BÀI TẬP TIẾNG ANH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

     
Tháng tư 16, 2021haui1Leave a phản hồi on bài tập phối kết hợp thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

Các thì trong giờ anh chiếm phần quan trọng đặc biệt trong tổng lượng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ anh các bạn cần học tập hỏi. Để làm giỏi bài tập phối hợp thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp dẫn gồm đáp án hỗ trợ trong tiếng Anh. Trong vượt trình tiếp xúc và cũng tương tự trong các bài thi 2 thì này cũng khá phổ trở thành và hết sức thường gặp. Vậy hãy tập nấu thử bài tập kết hợp thì hiện tại đơn cùng hiện tại tiếp nối có giải đáp được tổng hợp sau đây để bổ sung cập nhật kiến thức và tài năng làm bài bác tập đến mình sớm nhất nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


Cấu trúc của thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễnCác dạng bài bác tập phối kết hợp thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp ánĐáp án bài bác tập giờ anh thì hiện tại đơn cùng thì lúc này tiếp diễn

Cấu trúc của thì bây giờ đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Câu trúc câu thì bây giờ đơn

– Câu nhà động: S + V(s/es)

– Câu bao phủ định: S + vì not/does not + V-inf

– Câu nghi vấn: Do/does + S + Vinf

Thì hiện tại tại tiếp diễn có kết cấu như sau:

– Câu nhà động: S + am/is/are + V-ing

– Câu đậy định: S + am/is/are + not + V-ing

– Câu nghi vấn: Am/is/are + S + V-ing

Các dạng bài tập phối kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp nối có đáp án

Bài 1. Phân chia động từ sau đây ở Thì hiện tại đơn hoặc Thì bây giờ tiếp diễn

Listen! My father (sing)________________________a song. Every night, We (go)________________________to bed at 09p.m Han (like)_______________Music but she (like)____________________Math Now, they (stay)___________________________in sài gòn . My Mother (read)__________________________a newspaper in the afternoon Look! Han (run)______________________. Lan usually (listen)____ khổng lồ the teacher in the class, but she (not listen)_____now. Where _____________________ your mother (be)?

– She (be)________ living room. She (watch) ______TV.

9.____________they (go) lớn school by xe đạp today?

There(be)___________many flowers in our garden. Everyday,Mr.Hoang (not go)_______________________to work by motorbike. In the winner, I rarely (go)_______ sailing and (go)________ to school. I (write)_____________________ a letter to my friend now. At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch và (go)________ khổng lồ bed.

15.On thursday, I (have)____________ math & Art.

16.On Saturday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange and My brother (Play) ___Tennis.

Now, He (look)_______ his dog . It (eat)______ a mouse in the garden. Hoang, An , Ha, Lam (be)__________________ close friend.

Xem thêm: Ô Tô Lâu Ngày Không Sử Dụng, Chủ Xe Ô Tô Để Lâu Không Chạy, Những Lưu Ý Khi Không Sử Dụng Ô Tô Lâu Ngày

20.___________your father (walk)_________to market?

It (be)__________9.00.We (learn)___________________our lesson. What___________you (do)____________now?

23.__________your father (walk) khổng lồ work every day?

They (not play)________________soccer in the afternoon .

25____________Hoang (work)____________in the garden at the moment?

My sister (do)______________________his homework in his room now. He does it everyday. Jans & his brother (play)__________________soccer at the moment. They (play) _________________ it every afternoon. Where________________the old man (live)___________now? Mr.Jenny often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B. It’s 8.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2. Phân tách động từ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Ha Dong town.

What _______________she (do) ______________now?

sHe (water)_________________flowers in the garden.

What _______________he (do)_____________?

he (be)______________a teacher.

Xem thêm: - Star

Where _________________you (be) from? At the moment, my brother (play) ____________ volleyball & my sister (play) ______________soccer. It is 10.00; my family (watch)___________________TV. In the summer, I usually (go) ______________ to lớn the park with my friends, và in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents. ____________your father (go)_____________to work by car? How ___________your brother (go)___________to school? What time _____________they (get up)_________________? What ____________they (do)________________in the winter? Today, we (have)______________English class. His favourite subject (be)__________________English. Now, my sister (like)_________________eating bananas. Look! Noman (call)_________________you. Keep silent! I (listen)____________________to the piano. ______________ you (play)_________________soccer now? Everyday, my mother (get up)_________________ at 6.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 7.00 am. Every morning, I (watch)_________________tv at 09.00, but today I (Listen) ________________ khổng lồ music at 11.00. Everyday, I (go) __________to school by bus but today I go to school by bike. Every morning, my mother (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk. At the moment, I(read)_______________a book và my brother (watch)_______ TV. Hoai (live)________________in Danang, and Hai (live)________________in Hanoi City. Hoang & his friend (play)_______________badminton. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning. Nhì never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the autumn. My teacher (tell)__________________Hoai about Math. There (be)____________________ animals in the circus. _______________she (watch)______________TV at 8.00 every morning? What _____________he (do) _________________at 8.00 am? How old _________he (be)? How ___________he (be)? My children (Go)________________to school by bus. We (go)_______________to supermarket to lớn buy some food. Mr. Hoang (go)________________on business lớn bac Ninh every month. Nhị (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it. He (like)________________Tea, but he (not like)____________________coffee. I (love)_______________ dogs, but I (not love)__________________cats. Everyday,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by car. Who you _________________(wait) for Lam?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Tuan

Đáp án bài tập giờ anh thì lúc này đơn cùng thì lúc này tiếp diễn

Bài 1:

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – vày … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – are20 – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – vày … live – live; 2 – is …. Doing – is watering; 3 – does … bởi – is; 4 – are;

5 – is playing – is playing; 6 – is watching; 7 – go – have – am – visit; 8 – Does … go;

9 – does … go; 10 – vì chưng … get up; 11 – bởi vì … do; 12 – have; 13 – is;

14 – likes; 15 – is calling; 16 – am listening; 17 – Are… playing; 18 – gets up – gets up;

19 – watch – am listening; đôi mươi – go; 21 – drinks – drinks; 22 – am reading – is watching;

23 – lives – lives; 24 – play; 25 – get up; 26 – goes – does; 27 – tells; 28 – are;

29 – Does … watch; 30 – does… do; 31 – is; 32 – is; 33 – go; 34 – go; 35 – goes;

36 – likes – don’t like; 37 – likes – doesn’t like; 38 – love – don’t love; 39 – go – go;

40 – Are … waiting – am waiting; 41 – gets – brushes; 42 – doesn’t live – rents;

Kết luận

Để làm xuất sắc dạng bài tập phối hợp thì bây giờ đơn cùng hiện tại tiếp diễn có đáp án trước tiên chúng ta nên xem lại giải pháp sử dụng, cách phân biệt 2 dạng thì này. Để bắt tay thực hành làm bài xích tập có không ít kết quả với đáp án đúng mực củng cố kiến thức và kỹ năng của mình chắc chắn nhất.