Cho buta

     

Cho buta-1,3-đien bội phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ thành phần mol 1:1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu trúc và đồng phân hình học) chiếm được là:
Bạn đang xem: Cho buta

$CH_2 = CH - CH = CH_2 + ext Br_2xrightarrow1:,,1left< egingatheredCH_2Br - CHBr - CH = CH_2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(1) hfill \CH_2Br - CH = CH - CH_2Br,,,,,c extis,,,,,,,,,(2) hfill \CH_2Br - CH = CH - CH_2Br,,,,,trans,,(3) hfill \ endgathered ight.$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4). Rất nhiều chất làm sao là đồng phân của nhau ?


Cho các chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3.

Số chất gồm đồng phân hình học tập là:


Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tính năng với hỗn hợp HCl chỉ mang đến một sản phẩm hữu cơ độc nhất vô nhị ?


Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng, vào đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là:


Cho hiđrocacbon X bội nghịch ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản bội ứng với HBr thì nhận được hai thành phầm hữu cơ khác nhau. Tên thường gọi của X là:


Để khử trọn vẹn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo nên thành chất rắn màu nâu đen yêu cầu V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá chỉ trị về tối thiểu của V là:


Hỗn thích hợp khí X gồm H2 và C2H4 bao gồm tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với He là 5. Năng suất của bội nghịch ứng hiđro hoá là:


Cho buta-1,3-đien phản bội ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân kết cấu và đồng phân hình học) nhận được là:


Cho 3,12 gam ankin X bội nghịch ứng cùng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, to), thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là:
Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Về Các Thì Quá Khứ Trong Tiếng Anh, Bài Tập Và Đáp Án Về Các Thì Quá Khứ

Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản nghịch ứng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 36 gam kết tủa. Bí quyết phân tử của X là:


Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X với Y (MY > MX), nhận được 11,2 lít khí CO2 (đktc) với 10,8 gam H2O. Cách làm của X là:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, nhận được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần tỷ lệ về số mol của X và Y trong các thành phần hỗn hợp M theo thứ tự là:


Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan cùng một anken, thu được 0,35 mol CO2 cùng 0,4 mol H2O. Xác suất số mol của anken trong X là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X xuất hiện 2 lít khí CO2 và 2 lít khá H2O (các thể tích khí với hơi đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ, áp suất). Bí quyết phân tử của X là:


Dẫn 1,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào trong bình đựng hỗn hợp brom (dư). Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, tất cả 4 gam brom vẫn phản ứng và sót lại 1,12 lít khí. Ví như đốt cháy trọn vẹn 1,68 lít X thì hình thành 2,8 lít khí CO2. Biết các thể tích khí số đông đo nghỉ ngơi đktc. Cách làm phân tử của nhị hiđrocacbon là:


Hỗn vừa lòng X bao gồm tỉ khối đối với H2 là 21,2 có propan, propen với propin. Lúc đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O chiếm được là:


Cho hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H4 và C2H2. Rước 8,6 gam X chức năng hết với dung dịch brom (dư) thì trọng lượng brom phản nghịch ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu mang đến 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 bao gồm trong X là:


Hỗn phù hợp khí X bao gồm 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với không gian là 1. Giả dụ cho tổng thể Y sục ung dung vào dung dịch brom (dư) thì bao gồm m gam brom gia nhập phản ứng. Giá trị của m là:


Dẫn V lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp X bao gồm axetilen với hiđro đi qua ống sứ nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng trọn vẹn với 16 gam brom và còn sót lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z nhận được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) với 4,5 gam nước. Quý hiếm của V bằng:


Đun nóng hỗn hợp X bao gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục hỗn phù hợp Y lội thong thả qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) tất cả tỉ khối so với O2 là 0,5. Trọng lượng bình hỗn hợp brom tăng là:
Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Kết Nối Wifi Trên Điện Thoại Không Bắt Wifi Được

Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol tất cả hổn hợp X bao gồm CH4, C2H2, C2H4 với C3H6, thu được 6,272 lít CO2(đktc) cùng 6,12 gam H2O. Ngoài ra 10,1 gam X phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là


mang lại dãy những chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH–COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong hàng phản ứng được với nước brom là: