BÀI TẬP THỨ TỰ TÍNH TỪ

     

Bạn đã học được số đông kiến thức định hướng về tình từ? Và nhiều người đang muốn luyện tập thêm về biệt lập tự tính từ vào câu, cách cấu thành tính trường đoản cú ghép hay như là muốn củng cố kỹ năng và kiến thức về tính từ đối chiếu hơn và đối chiếu nhất? TOPICA Native xin mang đến bạn đọc một vài Bài thói quen từ giúp bạn chinh phục ngữ pháp giờ Anh dưới đây cùng đáp án, để chúng ta có thể kiểm tra kỹ năng và kiến thức của bản thân, cũng như luyện tập thành thục trong cách áp dụng để dành được những số điểm ngữ pháp mình mong muốn nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thứ tự tính từ

1. Tổng hợp kỹ năng và kiến thức về tính từ

1.1. Tính từ bỏ là gì?

Tính trường đoản cú (adjective, viết tắt là adj) là gồm vai trò đặc biệt trong câu, giúp hỗ trợ cho danh từ hoặc đại từ, nó diễn đạt các quánh tính, đặc thù của sự vật, hiện tượng kỳ lạ mà danh từ đó đại diện.

1.2. Vị trí

Vị trí trước danh từ: Tính tự đứng trước danh từ bỏ để bổ sung cập nhật nghĩa cho danh từ đó.

Ví dụ: I have taken part in an interesting English course. (Tôi sẽ tham gia một khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh thú vị)

→ từ bỏ “interesting” ở đây là tính từ diễn tả tính hóa học cho khoá học tập tiếng Anh. Fan viết muốn nhấn mạnh để fan đọc hiểu rõ hơn về sự vật mà người ta nói đến.

Sau đụng từ liên kế: Tổng hợp đông đảo động từ bỏ liên kế trong giờ Anh

Tobe: thì, làSeem: bao gồm vẻ, như làAppear: bao gồm vẻ, xuất hiện thêm như làFeel: cảm thấyTaste: nếm bao gồm vịLook: thấy, trong gồm vẻSound: nghe bao gồm vẻSmell: ngửi, cảm thấy tất cả mùi

Ví dụ: Her baby is so cute. (Con của cô ý ấy thật đáng yêu)

1.3. Cấu tạo của tính trường đoản cú ghép trong giờ Anh

Danh từ bỏ + Tính từ bỏ = Tính từ 

Ví dụ: Snow + white = snow white (trắng bạch như tuyết ) 

Phó tự + phân từ bỏ = Tính từ

Ví dụ: Well + done = Well-done (làm tốt lắm)

Tính từ bỏ + phân tự = Tính từ

Ví dụ: Low + paid = Low-paid (được trả tiền thấp)

1.4. Dấu hiệu nhận thấy tính từ bỏ trong tiếng Anh

Vị trí trước danh từ.

Ví dụ

Black Vietnamese leather riding boots (Đôi bốt màu sắc đen nguồn gốc xuất xứ từ Việt làm bằng da dùng để làm cưỡi ngựa)She is a famous business woman (Cô ấy là 1 trong nữ người kinh doanh nổi tiếng)Vị trí sau tobe

Ví dụ

I am tall (Tôi cao)She is smart (Cô gái ấy thông minh)You are nice (Bạn rất tốt bụng)Vị trí sau hễ từ chỉ cảm xúc

Những cồn từ chỉ cảm hứng mà họ thường gặp: feel, look, sound, become, get, smell, turn, seem, hear. Ví dụ

As the movie went on, it became more & more exciting (Phim càng trong tương lai càng hấp dẫn)Your friend seems very nice (Bạn của người tiêu dùng có vẻ vô cùng tốt)
Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được hiệp thương trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.
Vị trí sau phần nhiều đại từ bỏ bất định

Các đại từ bất định thường gặp: something, someone, anything, anyone, everyone, everybody, everything, nobody, nothing. Ví dụ

Is there anything new? (Có điều gì mới không?)I’ll tell you something interesting (Tôi sẽ kể cho bạn nghe một điều thú vị)Các từ bỏ tận cùng bằng những âm huyết sau chắc chắn là tính từful: beautiful, peaceful…ive: competitive, expensive,…able: foundable, countable, comfortable…ous: dangerous, famous,…cult: difficult…ish: selfish, childish….ed: bored, excited,..y: danh từ+ ‘Y” biến hóa tính từ bỏ : daily, monthly, friendly, health, lovely..al: additional, natural,….

