Bài tập về trọng âm có đáp án

     

Trọng âm là hiện tượng kỳ lạ ngữ pháp rất là quan trọng trong giờ Anh, tuyệt nhất là so với các bạn muốn ôn luyện và thi IELTS. Việc phát âm xuất sắc trọng âm vẫn giúp chúng ta trở nên bài bản hơn cũng giống như gây ấn tượng cho ban giám khảo chấm phân thi IELTS Speaking.

Bạn đang xem: Bài tập về trọng âm có đáp án

Việc xác minh trọng âm những bước đầu sẽ làm khó cho ít nhiều bạn mới làm quen thuộc đến hiện tượng ngữ pháp này. Biết được điều đó, bài viết của mình đang phân nhiều loại những điểm đặc biệt quan trọng nhất của lưu lại trọng âm, những dấu hiệu dìm biết tương tự như các trường hợp ngoại lệ giúp chúng ta nắm được một cách hệ thống hơn về trọng âm. Việc khắc ghi trọng âm không còn mông lung, "đoán bừa" tốt "chọn bừa" nữa, chỉ việc tinh ý là sẽ nhận thấy được ngay.

*

Quy tắc trọng âm cùng 150 bài tập áp dụng

Cuối nội dung bài viết là 150 câu Multiple Choice trọng âm kèm câu trả lời để chúng ta dễ dàng ôn tập với tự chấm điểm cho bạn dạng thân mình. Bây chừ chúng ta hãy ban đầu vào phần thứ nhất đó chính là quy tắc trọng âm duy nhất định phải ghi nhận khi thi IELTS nhé!

1. Những quy tắc dấn trọng âm

LƯU Ý: Đối với mọi từ trong giờ Anh gồm từ tất cả hai âm máu trở lên, bao gồm một âm tiết được nhấn mạnh với cao độ và trường độ lớn hơn những âm máu còn lại. Đó đó là âm tiết có trọng âm (stress) của trường đoản cú đó. đa số từ có tía âm ngày tiết trở lên thông thường sẽ có thêm trọng âm phụ (secondary stress) (,) được nhấn nhẹ hơn so với trọng âm chính (primary stress) ('). Ta thường gặp gỡ bài tập tìm kiếm từ bao gồm trọng âm chính bấm vào âm tiết tất cả vị trí khác với cha từ còn lại. Ngoài ra, có thể có bài bác tập kiếm tìm từ gồm trọng âm rơi vào cảnh âm huyết đầu, máy hai… hoặc âm ngày tiết cuối trong mỗi từ.

1. Đa số những động từ hai âm tiết gồm trọng âm lâm vào âm tiết thứ hai:

attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax...

Những trường hợp ngoại lệ chính là tuy bọn chúng đóng sứ mệnh là rượu cồn từ tuy nhiên trọng âm lại rơi vào âm tiết máy nhất.

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open...

2. Đa số các danh từ cùng tính từ hai âm tiết tất cả trọng âm lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ nhất:

children, hobby, habit, labour, trouble, standard... Basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly...

Ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake... Alone, abrupt, absorbed, amazed...

Một số từ gồm hai âm huyết vừa là danh từ và cũng là động từ thì danh từ tất cả trọng âm sống âm tiết sản phẩm nhất, còn cồn từ thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy hai.

DANH TỪ

ĐỘNG TỪ

'contrast (sự tương phản)

con’trast (tương phản)

'decrease (sự giảm)

de'crease (giảm)

'desert (sa mạc)

de'sert (rời bỏ)

'export (hàng xuất khẩu)

ex'port (xuất khẩu)

'import (hàng nhập khẩu)

im'port (nhập khẩu)

'present (món quà)

pre'sent (trình bày)

'produce (sản phẩm nói chung)

pro'duce (sản xuất)

'progress (sự tiến bộ)

pro'gress (tiến bộ)

'protest (sự phản bội đối)

pro'test (phản đối)

'rebel (kẻ nổi loạn)

re'bel (nổi loạn)

'record (hồ sơ, đĩa hát)

re'cord (ghi lại, giữ lại lại)

'suspect (kẻ bị tình nghi)

su'spect (nghi ngờ)


Ngoại lệ: một số trong những từ sau vừa là danh trường đoản cú và đụng từ nhưng bao gồm trọng âm thiết yếu không đổi.

