Bài Tập Mệnh Đề Quan Hệ Lớp 11 Có Đáp Án

     

Mệnh đề quan hệ tình dục (Relative clauses) là công ty đề giữa trung tâm của ngữ pháp tiếng Anh. Trong lịch trình tiếng Anh trung học hoặc trung học rộng rãi các các bạn sẽ được học triết lý và không hề ít bài tập liên quan. Dưới là một vài dạng bài tập mệnh đề quan lại hệ giúp học sinh thực hành trước khi bước đầu thực hiện những bài tập trên lớp hoặc bài bác kiểm tra giỏi nhất.Bạn đã xem: bài xích tập mệnh đề dục tình lớp 11 có đáp án


*

Giải các bài tập mệnh đề quan hệ

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1.Mr.John, ______ is living next lớn my house, is a good lawyer.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 11 có đáp án

A. That B. Who C. Whom D. What

2. The cake ______ I liked was cooked by my sister.

A. Which B. Whom C. Who D. What

3. An architect is someone ______ designs buildings.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

4. The place ______ his family spent their holiday was really wonderful.

A. What B. Who C. Where D. Which

5. The man ______ lives next house is very humorous.

A. Who B. That C. Whom D. What

6. This restaurant ______ we ate was very delicious.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

7. The museum ______ I likes visiting on Sunday is interesting.

A. What B. Who C. Which D. Where

Exercise 2: Rút gọn những mệnh đề quan lại hệ

1.Mr.Phong who lives near my house is a good doctor.

➔ _______________________________________.

2. The book which was written by Kim Lan is very interesting.

➔ _______________________________________.

3. Minh was the first student who was interviewed.

➔ _______________________________________.

4. Khô hanh was the only girl who come to class early.

➔ _______________________________________.

5. This is the nicest restaurant that I have ever eaten.

➔ _______________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi

1.Mr.Thuy loves book. The book has happy endings.

➔ _______________________________________.

2. His family drank the fruit juice. He bought the fruit juice.

➔ _______________________________________.

3. The bike was stolen. My brother gave me the bike.

➔ _______________________________________.

4. Hoa likes the shirt. My sister is wearing it.

➔ _______________________________________.

5. That is a company. It produces shoes.

➔ _______________________________________.

6. This is a office. Jim works in it.

➔ _______________________________________.

Xem thêm: Cây Bơ Bao Nhiêu Năm Có Quả, Trồng Bơ Trong Chậu Bao Lâu Thì Có Quả

7. I didn’t know the reason. Wind was absent from school for the reason.

➔ _______________________________________.

8. This is the cat. Its owner is Japan.

➔ _______________________________________.

9. The girl was on TV yesterday. I am meeting the girl now.

➔ _______________________________________.

10. The village is small. She was born in it.

➔ _______________________________________.

Exercise 4: Tìm và sửa lỗi sai.

1.The chair which my parents is sitting is collapsed.

2. The man to lớn stand at the window is my husband.

3. The only house to be paint last week was Tom’s.

4. She made an offer whom they can’t accept.

5. Linda hasn’t decided the day which she’ll go to Korea.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.Chọn B (Who cầm thể mang lại Mr.John)

2. Lựa chọn A (Which sửa chữa thay thế cho the cake)

3. Chọn D (who thay thế sửa chữa cho an architect – phong cách xây dựng sư)

4. Chọn C (where thay thế sửa chữa cho the place)

5. Chọn B (that thay thế sửa chữa cho that man vì đây là mệnh đề không được xác định)

6. Lựa chọn B (where thay thế cho this restaurant)

7. Chọn C (which sửa chữa cho the museum)

Exercise 2:

1.Mr.Phong living near my house is a good doctor.

2. The book written by Kim Lan is very interesting.

3. Minh was the first student to lớn be interviewed.

4. Khô hanh was the only girl to come khổng lồ class early.

5. This is the nicest restaurant khổng lồ have eaten.

Exercise 3:

1. Mr.Thuy loves book which has happy endings.

2. His family drank the fruit juice which he bought.

3. The bike was stolen which my brother gave me.

4. Hoa likes the shirt that my sister is wearing.

5. That is a company which produces shoes.

6. This is a office where Jim works.

7. I didn’t know the reason why Wind was absent from school.

8. This is the cat whose owner is Japan.

9. The girl was on TV yesterday whom I am meeting now.

Xem thêm: Cách Dùng Hàm Lớn Hơn Hoặc Bằng Trong Excel Nhanh, Cách Viết Dấu Lớn Hơn Hoặc Bằng Trong Excel

Exercise 4:

1.is ➔ are (my parents là danh trường đoản cú số nhiều)

2. To lớn stand ➔ standing (đây là dạng câu rút gọn chủ động)

3. Paint ➔ painted (đây là dạng câu rút gọn gàng bị động)

4. Whom ➔ which (dùng đại tự which chứ không hẳn dùng whom – của bạn mà)

5. Which ➔ on which/when (thay nạm cho the day – chỉ thời gian)

Hoàn thành một trong những bài tập mệnh đề quan hệ và kiểm soát lại hiệu quả phía dưới thuộc của bài xích viết. Chúc các bạn học giỏi môn giờ Anh.