Ví dụ

It is the only solution possible. = It is the only possible solution. (Có có thể là giải pháp duy nhất có thể)She asked me to lớn book all the tickets available. (Cô ấy yêu cầu tôi đặt tất cả các vé rất có thể mua được)

2. Bài xích tập về tính từ trong giờ Anh theo dạng

2.1. Bài xích tập biệt lập nhóm từ

Bài tập giờ đồng hồ anh về tính từ sở hữu.

Hãy chọn lọc tính từ mua tiếng Anh phù hợp trong các câu hỏi sau đây:

Tim likes English but … (his/ he) brother doesn’t.(Our/We) … teacher is very nice và friendly.Hoa’s pencil case is blue. (Her/ She) … friend’s pencil case is violet.What is … (your/ you) mother’s job?(He/ His) … job is an engineer.How old is … (your/ you) girlfriend?Tính từ bỏ chỉ cảm xúc. 

Hãy lựa chọn đáp án tính từ tiếng Anh cân xứng trong các câu hỏi sau đây:

Don’t keep walking around me! I am … (in a đen mood/ flying high) today.Candy was … (delighted/appalled) to hear that she would lose her jobs.She was … (on cloud nine/ disappointed) by her son’s excellent results of examination.I’m …. (excited/ felicitous) by the opportunities that the new job brings.He was …. (furious/ joyful) with me for breaking his Indian vase.I get so … (irritated/ confident) when he changes our date without asking me first.I’m sorry I am a newbie. I was …. (confused/ seething) about the tasks.
Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.
Tính từ biểu lộ tính cách. 

Hãy tuyển lựa tính từ biểu đạt tính bí quyết tiếng Anh tương xứng trong các câu hỏi sau đây:

Sona’s …, cool personality makes her the ideal leader for the next voting. (calm/grumpy).He was so … that he ignored the dangerous climbing instructions (arrogant/adorable).The … teacher won the respect of all the students & parents (gentle/conceited).Even though Lily was the new employee, her… ways soon won over most of the other colleagues (charismatic/ blackguardly).Thanks to lớn Sally’s bad behaviors, everyone was surprised to know that Sally is actually a … child (polite/rude).

2.2. Bài xích tập lẻ tẻ tự tính từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Trước danh từ/ cụm danh từ There is … (widespread/ widespreadly) support for government policy in urban areas.The reaction occurs only under …. (specific/specifically) conditions.It is increasingly … (common/general) practice for US teenagers khổng lồ take a gap year before entering university.Lan’s contribution is of … (particular/particularist) significance for society.Lisa gives us a … (wonderful/wonder) gift on our anniversary. Sau Tobe/ rượu cồn từ liên kết. They were … (careful/carefulness) not to lớn show the answers of final exam.Misa was not … (eligible/eligibility) to join the annual conference in our company.The first good impression on appearance would become … (important/ importantly) later. Be … (fluent/fluently) in many foreign languages will help you a lot in your future career. Sally, who is my daughter, has becoming … (dependent/dependence) on social media.Sau đại từ bỏ bất định. Is there anything … (new/news) in your business?Is there anybody … (handsome/handsomeness) in your class?Is there something … (wrong/perfectly) with your salary?Yesterday, was someone … (sorrowful/sorrow) in your class?I feel lượt thích something … (bad/badly) will come khổng lồ me tomorrow.
*

Bài tập về trang bị tự tính từ trong giờ Anh


Một số dạng bài xích tập khácBài 1

Gạch chân bên dưới tính từ trong câu và xác định nó là một số loại tính từ bỏ nào?