Xem thêm: Tết Nguyên Đán 2022 Bao Nhiêu Ngày Nữa, Còn Bao Nhiêu Ngày Đến Tết

‘answer (n, V): câu trả lời/ trả lời‘offer (n, v): lời đề nghị/ đề nghị‘picture (n, v): bức tranh/ vẽ một bức tranh‘promise (n, v): lời hứa/ hứa‘travel (n, V): du lịch/ đi du lịch‘visit (n, V): cuộc viếng thăm/ viếng thămad’vice (n, v): lời khuyên/ khuyên nhủ bảore’ply (n, v): lời đáp/ trả lời

3. Danh trường đoản cú ghép

Đối với những danh từ ghép được viết tức thời nhau thì trọng âm thường lâm vào tình thế âm tiết thiết bị nhất.

'airport, 'birthday, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker...

Danh từ bỏ ghép sinh sản thành từ ngữ hễ từ (phrasal verbs) tất cả trọng âm chính lâm vào tình thế thành phần đầu tiên còn ngữ đụng từ khớp ứng có trọng âm chính lâm vào cảnh thành phần trang bị hai và rượu cồn từ thừa nhận trọng âm phụ.

Danh từ bỏ ghép:

‘check-up: sự kiểm tra toàn thể nhất là sức khỏe‘check-in: sự đăng kí ở khách hàng sạn, sự đăng kí đi thứ bay‘dropout: tín đồ nghỉ học nửa chừng‘breakdown: sự lỗi máy‘tryout: sự thử‘walkout: sự làm reo đột ngột

Ngữ rượu cồn từ:

check ‘up: kiểm tracheck ‘in: dìm drop ‘out: nghỉ ngơi họcbreak 'down: hỏngtry 'out: thửwalk 'out: đình công

5. Một số tính từ bỏ ghép tất cả trọng âm chính lâm vào tình thế thành phần vật dụng nhất

‘airsick: say thứ bay‘airtight: bí mật hơi‘homesick: ghi nhớ nhà‘praiseworthy: đáng khen‘trustworthy: xứng đáng tin cậy)‘waterproof: không thấm nước...

Ngoại lệ:

duty-’free: miễn thuếsnow-’white: trắng như tuyết

*

Một số tính từ bỏ ghép gồm trọng âm chính rơi vào tình thế thành phần máy nhất

6.Các tính trường đoản cú ghép tất cả thành phần đầu tiên là tính tự hoặc trạng từ với thành phần đồ vật hai tận thuộc là -ed thì trọng âm chính rơi vào tình thế thành phần sản phẩm hai.

bad-’tempered: xấu tính, dễ dàng nổi nóng

short-’sighted: cận thị

ill-’treated: bị đối xử tệ

well-’done: tốt, được đun nấu kỹ

well-in’formed: thông thạo, đã đạt được thông tin

well-’known: nổi tiếng

7.Đối với những từ bao gồm tiền tố thì nhìn bao quát trọng âm không biến đổi so cùng với từ cội (nghĩa là trọng âm không nhiều khi lâm vào tình thế tiền tố).

UN- im'portant unim'portantIM- 'perfect im’perfectIN- com'plete income'pletcIR- re'spectivc ire'spectiveDIS- con'nect discon’nectNON- 'smokers non'smokersEN/EX- 'courage en'courageRE- a'rrange rea'rangeOVER- 'populated over'populatedUNDER- de'veloped underdeveloped

Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ nhất là các từ gồm tiền tố under-: underlay <ʌndəleɪ> underpass /'ʌndəpɑ:s/ understatement (n) underground (adj)

8. Đối với những từ gồm hậu tố thì hầu như trọng âm không thế đổi, với nếu có sự thay đổi về trọng âm thì cũng có thể có thể chuyển đổi về cách phát âm. Những hậu tố sau đây không làm biến đổi trọng âm của từ:

ment agree /əˈɡriː/ ðagreement /əˈɡriːmənt/ship relation /rɪˈleɪʃn / ðrelationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/ness happy /ˈhæpi/ ðhappiness /ˈhæpinəs/er/-or/-ant manage /ˈmænɪdʒ/ ðmanager /ˈmænɪdʒə/hood neighbour /ˈneɪbə/ ðneighbourhood /ˈneɪbəhʊd/ing excite /ɪkˈsaɪt/ ðexciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ies/-ize modern /ˈmɒdn / ðmodernize /ˈmɒdənaɪz/en length /leŋθ/ ðlengthen /ˈleŋθən/ful success /səkˈses/ ðsuccessful /səkˈsesfəl/less meaning /ˈmiːnɪŋ/ ðmeaningless /ˈmiːnɪŋləs/able rely /rɪˈlaɪ/ ðreliable /rɪˈlaɪəbl /ous poison /pɔɪzn / ðpoisonous /ˈpɔɪzənəs/al tradition /trəˈdɪʃn / ðtraditional /trəˈdɪʃn əl/

