác đồng quy tại một điểm. Điểm này bí quyết đều cha đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác kia

Đường trung trực

*

- Đường trung trực của đoạn trực tiếp là con đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng kia

- Đường trực tiếp d được điện thoại tư vấn là mặt đường trung trực của tam giác ABC trường hợp d là đường trung trực của đoạn BC

- đều điểm thuộc mặt đường trung trực thì giải pháp đều nhị đầu mút

- ba đường trung trực của một tam giác đồng quy trên một điểm O

- Điểm O bí quyết đều cha đỉnh của tam giác

Đường cao

*

- Là mặt đường thẳng đi qua 1 đỉnh của tam giác với vuông góc với cạnh đối lập của đỉnh kia

- Đoạn thẳng AI được hotline là con đường cao của tam giác ABC trường hợp AI

*
BC (I thuộc BC)

- cha đường cao của một tam giác đồng quy tại một điểm H

- H được hotline là trực tâm của tam giác

* nhận xét:

a) Tam giác cân:

- Tam giác ABC cân tại A nhị trong tư đường sau trùng nhau: đường trung trực của cạnh BC, đường trung tuyến, đường cao, con đường phân giác khởi nguồn từ đỉnh A.

b) Tam giác đều:

- Tam giác ABC những Trọng tâm, trực tâm, trung khu đường tròn ngoại tiếp, trung tâm đường tròn nội tiếp trùng nhau