We didn’t think that Jim was old enough for this responsibility.She has done an excellent job of adapting the novel for the screen.In a perfect world, everybody would have everything they needed.a man in a new black jacket và gray trousersJack wakes up in a strange bedroom this morning.It’s an expensive green Japanese thể thao motorbikeShe’s got an absolutely lovely young faceHe makes the most amazing coffee.The bedroom is relatively large for this modern garden villaHe had a firm, square jawBài 2

Chọn câu trả lời đúng cho những câu dưới đây:

1. Linh has a….. In her hair todayA. Nice green bowB. Green nice bowC. Bow nice green2. Jim lost a…..A. Dog small greyB. Small grey dogC. Grey small dog3. My mother bought….applesA. Big delicious someB. Delicious some bigC.Some delicious big4. Anna is wearing a….. …dress to attend her bestfriend.A. White beautiful linenB. Beautiful white linenC. Linen beautiful white5. My family wanted……… bedA. đen a metalB. Black metalC. Metal a black6. My brother bought …………………….carA. A new blueB. A blue newC. New a blue7. My husband wants…………………..cheeseA. Some Italian delicious reallyB. Some really delicious ItalianC. Really some Italian delicious8. Sam is looking for………………..toteA. Leather a pink stylishB. A stylish pink leatherC. A stylish pink leather9. I bought………………..orangesA. English round someB. Some round EnglishC. Some English round.10. Rose wanted khổng lồ drink……………….teaA. French hot blackB. Hot French blackC.hot đen French

2.3. Bài xích tập tính trường đoản cú ghép

Bài tập về tính chất từ ghép

Điền vào mỗi địa điểm trống để chế tạo ra thành một tính từ bỏ ghép mới. Sử dụng từ điển nếu khách hàng cần nhé.

……….- eyed………..-proof…………-minded…………-necked………….- made…………..- free…………..- headed…………..-heartedBài tập về tính chất từ đi với giới từ

Thêm một giới thanh nhàn danh sách sau đây để trả thanh các tính từ bỏ ghép ưa thích hợp

up out back of on off

People are fed……… with all these traffic jamsThere was a………. Confrontation between management and unions.Tom’s very laid-………. About his exams.It was just a one-………….; it won’t happen again.At that time, it was completely unheard-………… for girls lớn go to university.A cut-……………… stops the kettle boiling dry.
Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

2.4. Bài xích tập về tính chất từ so sánh hơn và so sánh nhất

So sánh hơnThis house is … than that one (big).Lisa is … than her sister (intelligent).She cooked … than you (good).A holiday by the mountains is … than a holiday in the sea (good).The weather this winter is even … than last winter (bad).So sánh nhấtI was refused the proposal. It’s … moment of my life (bad).It is said that Amazon is …. River in the world (long).What a great holiday! It was one of …. Holiday we’ve ever had (enjoyable).Paul prefers this suit to lớn the other one. It’s … (comfortable).What’s …. Way of getting from here lớn the bus stop? (quick).Các dạng bài xích tập khácBài 1

Viết những dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ dưới đây:

BoringCheapPrettyFatFarSafeDangerousFamousMessyEasyUglyShyLuckyDifficultShortSmartNoisyPatientWarmComfortableBài 2

Điền tính từ thích hợp vào chỗ trống bên dưới dạng đối chiếu hơn hoặc đối chiếu nhất sao cho tương xứng với nghĩa cùng ngữ pháp của câu

There’s nothing…………. Than a long soak in a hot bath (good)They were wearing their…………… clothes (smart)It was all over in…………. Space of time (short)She shifted into a ……………..position on the chair (comfortable)Half an hour later Duncan was no …………in his quest (far)The contributors are, for………..part, professional scientists (more)Wait for ………….weather before putting the plants in the garden (warm)That wasn’t …………..choice of words (happy)………………….rates are usually available online (cheap)Business is usually …………..at this time of year (quiet)Seoul is one of the world’s ……………..cities (big)We want the kids lớn have ………………..possible education (god)The speaker made ……………………….points (interesting)It was one of ………………..things I ever did (hard)Progress was …………………. Than expected (slow)

*

Bài thói quen từ trong tiếng Anh

3. Đáp án đáp án bài tập theo từng dạng

3.1. Đáp án bài xích tập phân biệt nhóm từ

Tính tự sở hữu Tim likes English but his brother doesn’t.Our teacher is very nice and friendly.Hoa’s pencil case is blue. Her friend’s pencil case is violet.What is your mother’s job?His job is an engineer.How old is your girlfriend?Tính từ cảm xúcDon’t keep walking around me! I am in a đen mood today.Candy was appalled khổng lồ hear that she would thua kém her jobs.She was on cloud nine by her son’s excellent results of examination.I’m felicitous by the opportunities that the new job brings.Milan was furious with me for breaking his Indian vase.I get so irritated when he changes our date without asking me first.I’m sorry I am a newbie. I was confused about the tasks.

