Bài Tập Về Axit Sunfuric Có Đáp Án

     

Axit sunfuric H2SO4 cùng với một vài axit khác như axit nitrric HNO3 axit Clohidric HCl là hầu như axit có tương đối nhiều dạng bài tập kha khá ‘khó nhằn’ ngay cả với đầy đủ bạn ngưỡng mộ môn hóa sống bậc THPT.

Bạn đang xem: Bài tập về axit sunfuric có đáp án


Đặc biệt đối với axit sunfuric lúc phản ứng với những kim loại sẽ tạo ra các thành phầm khử không giống nhau, ví dụ, thuộc 1 sắt kẽm kim loại khi tính năng với axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng) cho thành phầm là hóa học khử khác với axit sunfuric quánh nóng (H2SO4 đặc nóng).

Vì vậy, trong bài viết này bọn chúng ta cùng hệ thống lại một trong những dạng bài xích tập về hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) và cách giải.

Bạn đang xem: bài bác tập về Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, sệt nóng) có giải thuật và lời giải – hóa lớp 10


Sơ lược về axit sunfuric cùng với các tính chất hóa học sệt trưng, phương pháp điều chế vào ứng dụng nếu chưa nắm rõ kiến thức những em có thể tham khảo ở nội dung bài viết sau:

– Nội dung bài xích tập axit sunfuric ngoài việc nhớ đặc điểm hoá học tập của axit sunfuric ở các trạng thái loãng, sệt nóng hoặc nguội các em cũng cần nhớ nội dung các định pháp luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và bảo toàn electron,…

I. Hỗn hợp Axit Sunfuric loãng (H2SO4 loãng) tính năng với kim loại

1. Phương pháp

– PTPƯ tổng quát: xM + yH2SO4 → Mx(SO4)y + yH2↑

– Theo PTPƯ ta có:

*
 (1)

– ngôi trường hợp cho m gam hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với dung dịch Axit Sunfuric loãng nhận được V lít khí H2 (duy nhất ở ĐKTC) nhận được a gam khối lượng muối thì áp dụng định quy định bảo toàn nguyên tố ta có: 

*
(2)

2. Bài tập áp dụng kim loại tính năng với dung dịch Axit Sunfuric loãng

Bài tập 1: Hoà tan không còn 11,1 gam các thành phần hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp A và 8,96 lít khí sống đktc. Cô cạn hỗn hợp A thu được m gam muối bột khan. Tính m?

* Lời giải:

– Theo bài bác ra, nH2 = 8,96/22,4 = 0,4(mol).

– Áp dụng cách làm (2) ta có: mmuối =

*

⇒ mmuối = 11,1 + 96.0,4 = 11,1 + 38,4 = 49,5(g).

Bài tập 2: Cho 2,81 gam hỗn hợp tất cả 3 oxit Fe2O3 , MgO , ZnO tan toàn diện trong 300ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì chiếm được m gam muối sunfat khan tạo nên thành, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài ra, nH2SO4 = CM.V = 0,1.0,3 = 0,03(mol)

– Áp dụng công thức (2): mmuối = mKL + mSO42- – mO

⇒ mmuối = 2,81 + (96-16).0,03 = 2,81 + 2,4 = 5,21(g).

II. Axit Sunfuric đặc nóng (H2SO4 đặc nóng) tác dụng với sắt kẽm kim loại hoặc các thành phần hỗn hợp oxit kim loại

1. Phương pháp:

– PTPƯ tổng quát: M + H2SO4 → Mx(SO4)y + SO2 , H2S , S + yH2O

– Các sản phẩm khử có thể có của bội nghịch ứng: SO2 , H2S , S

– lưu ý: Al, Fe, Cr thụ động (không phản ứng) cùng với H2SO4 đặc nguội

* Như vậy, ta có:

+ Số mol H2SO4 (môi trường ≡ tham gia sản xuất muối) = số mol gốc SO42- trong muối bột Mx(SO4)y = ½(số electron trao đổi x số mol sản phẩm khử)

+ Số mol H2SO4 (đóng vai trò hóa học oxi hoá ≡ tham gia tạo sản phẩm khử ) = số mol nguyên tử S trong sản phẩm khử

+ toàn bô mol H2SO4 (tham gia pư) = số mol H2SO4 (môi trường) + số mol H2SO4 (đóng vai trò chất oxi hoá)

* cố kỉnh thể:

*

*

*

a) Tính trọng lượng của muối:

 mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối 

 mSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

 mmuối = mKL pư + ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

– lưu giữ ý: sản phầm khử nào không có trong phản ứng thì số mol=0

b) Tính số mol axit bội phản ứng

 nH2SO4 = 4nS + 2nSO2 + 5nH2S

– lưu giữ ý: sản phầm khử nào không có trong phản ứng thì số mol=0

c) Tìm sản phẩm khử

 A + H2SOa đặc → A2(SO4)a + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 B + H2SOa đặc → B2(SO)b + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 C + H2SOa đặc → C2(SO4)c + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