Chú ý: Nếu thay đổi cách phát âm thì hậu tố làm thay đổi trọng âm của từ đó:

Environment / ɪnˈvaɪərənmənt/Environmental /ɪnˌvaɪərənˈmentl /

9. Các danh từ tất cả hậu tố là -sion, -tion, hoặc -cian thì trọng âm thiết yếu thường rơi vào hoàn cảnh âm tiết ngay trước đó (chính là âm tiết trang bị hai từ cuối lên).

precision /prɪˈsɪʒn /communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn /mathematician / ˌmæθəməˈtɪʃn /

10. Các danh từ có hậu tố là -ity, -logy, hoặc -graphy thì trọng âm chính thường lâm vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị ba từ cuối lên.

ability / əˈbɪləti/technology / tekˈnɒlədʒi/geography / dʒɪˈɒɡrəfi/

11. Những tính từ gồm hậu tố là -ic thì trọng âm chính thường lâm vào âm máu ngay trước kia (chính là âm tiết sản phẩm hai từ thời điểm cuối lên).

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Pha Mù Tạt Với Nước Tương, Cách Pha Mù Tạt Chấm Cá Hồi

scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ Còn những tính từ gồm hậu tố là -ical thì trọng âm bao gồm thường lâm vào tình thế âm tiết lắp thêm ba từ lúc cuối lên.electrical / ɪˈlektrɪkl /mathematical: /ˌmæθəˈmætɪkl /

Những từ gồm hậu tố như sau thì trọng âm thiết yếu thường lâm vào âm ngày tiết cuối (chính là hậu tố đó). -ee -eer -ese -ique/-esque -ain (đối với động từ)

Ngoại lệ:

agree /əˈɡriː/,trainee /treɪˈniː/volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/,engineer /ˌendʒɪˈnɪə/Vietnamese /ˌvɪetnəˈmiːz/Unique /juːˈniːk/,picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/Retain /rɪˈteɪn/,maintain /meɪnˈteɪn/Committee /kəˈmɪti/,coffee /ˈkɒfi/,employee /ˌemploɪˈiː/

*

Các tính từ gồm hậu tố là -ic thì trọng âm chính thường rơi vào cảnh âm tiết ngay trước đó