Xem thêm: Phụ Nữ Sau Sinh Uống Nước Đậu Đen Rang Được Không? Uống Nước Đỗ Đen Sau Sinh Có Bị Mất Sữa Không

Tính tự tính cáchSona’s calm cool personality makes her the ideal leader for the next voting. He was so arrogant that he ignored the dangerous climbing instructions The gentle teacher won the respect of all the students & parents Even though Lily was the new employee, her charismatic ways soon won over most of the other colleagues.Thanks khổng lồ Sally’s bad behaviors, everyone was surprised to lớn know that Sally is actually a rude child.

3.2. Đáp án bài bác tập về trật tự tính từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Trước danh từ/ cụm danh từ There is widespread tư vấn for government policy in urban areas.The reaction occurs only under specific conditions.It is increasingly common practice for US teenagers to take a gap year before entering university.Lan’s contribution is of particular significance for society.Lisa gives us a wonderful gift on our anniversary. Sau Tobe/ Động trường đoản cú liên kếtThey were careful not to lớn show the answers of final exam.Misa was not eligible khổng lồ join the annual conference in our company.The first good impression on appearance would become important later. Be fluent many foreign languages will help you a lot in your future career. Sally, who is my daughter, has becoming dependent on social media.Sau đại từ bất địnhIs there anything new in your business?Is there anybody handsome in your class?Is there something wrong with your salary?Yesterday, was someone sorrowful in your class?I feel like something bad will come lớn me tomorrow.
*

Bài tập về trơ tráo tự của tính từ


Đáp án một số trong những dạng bài bác tập khácĐáp án bài bác 1old- ageexcellent- opinionPerfect- opinionNew- opinion, black,grey- colorStrange- opinionExpensive- opinion, green- color, Japanese- origin, sport- purposeLovely- opinion, young- ageAmazing- opinionLarge- size, modern- opinionSquare- shapeĐáp án bài bác 2ABCBBABCBC

3.4. Đáp án bài tập về tính từ ghép

Tính từ bỏ ghép

Có rất nhiều đáp án, dưới đấy là một số lời giải gợi ý, các bạn có thể tham khảo nhé:

Brown/bright/blue…- eyed (mắt nâu/ mắt sáng/mắt xanh..)Fool/dust – proof (bằng hội chứng ngu ngốc/ phòng bụi)Broad/narrow-minded (suy nghĩ thoáng, rộng/ khiêm tốn hòi)Polo / low – necked (Polo tất cả cổ/ cổ thấp)British / ready/hand – made (do Anh sản xuất/ có tác dụng sẵn/ thủ công)Tax / problem – không tính tiền (miễn thuế/ không có vấn đề)Hot / pig – headed (nóng nảy/ đầu lợn)Kind / soft – hearted (nhân hậu, xuất sắc bụng/ mượt lòng)Bài thói quen từ đi với giới từUp (fed-up: ngán ngấy, phát ngán- Mọi bạn phát ngán với tất cả những cảnh tắc đường)On (head-on: trực diện, đối đầu- Đã bao gồm một cuộc đối đầu và cạnh tranh trực diện giữa thống trị và công đoàn)Back (laid-back: thoải mái- Tôm rất dễ chịu về những kỳ thi của mình)Off (one-off: 1 lần duy nhất- Nó chỉ là một trong lần duy nhẩ, nó sẽ không xảy ra lần như thế nào nữa)Of (unheard- of: ko có- Vào thời điểm đó, việc đàn bà vào đh là trọn vẹn không có)Out (cut -out: cắt sẵn – Một vết cắt ngăn ấm hâm nóng cạn nước)

