BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN

     

Thì quá khứ 1-1 (Past simple tense) là 1 trong những trong các thì đầu tiên các bạn phải tiếp cận lúc bắt đầu học Tiếng Anh. Đây là một trong những thì khá dễ dàng và đơn giản nhưng ko phải dễ dàng nếu bạn muốn áp dụng một cách thành thạo. Vào bài viết hôm nay, Anh ngữ UEC – địa chỉ học Tiếng anh uy tín tại Đà Nẵng phân chia sẻ đến các bạn trọn bộ bài tập thì quá khứ solo (Past simple tense) từ cơ bản đến nâng cao, các bạn vận dụng thử nhé! 

*
*
*
Cách thực hiện thì quá khứ 1-1 (Past simple tense)

– biểu đạt một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. 

When I was a child, I always enjoyed going khổng lồ the zoo. (Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn luôn thích thú khi đi thăm vườn cửa bách thú.)

– mô tả các hành vi xảy ra liên tiếp trong vượt khứ.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án

After work, Angela came home, opened the door, turned on the light and took off her clothes. (Sau giờ làm, Angela đã về nhà, mở cửa, bật đèn lên và toá đồ.)

– biểu đạt một hành vi chen ngang vào hành vi khác đang ra mắt trong vượt khứ 

When Jane was studying, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang học bài thì đèn đùng một cái tắt.)

– miêu tả hành động không tồn tại thật ở hiện tại trong câu đk loại II.

If I were you, I wouldn’t vì chưng it. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm thế.)

– dùng trong câu ước không tồn tại thật

I wish I were in America now. (Tôi mong gì bây chừ tôi sinh sống Mỹ)

– dùng trong một trong những cấu trúc: It’s + (high) time + S + Ved It + is + khoảng thời gian + since + thì thừa khứ

It is high time we started to lớn learn English seriously. (Đã mang đến lúc bọn họ phải ban đầu học giờ đồng hồ Anh nghiêm túc)

– sử dụng để miêu tả một sự kiện định kỳ sử.

The Chinese invented printing. (Người trung hoa đã phát minh ra sản phẩm công nghệ in)

– Khi hành vi xảy ra một cách cụ thể ở 1 thời điểm nhất định ngay cả khi thời điểm đó không được nói đến.

The train was ten minutes late. (Xe lửa vẫn trễ mươi phút)

3. Vệt hiệu phân biệt thì quá khứ đơn

Trong câu có dấu hiệu nhận thấy là các trạng từ chỉ thời gian trong vượt khứ:

yesterdaylast/ past/ the previous + N: last night, the previous day, the day beforeN + ago: an hour ago, 3 years agoin + N: in 2019, in the pastSau as if, as though (như thể là), it’s time (đã cho lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Phân biệt thì Quá khứ đối kháng và Thì hiện tại hoàn thành: Tổng hợp các thì vào Tiếng Anh (P2) – Thì hiện tại hoàn thành

 

II. Bài tập thì quá khứ đối kháng cơ bản

Bài 1: bài bác tập phân tách động trường đoản cú thì thừa khứ đơn 
I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. A: ___________ Helen (drive)___________ khổng lồ work? – B: Yes, she ___________.My neighbor (buy)___________ a new car last week. They (go)___________ khổng lồ Italy on their last summer holiday.  ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.My family and I (see)___________ a comedy movie last night. First, we (do)___________ exercise, & then we (drink)___________ some water. Suddenly, the animal jumped và (bite)___________ my hand. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago.When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. The police (catch)___________ all three of the ngân hàng robbers last week. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? Unfortunately, I (forget)___________ to lớn (bring)___________ my money.Bài 2: Chuyển mọi câu sau đây từ lúc này đơn sang quá khứ đơnHe goes khổng lồ the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock và go to lớn schoolDoes she buy the newspaper in the siêu thị over there? Do they vày their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? 

