Câu tiêu cực -PASSIVE VOICE là 1 phần kiến thức ngữ pháp đặc biệt mà chúng ta cần nắm vững khi lao vào ôn luyện mang lại kỳ thi IELTS của mình. Vị thế, hãy ôn luyện và vận dụng câu bị động đúng đắn nhé.

Bạn đang xem:

Bài học hôm nay, bọn họ sẽ cùng tìm hiểu về câu bị động với cấu trúc câu, cách áp dụng theo những thì và bài xích tập thực hành dưới đây.

Câu tiêu cực là gì?

Câu bị động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người sử dụng chịu tác động của hành động hơn là hành động đó. Theo mỗi thì sử dụng thì cấu trúc của câu bị động cũng biến đổi theo.

Cùng xem cụ thể qua video clip sau:

cấu trúc câu bị động

Công thức tổng quát

Câu bị động hoàn toàn có thể được đổi khác từ câu dữ thế chủ động có chứa ngoại đụng từ, có nghĩa là phải bao gồm một đối tượng bị nhà thể ảnh hưởng tác động lên. Lúc đó, ta đổi đồ dùng thể bị tác động lên thống trị ngữ, còn công ty thể tiến hành hành động có thể được nhắc tới hoặc không.

S + (aux)+ be + V3 + (by + n)

Câu bị động được sử dụng trong ngôi trường hợp bạn nói muốn nhấn mạnh vật thể bị tác động.

Cấu trúc câu bị động nghỉ ngơi dạng thì như thế nào thì chia tobe theo thì kia mà chúng ta cùng mày mò dưới đây.

Nếu câu có động từ cùng hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ như thế nào thì thường xuyên sẽ sử dụng tân ngữ đó đưa thành chủ ngữ bị động. Vào trường hòa hợp chung, tân ngữ được lựa chọn là tân ngữ loại gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý 2 điểm sau:

1. Trường hợp S - chủ ngữ trong câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không cần đưa vào câu bị động

Ví dụ:Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe cộ máy của tớ đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe vật dụng của tôi đã biết thành lấy trộm tối qua.)

2. Giả dụ là người hoặc vật

➤ Trực tiếp gây ra hành động thì dùng chuyển sang bị động sẽ cần sử dụng "by"

E.g: She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ con gián tiếp tạo ra hành động thì sử dụng "with"

E.g:A door is opened with a key

Câu tiêu cực thì bây giờ đơn

Present simple

(Hiện trên đơn)

S + am/is/are (not) + V3

e.g.:

Active:The documentary doesn’t properly address global warming.

Passive:Global warming isn’t properly addressed in the documentary.

Bị đụng thì bây giờ tiếp diễn

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

S + am/is/are (not) + being + V3

e.g.:

Active: Paper bags are replacing plastic bags.

Passive: Plastic bags are being replaced by paper bags.

Bị động bây giờ hoàn thành

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

S + has/have (not) + been + V3

e.g.:

Active: Some countries have replaced teachers by robots in the classrooms

Passive: Robots have been used in some countries to lớn replace teachers in the classrooms.

Bị đụng quá khứ đơn

Past simple

(Quá khứ đơn)

S + were/ was (not) + V3

e.g.:

Active: Over 200 people built this castle in 1983.

Passive: This castle was built by over 200 people in 1983.

Bị rượu cồn thì thừa khứ tiếp diễn

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

S + were/ was (not) + being + V3

e.g.:

Active: The mechanic was fixing my car yesterday afternoon.

Passive: My car was being fixed by the mechanic yesterday afternoon.

Bị rượu cồn quá khứ trả thành

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

S + had (not) + been + V3

e.g.:

Active: They had moved the table to the living room before you arrived.

Passive: The table had been moved to the living room before you arrived.

Bị đụng tương lai đơn

Future simple

(Tương lai đơn)

S + will (not) be + V3

e.g.:

Active: The Congress will reviews the new policy.

Passive: The new policy will be reviewed by the Congress.

Bị cồn động từ bỏ khuyết thiếu

Modal verbs

(must, may, might, can, could, will, would, should, used to, have to, need to)

S + modal verb + be + V3

e.g.:

Active: The authority should practice the new law immediately.

Passive: The new law should be practiced immediately.

Bị động kết cấu khác

Cấu trúc

Cấu trúc

“be going to”

S + is/are (not) + going lớn be + V3

e.g.:

Active: Santa Claus is going khổng lồ give nice children Christmas presents tonight.