– Áp dụng định lao lý bảo toàn electron ta có (với a,b,c là số electron sắt kẽm kim loại nhường):

 a.nA + b.nB + c.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

– Với iKL = số oxi hóa cao nhất của kim loại, thì

 iA.nA + iB.nB + iC.nC = (6-x).nspk

 (ispk = (6-x) ⇐ iSO2 = 2; iS = 6; iH2S = 8)

2. Bài bác tập vận dụng kim một số loại (oxit kim loại) công dụng axit sunfuric sệt nóng

Bài tập 1: Cho 15,82 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu công dụng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc rét thu được dung dịch A với 9,632 lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn dung dịch A sẽ thu được số m gam muối bột khan, tìm kiếm m?

* Lời giải:

– Theo bài xích ra, nSO2 = 9,632/22,4 = 0,43(mol).

– Áp dụng bí quyết trên ta có: mmuối = mKL pư + ½(2nSO2).96

⇒ mmuối = 15,82 + (½)2.0,43.96 = 15,82 + 41,28 = 57,1(g).

Bài tập 2: Cho 13,428 gam một sắt kẽm kim loại M công dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư chiếm được V lít khí H2S làm việc đktc cùng dung dịch A. Cô cạn dung dịch A chiếm được 66,24 gam muối bột khan. Tìm V?

* Lời giải:

– Áp dụng công thức: nH2S = ¼.nSO42- trong muối

*

⇒ VH2S = 0,1375.22,4 = 3,0807 (lít).

Bài tập 3: mang lại 18 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít khí SO2 (ở đktc) 6,4 gam S và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được số m gam muối khan, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài xích ra: nSO2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol); nS = 6,4/32 = 0,2(mol).

Xem thêm: Cách Vệ Sinh Năng Lượng Mặt Trời Trung Tâm Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh Athen

– Ta có: nSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2) = nSO2 + 3nS = 0,15 + 3.0,2 = 0,75(mol).

– Áp dụng công thức: mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối = 18 + 0,75.96 =90(g).

Bài tập 4: Hoà tan hoàn toàn 12,9 gam tất cả hổn hợp A tất cả Zn với một sắt kẽm kim loại M hoá trị II vào hỗn hợp H2SO4 đặc nhận được 4,144 lít (đktc) lếu hợp gồm SO2 và H2S bao gồm tỉ khối đối với hiđro bằng 31,595. Tra cứu số mol axit H2SO4 đặc đã phản ứng.

* Lời giải:

– gọi x, y theo lần lượt là số mol SO2 cùng H2S

– Theo bài ra, ta có: x + y = 4,144/22,4 = 0,185(mol). (*)

– Tỉ khối so với H2 = 31,595, ta có: 64x + 34y = 2(x+y).31,595 = 63,19(x+y)

⇒ 64x – 63,19x + 34y – 63,19y = 0

⇒ 0,81x – 29,19y = 0 (**)

– Giải hệ (*) với (**) ta được: x = 0,18(mol); y = 0,005(mol)

– Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 + 5nH2S = 2.0,18 + 5.0,005 = 0,385(mol).

Bài tập 5: Cho 45 gam các thành phần hỗn hợp Zn với Cu chức năng vừa đầy đủ với dung dịch H2SO4 đặc rét 98% chiếm được 15,68 lít khí SO2 (đktc). Tính trọng lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

* Lời giải:

– Theo bài bác ra, ta có: nSO2 = 15,68/22,4 = 0,7(mol).

– Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 = 2.0,7 = 1,4(mol).

– Từ cách làm tính C% H2SO4 ta có: 

*

Bài tập 6: Cho 2,52 gam láo lếu hợp có Al cùng Mg trộng theo tỉ lệ thành phần mol là 2:3 tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc thì thu được muối bột sunfat và 0,03 mol một chất khử duy nhất cất lưu huỳnh. Xác định sản phẩm khử?

* Lời giải:

– điện thoại tư vấn x cùng y là số mol của Al và Mg vào 2,52g lếu láo hợp, ta có: 27x + 24y = 2,52 (1)

– tỉ trọng mol là 2:3 đề xuất ta có: x/y = 2/3 ⇒ 3x = 2y (2)

– Giải hệ pt (1) với (2) ta được: x = 0,04(mol); y = 0,06(mol).

⇒ nAl = 0,04 cùng nMg = 0,06(mol)

– hotline a là số oxi hoá của diêm sinh S trong hóa học khử thu được, vận dụng công thức:

iA.nA + iB.nB + iC.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

⇔ 3.0,04 + 2.0,06 = 0,03(6-a)

⇔ a = -2 ⇒ Vậy chất khử là H2S

Bài tập 7: Cho 9,6 gam Mg chức năng hết với dung dịch H2SO4 đặc thấy gồm 49 gam axit làm phản ứng nhận được muối, sản phẩm khử X cùng nước. Xác minh X?

