Các Bài Toán Về Quy Tắc Chuyển Vế

     

Bài tập về quy tắc vệt ngoặc cùng quy tắc gửi vế

1. Bài xích tập về quy tắc vết ngoặc

Bài 1. Tính :

a) 215 + (-38) – (-58) + 90 – 85 ; b) 31 – <26 – (209 + 35)>.

Bạn đang xem: Các bài toán về quy tắc chuyển vế

Bài 2. Tính :

a) (+29) – (-25) + (+40) ;

b) (-30) – (-5) – (+3) ;

c) (-24) + (-30) – (-40).

Bài 3. Tính :

a) (+33) – (-46) + (-32) – (+15) ;

b) (-54) + (+39) – (+10) + (-85) ;

c) (-34)+ (-84)-(-54)+ (-1).

Bài 4. cho những số :

a = 52 -(37 + 43) ; b = 512 – 1024 + 256 ;

c = 1128 – (27 – 69) ; d = – 128 – 64 – (32 + 16 + 16) ;

e = 584 + (969 – 383) ; f = 1 – (2 + 27).

Hãy tìm những cặp số bằng nhau trong các số trên.

Bài 5: Tính tổng :

a) (-24) + 6 + 10 + 24

b) 15 +23+( -25) +(-23)

c) (-3) + ( -350 ) + (-7) + 350

d) ( -9 ) + ( -11 ) + 21 + ( -1)

Bài 6: Đơn giản biểu thức:

a) x + 25 + ( -17 ) + 63 b) ( -75) – (p + 20 ) + 95

Bài 7: Tính nhanh những tổng sau:

a) (5674 – 97) – 5674 b) (-1075 ) – ( 29 – 1075 )

Bài 8: Bỏ vệt ngoặc rồi tính:

a) (18 +29 ) + ( 158 – 18 – 29 ) b) ( 13 – 135 + 49 ) – ( 13 +49)

Bài 9: Tính quý hiếm của biểu thức: x + b + c, biết:

a) x = -3, b = -4, c =2

b) x = 0, b = 7, c = -8

Bài 10: Nối tổng ở cột A với kết quả đúng ở cột B

*

Bài 11: Tính tổng (tính nhanh):

a) A = (5672 - 97) - 5672

b) B = (-124) + (36 + 124 - 99) - (136 - 1)

c) C = 115 + <32 - (132 - 5)> + (-25) + (-25)

Bài 12: Tính những tổng sau:

a) (-17) + 5 + 8 + 17

b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440

d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Bài 13: Đơn giản các biểu thức sau đây:

a) x + 22 + (-14) + 52

b) (-90) - (p + 10) + 100.

Xem thêm: Daấu Lớn Hơn Hoặc Bằng

Bài 14: Tính những tổng sau:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65)

b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17)

Bài 15:

a) Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn: -10

*

a) 9 b) 16 c) 19

2. Bài xích tập về quy tắc gửi vế:

Bài 1: Tìm số nguyên x, biết:

11 – ( 15 + 11) = x – ( 25 – 9)

Bài 2: Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 – x = 17 – ( -5) b) x – 12 = (-9) – 15

Bài 3: Tìm số nguyên a, biết:

a) | a |=7 b) |a + 6|=0

Bài 4:

a) Viết tổng của bố số nguyên: 14; ( -12 ) với x.

b) kiếm tìm x, biết tổng trên bằng 10.

Bài 5: Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 7 b) a – x = 25

Bài 6: tra cứu x ∈ Z biết:

a) 6-|x| = 2; b)6 + |x| = 2.

Bài 7: tìm kiếm x ∈ Z biết:

a) |x – 2| + x – 3 = 0 ; b) |x| + |x -1| = 1.

Bài 8: Cho biết những giá trị sau đây là khoảng giải pháp từ điểm x tới điểm nào bên trên trục số ?

a) |x-3| ; b) |3-x| ; c) |x + 3| ; d) |x + a|.

Bài 9: Tìm x, biết:

a) 47 – (x + 15) = 21 ; b) – 5 – (24 – x) = – 11.

Bài 10: tìm kiếm số nguyên p, biết rằng :

a) 27 — (5 — |p|) = 31 ; b) -13-(6-|p + l| = 24).

Bài 11: Một dòng diều bay lên đến độ cao 15m, kế tiếp hạ xuống 5m rồi lại lên cao 7m, hạ xuống

6m rồi gặp gió lại lên 9m. Hỏi ở đầu cuối chiếc diều sống độ cao bao nhiêu ?

Mở rộng kiến thức và kỹ năng về quy tắc vết ngoặc


1. Quy tắc dấu ngoặc: 

+ Khi quăng quật dấu ngoặc bao gồm dấu “–” đằng trước, ta bắt buộc đổi dấu tất cả các số hạng trong lốt ngoặc: lốt “+” thành vết “–” cùng dấu “–” thành vết “+”.

*

+ Khi vứt dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn duy trì nguyên.

Xem thêm: Học Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Làm Gì ? Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Là Gì, Ra Trường Làm Gì

Ví dụ: Tính cấp tốc 324 + <112 - (112 + 324)>

Ta có: 324 + <112 - (112 + 324)> = 324 + <112 - 112 - 324> = 324 - 324 = 0

Tính: (-257) - <(-257 + 156) - 56>

Ta có: (-257) - <(-257 + 156) - 56> = -257 - (-257 + 156) + 56

= -257 + 257 - 156 + 56

= -100

2. Quy tắc gửi vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này lịch sự vế cơ của một đẳng thức, ta cần đổi vết số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "−"và dấu "−" thành dấu "+".