2. BÀI TẬP PHẦN TRỌNG ÂM

1. A. Vietnamese B. Equipment C. Understand D. Volunteer

2. A. Employment B. Diversity C. Dishonest D. Difference

3. A. Acceptable B. Acquaintance C. Friendliness D. Suspicious

4. A. Education B. Disciplines C. Influences D. Customers

5. A. Requirements B. Applicants C. Admissions D. Financial

6. A. Dangerous B. Endangered C. Pollution D. Extinction

7. A. Achievement B. Beautiful C. Suitable D. Natural

8. A. Excitement B. Impression C. Government D. Production

9. A. Environmental B. Organization C. International D. Communication

10. A. Offer B. Deny C. Delay D. Apply

11. A. Conduct B. Constant C. Return D. Dismay

12. A. Habitat B. Selection C. Attention D. Collection

13. A. Breakfast B. Pressure C. Garbage. D. Secure

14. A. Supportive B. Volunteer C. Disabled D. Obedient

15. A. Overcome B. Attitude C. Languages D. Decorate

16. A. Secondary B. Kingdom C. University D. Forest

17. A. Agriculture B. Majority C. Curriculum D. Computers

18. A. Society B. Disadvantage C. Informal D. Opponent

19. A. Perfect B. Primary C. Behave D. Enter

20. A. Reference B. September C. Security D. Domestic

21. A. Favorite B. Engineer C. Pessimist D. Operate

22. A. Academic B. Technology C. Economic D. Conversation

23. A. Handicapped B. Publicity C. Appropriate D. Advantage

24. A. Photography B. Possibility C. Improvement D. Experience

25. A. Challenge B. Carry C. Active D. Because

26. A. Aquatic B. Attempting C. Diseases D. Interview

27. A. Establish B. Development C. Specializing D. Foundation

28. A. Individuals B. Significance C. Prediction D. Political

29. A. Currency B. Religion C. Potential D. Career

30. A. Benefit B. Establish C. Awareness D. Machines

31. A. Vegetables B. Policemen C. Compulsory D. Americans

32. A. Position B. Concentrate C. Explained D. Existence

33. A. Scientists B. Romantic C. Secure D. Effect

34. A. Impossibly B. Surprisingly C. Unfortunately D. Mentally

35. A. Receive B. Hàng hóa C. Retain D. Advise

36. A. Entertainment B. Gorilla C. Interaction D. Understand

37. A. Management B. Successful C. Example D. Important

38. A. Convenient B. Comfortable C. Incapable D. Essential

39. A. Cinema B. Linguistics C. Dependence D. Excitement

40. A. Tournament B. Competition C. Imagine D. Facial

41. A. Victory B. Finalist C. Continent D. Detective

42. A. Preference B. Prefer C. Solar D. Preferably

43. A. Industry B. Restaurant C. Industrial D. Forestry

44. A. Exhausted B. Energy C. Colorful D. Plentiful

45. A. Courteous B. Actively C. Available D. Popular

46. A. Identify B. Existence C. Scientist D. Appearance

47. A. Mutual B. Impolite C. Politics D. Forestry

48. A. Obliged B. Sacrifice C. Determine D. Enjoyable

49. A. Accidents B. Resources C. Restaurant D. Offspring

50. A. Alternative B. Electricity C. Potential D. Renewable

51. A. Politics B. College C. Calendar D. Politician

52. A. Foreign B. Reduce C. Constant D. Shortage

53. A. Include B. Stagnant C. Reform D. Invest

54. A. Enterprise B. Fertilize C. Memorize D. Surprise

55. A. Species B. Special C. Specific D. Specimen

56. A. Resources B. Prevention C. Continue D. Irrigate

57. A. Abolish B. Circulate C. Envious D. Regularly

58. A. Athletic B. Conference C. Political D. Geometry

59. A. Epidemics B. Initiative C. Humanity D. Emergency

60. A. Humanitarian B. Durability C. Individual D. Economical

61. A. Official B. Athletics C. Intensive D. Synchronized

62. A. Biology B. Philosophy C. Biological D. Photography

63. A. Improve B. Believe C. Descend D. Recent

64. A. Primary B. Identify C. Chemical D. Benefit

65. A. Economy B. Economical C. Psychology D. Geography

66. A. Participate B. Enthusiast C. Enthusiastic D. Psychology

67. A. Pollution B. Contaminant C. Atmosphere D. Researcher

68. A. Unemployment B. Energetic C. Controversial D. Facilities

69. A. Temporary B. Opponent C. Delegate D. Dedicated

70. A. Referee B. Volunteer C. Refugee D. Committee

71. A. Adventure B. Mechanic C. Appointed D. Service

72. A. President B. Different C. Enormous D. Document

73. A. Tolerate B. Principal C. Gymnasium D. Excellent

74. A. Compulsory B. Supportive C. Contractual D. Kindergarten

75. A. Abandonment B. Corporative C. Dependable D. Commercial

76. A. Artificial B. Pioneer C. Destination D. Essential

77. A. Dramatic B. Resemble C. Inconsistent D. Amazing

78. A. Departure B. Capitalism C. Monetary D. Contrary

79. A. Mysteriously B. Originally C. Necessarily D. Elaborately

80. A. Continuous B. Malicious C. Scandalous D. Delicious81. A. Attractive B. Chocolate C. Decorate D. Balcony

82. A. Departure B. Temperature C. Centigrade D. Agriculture

83. A. Qualify B. Beautify C. Notify D. Solidify

84. A. Vacancy B. Passionate C. Malicious D. Furniture

85. A. Disappear B. Memorial C. Diplomatic D. Presidential

86. A. Interview B. Processor C. Essential D. Compliment