Bài 3: chia động từ trong ngoặc nghỉ ngơi thì thừa khứ đơn.

She (spend) ____ all her money last week.Mum (not spend) ___________ any money on herself.I (lend) __________ my penknife to lớn someone, but I can’t remember who it was now.John & his father (build) ___________ the cabin themselves last year.My parents (sell) ____________ the stereo at a garage sale.___________You (tell) ___________ anyone about this yesterday?The unidentified plant (bear) ___________ gorgeous flowers.She (tear) ___________ the letter to pieces và threw it in the bin.He often (wear) ___________ glasses for reading.Before God He (swear) ___________ he was innocentYesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.We both (sleep) ___________ badly that night.She (weep) ___________ for the loss of her mother.Jane (keep) ___________ the engine running.A huge wave (sweep) ___________ over the deckMum (pay) ___________ for my driving lessons.He (lay) ___________ his hand on my shoulder.He (break) ___________ the biscuit in half & handed one piece khổng lồ me.He (choose) ___________ his words carefully as he (speak) ___________.He …………………to the zoo last Sunday (go)She (not/ watch)………………………………TV last nightThey (meet)…………………………their friends at the movie theater last weekWhat……………you (do)…………………last night……………………… they (buy)…………………a new oto two days ago?We ………….. (have) a lot of homework yesterday.Bài 4: chia động từ sinh sống thì thừa khứ đơnIt was warm, so I took off my coat. (take).The film wasn’t very goor. I didn’t enjoy it very much. (enjoy)I knew Sarah was very busy, so I ….. Her (disturb)I was very tired, so I ….. The tiệc nhỏ early. (leave)The bed was very uncomfortable. I ….. Very well (sleep)The window was xuất hiện and a bird ….. Into the room (fly)The khách sạn wasn’t very expensive. It ….. Very much (cost)I was in a hurry, so I ….. Time khổng lồ phone you (have).It was hard carrying the bags. They ….. Very heavy. (be)Bài 5: bài tập về thì quá khứ – Đọc đông đảo gì Laure nói đến một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o’clock and have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I go to bed at about 11 o’clock và I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn’t vày yesterday.

Xem thêm: Bảo Hiểm Tự Nguyện Có Được Hưởng Thai Sản Không?

Example: She got up at 7 o’clock

She ….. A big breakfast.She …..It ….. Khổng lồ get khổng lồ work.….. At 8:45.….. Lunch.….. At 5 o’ clock.….. Tired when ….. Home.….. A meal yesterday evening.….. Out yesterday evening.….. At 11 o’ clock….. Well last night.

Đáp án bài tập thì quá khứ solo cơ bản

Bài 1:ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bringBài 2He went to lớn the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock & went lớn school.Did she buy the newspaper in the siêu thị over there?Did they bởi vì their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Bài 3

1 – spent

2 – didn’t spend

3 – lent

4 – built

5 – sold

6 – Did … tell

7 – bore

8 – torn

9 – worn

10 – swore

11 – crept

12 – slept

13 – wept

14 – kept

15 – swept

16 – paid

17 – laid

18 – broke

19 – chosen 

20 – went

21 – didn’t watch

22 – met

23 – did … do

24 – Did … buy

25 – had

Bài 4

3. Didn’t disturb 4. Left 5. Didn’t sleep 6. Flew 7. Didn’t cost 8. Didn’t have 9. Were

Bài 5hadshe walked to lớn workIt took her half an hourShe starts workshe didn’t have any lunchshe finished workshe was tired when she got homeshe cookedshe didn’t goshe went lớn bedshe slept

III. Bài tập thì quá khứ đối kháng nâng cao

Tiếp theo sau đây, Anh ngữ UEC gửi đến các bạn bài tập thì vượt khứ solo dạng nâng cao. Trước khi bước qua phần này, hãy đảm bảo rằng chúng ta đã nhuần nhuyễn những bài tập thì quá khứ 1-1 cơ bản nhé!