3.5. Đáp án bài tập về đối chiếu hơn, so sánh nhất

So sánh nhấtI was refused the proposal. It’s the worst moment of my life (bad).It is said that Amazon is the longest river in the world (long).What a great holiday! It was one of the most enjoyable holidays we’ve ever had (enjoyable).Paul prefers this suit lớn the other one. It’s the most comfortable.What’s the quickest way of getting from here to the bus stop?.So sánh hơnThis house is bigger than that one.Lisa is more intelligent than her sister.She cooked better than you.A holiday by the mountains is better than a holiday in the sea.The weather this winter is even worse than last winter.Đáp án những dạng bài tập khácĐáp án bài 1Boring- more boring- the most boringCheap- cheaper- the cheapestPretty- prettier- the prettiestFat- fatter- the fattestFar- farther- the fartherSafe- safer- the safestDangerous – more dangerous- the most dangerousFamous- more famous- the most famousMessy- messier- the messiestEasy- easier- the easiestUgly- uglier- the ugliestShy- shyer- the shyestLucky- luckier- the luckiestDifficult- more difficult- the most difficultShort- shorter- the shortestSmart – smarter- the smartestNoisy- noisier- the noisiestPatient- more patient- the most patientWarm- warmer- the warmestComfortable- more comfortable- the most comfortableĐáp án bài 2bettersmartestthe shortestmore comfortablefartherthe mostthe warmerthe happiestthe cheapestquieterlargestthe bestthe most interestingthe hardestslow
Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

Một số bài tập khác về tính từ

Exercise 1

Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để sinh sản thành câu có nghĩa.

I hate being around Mary Lou, she is __________________. (friendly). The stock market crash of 1929 left my great-grandfather___________________. (penny) I have a class at 8:00 a.m. But I am always________________. (sleep) I think we should try something else. That strategy seems way too________________. (risk) When you work at a nuclear power plant, you have lớn be extremely _________________. (care) I had lớn take three months off when I was pregnant, but my boss has been very ____________. (understand)

Exercise 2

Chọn giải đáp đúng nhất cho từng câu sau.

1. It isn’t quite_________that he will be present at the meeting.A. Right B. Exact C. Certain D. Formal2. As there was a _____________ cut in the hospital, the surgeon had to call off the operation.A.power B. Powering C. Powder D. Powerful3. Could you please_________an appointment for me lớn see Mr. Smith?A. Manage B. Arrange C. Take D. Have4. The police_________her for helping the murderer khổng lồ escape.A. Caught B. Searched C. Brought D. Arrested5. When John_________in London, he went to lớn see the Houses of Parliament.A. Came B. Reached C. Arrived D. Got6. I read an interesting _________in a newspaper about farming today.A. Article B. Advertisement C. Composition D. Explanation7. Students are expected to _________their classes regularly.A. Assist B. Frequent C. Attend D. Present8. Before you sign anything important, pay careful _________to all the conditions.A.notice B. Attention C. Regards D. Reference9. In the central region the dry season is long & severe, and the _________annual rainfall is only about 70 cm.A. Refreshing B. General C. Average D. Greatest10. As soon as the children were_________, their mother got them out of bed và into the bathroom.A. Woke B. Wake C. Awake D. Waken

Exercise 3

Chọn lời giải đúng nhất nhằm điền vào đoạn văn.

<…> Chimpanzees in the wild lượt thích to snack on termites, và youngsters learn lớn fish for them by pocking long sticks và other (1)____tools into the mounds that large groups of termites build. Researchers found that (2)______average female chimps in the Gombe National Park in Tanzania learnt how to vị termite fishing at the age of 31 months, more than two years earlier than the males.

The females seem khổng lồ learn by watching mothers. Researcher Dr. Elisabeth V. Lonsdorf, director of field conservation at the Lincoln Park Zoo in Chicago, said that it is (3)_____to find that, when a young male và female are near a mound, ‘she’s really focusing on termite fishing & he’s spinning himself round (4)_______circles’. Dr Landsdorf & colleagues are studying chimpanzees at the zoo with a new, specially created termite mound, filled with mustard (5)________than termites. <…>

Question 1:A. RelativeB. SimilarC. CloseD. Connected
Question 2:A. AtB. ByC. OnD. For
Question 3:A. TypicalB. RegularC. OrdinaryD. Frequent
Question 4:A. InB. WithC. ToD. Through
Question 5:A. OtherB. ElseC. InsteadD. Rather

Exercise 4

Cho dạng đúng của những từ sau đây để chế tạo thành một bài bác Speaking part 2 hoàn chỉnh.