Passive: Nice children are going to lớn be given Christmas presents by Santa Claus tonight.

Reporting verbs(tường thuật)

(agree, announce, argue, believe, claim, disclose, expect, hope, know, predict, report, say, suggest, think, understand)

It is + V3 + that + clause

e.g.:

Active: Many people expect that Hillary will become the new president.

Xem thêm: Hợp Số Nhỏ Nhất Có Hai Chữ Số Nhỏ Nhất Có 2 Chữ Số, Số Bé Nhất Có Hai Chữ Số Là:

Passive: It is expected that Hillary will become the new president.

Bài tập gồm đáp án

Exercise 1: Chuyển các câu sau sang trọng thể bị động.

The waiter brings me this dish.………………………………………………………………………………………………Our friends send these postcards khổng lồ us.………………………………………………………………………………………………Their grandmother told them this story when they visited her last week.………………………………………………………………………………………………Tim ordered this train ticket for his mother.………………………………………………………………………………………………She showed her ticket to the airline agent.………………………………………………………………………………………………Jim baked this cake yesterday.………………………………………………………………………………………………They are going khổng lồ buy a new apartment next year.………………………………………………………………………………………………The cửa hàng assistant handed these boxes to lớn the customer.………………………………………………………………………………………………The board awarded the first prize to lớn the reporter.………………………………………………………………………………………………Have you sent the Christmas cards to lớn your family?………………………………………………………………………………………………The committee appointed Alice secretary for the meeting.………………………………………………………………………………………………Tom will give Anna a ride to lớn school tomorrow.………………………………………………………………………………………………They keep this room tidy all the time.………………………………………………………………………………………………We gave Ann some bananas and some flowers.………………………………………………………………………………………………They moved the fridge into the living room.………………………………………………………………………………………………

Exercise 2. Mang đến dạng đúng của các động từ tiếp sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để tạo ra thành một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

The first diagram (1-illustrate) …………………… the process of cement manufacture, & the second diagram (2-show) …………………… the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix) …………………… together.

At the first stage in the production of cement, limestone và clay (4-crush) …………………… to form a powder. This powder (5- then/ mix) …………………… before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind) ……………………, and cement (7-produce) ……………………. Finally, the cement (8-package) …………………… in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use) …………………… in the production of concrete, along with gravel, sand & water. Lớn be exact, concrete (10-consist) …………………… of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Exercise 3. đến dạng đúng củatừ trong ngoặc.

1. The war ……………………………….. Next week.(DECLARE)

2. Your homework ……………………………….. By tomorrow afternoon.(MUST FINISH)

3. That house ………………………………... Since I was a child. (NOT PAINT)

4. Smoking ……………………………….. In this khách sạn (NOT ALLOW)

5. After all the flights …………………………., the tourists checked in at the airport hotel. (CANCEL)

6. The car ……………………..…. For over a week. (NOT WASH)

7. He ………………………. A new contract last year. (GIVE)

8. This tuy nhiên ………………………………..by the Beatles in 1967. (WRITE)

9. The earth …………………………… if we try hard enough to vày something (CAN SAVE)

10. The new bridge ……………………………….. At the moment. (BUILD)

ĐÁP ÁN

Exercise 1.

1. This dish is brought khổng lồ me by the waiter.

2. These postcards are sent lớn us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown lớn the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going to be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the siêu thị assistant.

9. The first prize was awarded to the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent to your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride khổng lồ school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas and some flowers (by us).

15. The fridge was moved into the living room.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Điện Năng Tiêu Thụ Của Bóng Đèn Chưa? Cách Tính Điện Năng Tiêu Thụ Của Đèn Led Đơn Giản

Exercise 2.

1. Illustrates

2. Shows

3. Are mixed

4. Are crushed

5. Is then mixed

6. Is ground

7. Is produced

8. Is packaged

9. Are used

10. Consists

Exercise 3.

1. Will be declared

2. Must be finished

3. Hasn’t been painted

4. Is not allowed

5. Had been canceled

6. Hasn’t been washed

7. Was given

8. Was written

9. Can be saved

10. Are being built

Trên đó là bài học về câu tiêu cực - ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong IELTS. Các bạn hãy chú ý học và thực hành thực tế để nắm rõ dạng câu này nhé! nếu còn bất kể thắc mắc nào thì nên cmt ngay dưới đây để IELTS Fighter đáp án nhé!