Bài 1: bài xích tập phân chia động từ vượt khứ đơn

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) lớn the country with their two dogs & ___ (play) together. Ben & Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them & ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them và ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy khổng lồ see them again. At lunch time Nick ___ (go) khổng lồ the bikes and ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick and Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2: Chuyển đều câu sau quý phái câu tủ định và nghi vấnNam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam and you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr. Tam took his children lớn the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Bài 3: bài tập viết lại câu thì vượt khứ đơnIt/ be/ cloudy/ yesterday.In 1990/ we/ move/ lớn another city.When/ you/ get/ the first gift?She/ not/ go/ to the church/ five days ago.How/ be/ he/ yesterday?and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?They/ happy/ last holiday?How/ you/ get there?I/ play/ football/ last/ Sunday.My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.We/ have/ fun/ yesterday.My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.Bài 4: chọn lựa và điền dạng đúng của từ

teach cook want spend ring

be sleep study go write

She ….. Out with her boyfriend last night.Laura ….. A meal yesterday afternoon.Mozart ….. More than 600 pieces of music.I ….. Tired when I came home.The bed was very comfortable so they ….. Very well.Jamie passed the exam because he ….. Very hard.My father ….. The teenagers to drive when he was alive.Dave ….. To lớn make a fire but there was no wood.The little boy ….. Hours in his room making his toys.The telephone ….. Several times & then stopped before I could answer it.Bài 5: phân tách động từ vào ngoặc nghỉ ngơi thì quá khứ solo để ngừng câu chuyện về Bạch Tuyết

Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry)2………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen (order)3…………. A hunter lớn kill Snow white but he couldn’t vì it because she was so lovely. He (chase)4………….her away instead, và she (take)5…………. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6………….with the dwarfs và took care of them and they (love)7………….her dearly.

Then one day the talking mirror (tell)8………….the evil queen that Snow white was still alive. She (change)9………….herself into a witch & (make)10………….a poisoned apple. She (go)11…………. Khổng lồ the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned apple, which (put)12………….her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find)13………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be)14………….married và lived happily ever after.

Xem thêm: Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2017 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án, Bộ 30 Đề Thi Thử Thptqg Năm 2017

 

Đáp án bài tập thì quá khứ đối kháng nâng cao

Bài 1:talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrodeBài 2:Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did nam giới write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam & you were not in the English club last Tuesday – Were Nam và you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children lớn the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?Bài 3:It was cloudy yesterday.In 1990, we moved to lớn another city./ We moved to lớn another đô thị in 1990.When did you get the first gift?She did not go khổng lồ the church five days ago./ She didn’t go lớn the church five days ago.How was he yesterday?Did Mr. Và Mrs. James come back trang chủ and have lunch late last night?Were they happy last holiday?How did you get there?I played football last Sunday.My mother made two cakes four days ago.Tyler visited his grandmother last month.Joni went to lớn the zoo five days ago.We had fun yesterday.My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.Bài 4:wentcookedwrotewas tiredsleptstudiedtaughtwantedspentrangBài 5:
CâuĐáp ánTừ vựng
1Was

Pass away: tắt thở (trang trọng rộng die)

2married

King /kɪŋ/ (n): Vua

Queen /kwiːn/ (n): phái nữ hoàng

Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

Crown /kraun/ (n): vương vãi miện; ngôi vua

Throne / θroun/ (n): ngai vàng vàng, ngôi vua

3orderedMurder = Kill: giết mổ hại
4chasedTake refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó
5TookDwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn
6Lived 
7Loved 
8told

Evil /’i:vl/ (n) (adj): xấu xa, câu hỏi xấu hoặc điều ác

Devil /’devl / (n): ma quỷ

9changed 
10made 
11went 
12put 
13found 
14wereLive happily ever after (thành ngữ): Sống niềm hạnh phúc mãi mãi sau đây = Trăm năm hạnh phúc