Well, I would like to talk about the final football match between U23 Vietnam và U23 Uzbekistan in Asian Football Championship in January, 2018.

You know, it is still spectacular and (1-impress)_______ although our team didn’t win the cup for the following two reasons. Firstly because the team contributed a (2-note)________ performance in the decisive match under extremely (3-freeze)_________ weather. After (4-miracle)__________ victories over Iraq and Qatar, our team was expected lớn create another miracle và be the champion. The team played with all the strength and attempt they had despite the harsh weather conditions.

Secondly, our team is the representative of patriotism and pride of (5-nation)__________ identity. As you know, thanks to excellent team spirit, the intense snow couldn’t prevent our boys from moving forward & fought courageously. They tried their best khổng lồ bring the (6-prestige)__________ trophy to our country. Vietnamese people as well as other countries’ residents really appreciated their constant effort throughout the tournament. Although we lost 1-2 lớn team Uzbekistan at the last minute & couldn’t claim the championship, we have still felt so (7-pride)___________ of our “heroes” và now they are the new-generation idols of our country.

Exercise 5

Mỗi câu tiếp sau đây chứa một lỗi sai. Tìm với sửa chúng.

Averagefamily size has increased from the Victorian era. The riches in Vietnam are becoming richer and richer. In 1892, the first long-distance telephone line between Chicago and thành phố new york was formally opening. Dietitians urge people to eat a banana a day lớn get enough potassium in their diet. Woody Guthriehas writtenthousands of songs during her lifetime, many of which became classic folk songs. The development of transistors made possible it to reduce the form size of many electronic devices. My father is a good family man, completely devoted for his wife & kids. The price of gold depends on several factor, including supply và demand in relation to the value of the dollar. Weather và geography conditions may determine the type of transportation used in a region. Those people were so friend that I didn’t want to say goodbye lớn them.

Exercise 6

Sắp xếp các tính từ sau theo như đúng trật tự biểu hiện trong câu.

Xem thêm: Truyện Cổ Tích Cô Bé Lọ Lem Song Ngữ Việt, Doc Truyen Co Tich Co Be Lo Lem

a long face (thin)big clouds (black)a sunny day (lovely)a wide avenue (long)a metal box (black/ small)a big cát (fat/ black)a /an little village (old/ lovely)long hair (black/ beautiful)an /a old painting (interesting/ French)an/ a enormous umbrella (red/ yellow)

Đáp án Exercise 1

unfriendlypennilesssleepyriskycarefulunderstanding

Đáp án Exercise 2

1C 2A 3B 4d 5C 6A 7C 8B 9C 10C

Đáp án Exercise 3

1B 2C 3A 4A 5D

Đáp án Exercise 4

impressivenotablefreezingmiraculousnationalprestigiousproud

Đáp án Exercise 5

from => sinceThe riches => The richOpening => openedPotassium enough=> enough potassiumBecame => have become/ becomemadepossible it=> made it possiblefor => toFactor => factorsgeography=> geographicalFriend => friendly

Đáp án Exercise 6

a long thin facebig đen cloudsa lovely sunny daya long wide avenuea small đen metal boxa big fat đen cata lovely little old villagebeautiful long đen hairan interesting old French paintingan enormous red & yellow umbrella

Hy vọng với đa số bài thói quen từ tiếng Anh phía trên, bạn sẽ phát huy được những kiến thức mình sẽ có, và rút được tay nghề sau phần lớn lỗi sai tôi đã mắc phải. Sau những bài tập nhỏ tuổi này, TOPICA Native shop chúng tôi cũng hy vọng bạn sẽ tự tin khi làm bài kiểm tra, bài thi, bài tập máy tự tính từ vào câu, tính từ bỏ ghép cùng dạng đối chiếu hơn, so sánh nhất của tính từ. Nếu như khách hàng đang học tiếng Anh một biện pháp rời rạc, không khoa học, các bạn nên xem thêm lộ trình học tiếng Anh trước khi ban đầu một quá trình học nghiêm túc.