87. A. Salary B. Discrepancy C. Presidency D. Ecstasy

88. A. Consultant B. Descendant C. Redundant D. Relevant

89. A. Deficiency B. Reference C. Conference D. Delicacy

90. A. Ignorant B. Horizon C. Amazing D. Adjacent

91. A. Activate B. Terrify C. Discover D. Normally

92. A. Pollen B. Police C. Polite D. Pollute

93. A. Forget B. Comet C. Regret D. Direct

94. A. Longevity B. Photograph C. Consider D. Uncertainty

95. A. Definite B. Audience C. Entrance D. Suppress

96. A. Eventually B. Capacity C. Altogether D. Particular

97. A. Temptation B. Property C. Government D. Beautiful

98. A. Picturesque B. Extradite C. Interest D. Incident

99. A. Speculation B. Evolution C. Explosive D. Instrumental

100. A. Sensitive B. Constant C. Atmosphere D. Magnetic

101. A. Mountain B. Maintain C. Fountain D. Certain

102. A. Reply B. Appeal C. Offer D. Support

103. A. Answer B. Allow C. Agree D. Deny

104. A compare B. Approve C. Enter D. Pollute

105. A. Mother B. Relax C. Father D. Garden

106. A decide B. Combine C. Apply D. Happen

107. A promise B. Picture C. Listen D. Accept

108. A táo apple B. England C. Shampoo D. Grammar

109. A xuất hiện B. Provide C. Complete D. Prefer

110. A become B. Promise C. Suggest D. Disorder

111. A flower B. Exclude C. Husband D. Farmer

112. A. Doctor B. Simple C. Castle D. Enlarge

113. A. Decide B. Behave C. Offer D. Occur

114. A. Exciting B. Telephone C. Tomorrow D. November

115. A. Policeman B. Cinema C. Yesterday D. Politics

116. A. Hospital B. Mischievous C. Supportive D. Special

117. A. Family B. Whenever C. Obedient D. Solution

118. A. Biologist B. Generally C. Responsible D. Security

119. A. Confident B. Important C. Together D. Exciting

120. A. Possible B. University C. Secondary D. Suitable

121. A. Partnership B. Lãng mạn C. Actually D. Attitude

122. A. Believe B. Marriage C. Response D. Maintain

123. A. Summary B. Different C. Physical D. Decision

124. A. Attractiveness B. Traditional C. Generation D. American

125. A. Certain B. Couple C. Decide D. Equal

126. A. Attract B. Person C. Signal D. Instance

127. A. Verbal B. Suppose C. Even D. Either

128. A. Example B. Consider C. Several D. Attention

129. A. Situation B. Appropriate C. Informality D. Entertainment

130. A. Across B. Simply C. Common D. Brother

131. A. Social B. Meter C. Notice D. Begin

132. A. Whistle B. Table C. Someone D. Receive

133. A. Discuss B. Waving C. Airport D. Often

134. A. Sentence B. Pointing C. Verbal D. Attract

135. A. Problem B. Minute C. Suppose D. Dinner

136. A. Noisy B. Buổi tiệc ngọt C. Social D. Polite

137. A. Restaurant B. Assistance C. Usually D. Compliment

138. A. Impolite B. Exciting C. Attention D. Attracting

139. A. Obvious B. Probably C. Finally D. Approaching

140. A. Waiter B. Teacher C. Slightly D. Toward

141. A. General B. Applicant C. Usually D. October

142. A. Parallel B. Dependent C. Educate D. Primary

143. A. Physical B. Achievement C. Government D. National

144. A. Eleven B. History C. Nursery D. Different

145. A. Expression B. Easily C. Depression D. Disruptive

146. A. Algebra B. Musical C. Politics D. Apartment

147. A. Mechanic B. Chemistry C. Cinema D. Finally

148. A. Typical B. Favorite C. Division D. Organize

149. A. Computer B. Establish C. Business D. Remember

150. A. Conference B. Lecturer C. Reference D. Researcher

3. ĐÁP ÁN PHẦN TRỌNG ÂM

1. B

2. D

3. C

4. A5. B

6. A

7. A

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. C

17. A

18. B

19. C

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. A

32. B

33. A

34. D

35. B

36. B

37. A

38. B

39. A

40. B

41. D

42. B

43. C

44. A

45. C

46. C

47. B

48. B

49. B

50. B

51. D

52. B

53. B

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. A

60. A

61. D

62. C

63. D

64. B

65. B

66. C

67. C

68. D

69. B

70. D

71. D

72. C

73. C

74. D

75. B

76. D

77. C

78. A

79. C

80. C

81. A

82. A

83. D

84. C

85. B

86. C

87. B

88. D

89. A

90. A

91. C

92. A

93. B

94. B

95. D

96. C

97. A

98. A

99. C

100. D

101. B

102. C

103. A

104. C

105. B

106. D

107. D

108. C

109. A

110. B

111. B

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. A

120. B

121. B

122. B

123. D

124. C

125. C

126. A

127. B

128. C

129. B

130. A

131. D

132. D

133. A

134. D

135. C

136. D

137. B

138. A

139. D

140. D

141. D

142. B

143. B

144. A

145. B

146. D

147. A

148. C

149. C

150. D

Trọng âm là phần con kiến thức quan trọng bạn yêu cầu nắm được nhằm phát âm chuẩn. Trên đây, dulichnangdanang.com sẽ tổng hợp cho mình các luật lệ trọng âm tiếng Anh kèm bài bác tập vận dụng để bạn có thể thực hành và nắm rõ lý thuyết. Ngoài việc làm các bài tập, bạn cũng đề xuất luyện phân phát âm những từ đúng trọng âm để cải thiện kỹ năng Speaking của mình nhé.