* Lời giải:

– Theo bài xích ra, ta có: nMg = 9,6/24 = 0,4(mol), nH2SO4 = 49/98 = 0,5(mol).

Xem thêm: Cách Làm Gà Hấp Cải Thìa Nấm Đông Cô Mềm Ngon Cuối Tuần, Gà Hấp Cải Thìa

⇒ nSO42- muối = nMg = 0,4(mol) ⇒ nS (sp khử) = 0,5 – 0,4 = 0,1(mol).

– điện thoại tư vấn a là số oxi hoá của diêm sinh S trong chất khử thu được, áp dụng công thức:

 2.nMg = nS(6-a) ⇔ 2.0,4 = 0,1(6-a) ⇔ a = -2

⇒ Vậy sản phẩm khử là: H2S

III. Một số bài tập rèn luyện về Axit sunfuric

Câu 1: (Đề tuyển sinh ĐH- khối A-2007) Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp bao gồm Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M vừa đủ. Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thì nhận được số gam muối khan là:

A.6,81 gam B. 4,81 gam C. 3,81 gam D. 5,81 gam

Câu 2: Hoà tan hết 1,72 gam hỗn hợp kim loại tất cả Mg, Al, Zn, Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng nhận được V lít khí sống đktc với 7,84 gam muối bột sunfat khan. Quý giá của V là:

A. 1,344 lít B. 1,008 lít C. 1,12 lít D. 3,36 lít

Câu 3: Hoà tung hết hỗn hợp X tất cả Fe cùng 0,24 mol kim loại M trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp A cùng 10,752 lít khí H sinh sống đktc. Cô cạn hỗn hợp A thu được 59,28 gam muối khan. M là :

A. Mg B. Ca C. Al D. Na

Câu 4: Cho 21 gam hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại Fe, Zn, Al tan trọn vẹn trong dung dịch H2SO4 0,5M nhận được 6,72 lít khí H2 (đo làm việc 00C cùng 2atm). Khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch với thể tích hỗn hợp axit buổi tối thiểu đề nghị dùng là:

A. 78,6gam và 1 phần 2 lít B. 46,4gam cùng 2,24lít

C. 46,4gam và nửa lít D. 78,6gam cùng 1,12 lít 

Câu 5: Hoà tan hỗn hợp A có 16,8 gam Fe, 2,7 gam Al, 5,4 gam Ag tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh chỉ thoát ra khí SO2. Số mol H2SO4 công dụng là :

A. 0,95 mol B. 0,9 mol C. 1,25 mol D. 0,85 mol

Câu 6: tất cả hổn hợp X có 2 kim loại Cu và Ag. Hoà tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X vào dung dịch chứa 2 axit HNO3, H2SO4 thu được hỗn hợp Y cất 7,06 gam muối và các thành phần hỗn hợp khí Z chứa 0,05 mol NO2 cùng 0,01 mol SO2. Giá trị của m là :

A. 2,85 gam B. 3,32 gam C. 3,00 gam D. 0,85 gam

Câu 7: Cho M là sắt kẽm kim loại hoá trị II. Cho m gam M chức năng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 0,672 lít khí tất cả tỷ khối so với amoniac là 2 cùng dung dịch A. Cô cạn dung dịch A nhận được 14,4 gam muối hạt khan . M là :

A. Ca B. Mg C. Zn D. Ba

Câu 8: Cho m gam láo hợp bao gồm 2 kim loại tính năng với H2SO4 quánh nóng dư nhận được 3,36 lít khí SO2 (đktc); 2,88 gam S cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được 52,8 gam muối bột khan. Ngoài ra nếu hoà tan không còn m gam hỗn kim loại tổng hợp loại lúc đầu với hỗn hợp HCl dư nhận được 8,064 lít khí H sinh hoạt đktc. Tất cả hổn hợp 2 kim loại đầu là:

A. Be với Mg B. Mg cùng Fe C. Zn với Fe D. Zn với Ba

Câu 9: Hoà rã 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, lạnh (dư), hiện ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Tính V?

A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 4,48 lít D. 2,56 lít

 

Câu 10: mang lại m gam Fe chức năng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, rét (dư) nhận được 72 lít khí SO2 (ở đktc). Tính m?

A. 11,2 gam B. 2,24 gam C. 5,6 gam D.1,12 gam

* Đáp án:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 A

 A

 C

 A

 C

 C

 B

 B

 A

 A

Hy vọng cùng với phần khối hệ thống một số bài tập Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) có giải thuật và đáp án sinh sống trên hữu ích cho các em. Phần lớn góp ý và thắc mắc các em phấn kích để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt!