Bài Tập Chương 1 Hóa 10

     

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Nguyên tử

Với phương pháp giải các dạng bài xích tập chương Nguyên tử Hoá học tập lớp 10 tổng hợp các dạng bài bác tập, bài bác tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết với đầy đủ phương thức giải, ví dụ minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập Nguyên tử từ kia đạt điểm trên cao trong bài thi môn Hoá học lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập chương 1 hóa 10

*

Bài tập trắc nghiệm

Xác định nguyên tố dựa vào số hạt

A. Cách thức & Ví dụ

Nguyên tử của từng nguyên tố có một trong những Z đặc thù nên để xác định nguyên tố ta cần xác định Z thông qua việc lập và giải phương trình về số hạt.

a) Dạng toán cơ phiên bản cho 1 nguyên tử

Phương pháp:

- căn cứ vào Z sẽ xác định được nguyên tử chính là thuộc nguyên tố hóa học nào

- lưu giữ ý: Z = số proton (p) = số electron (e) = E

Số khối: A = Z + N

Tổng số hạt = 2.Z + N

toàn bô hạt mang điện = Z + E = 2Z

Ví dụ 1: Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt có điện nhiều hơn thế số phân tử không có điện là 22. Vậy X là

Hướng dẫn:

Ta có: 2.Z + N =82

2.Z - N=22

➢Z = (82+22)/4 =26

➢X là Fe

Công thức áp dụng nhanh: Z = (S + A )/4

Trong đó:

Z: số hiệu nguyên tử

S: toàn bô hạt

A: Hiệu số hạt có điện cùng không có điện

b) Dạng toán vận dụng cho lếu láo hợp các nguyên tử

Phương pháp:

Nếu là MxYy thì hoàn toàn có thể coi bao gồm x nguyên tử M và y nguyên tử Y.

Do kia x.ZX + y.ZY = (Sphân tử + Aphân tử) / 4

Ví dụ 2: Tổng số hạt cơ bạn dạng trong phân tử X tất cả công thức là M2O là 140, vào phân tử X thì tổng cộng hạt có điện nhiều hơn thế số hạt không với điện là 44. Vậy X là

Hướng dẫn:

Trong X bao gồm 2 nguyên tử M cùng 1 nguyên tử O.

Nên ta có : 2.ZM + 8 = (140 + 44) : 4 = 46 ⇒ Z =19

⇒ M là K ⇒ X là K2O

Áp dụng không ngừng mở rộng công thức bên trên trong giải ion

➢ giả dụ ion là Xx+thì ZX = (S + A+ 2x) / 4

➢ giả dụ ion Yy-thì ZY = (S + A – 2y) / 4

Vậy biệt lập của phương pháp này cùng với công thức ban sơ đó là thêm cực hiếm của điện ion

Cách nhớ: nếu như ion dương thì rước + gấp đôi giá trị điện ion dương, trường hợp âm thì – gấp đôi giá trị điện ion âm)

Ví dụ 3: Tổng số phân tử cơ bản của ion M3+ là 79, trong những số đó tổng số hạt có điện nhiều hơn không có điện là 19. M là

Hướng dẫn:

ZM = (79 + 19 +2.3) : 4 = 26 ⇒ M là sắt (Fe).

c) Dạng toán cho tổng số phân tử cơ bản

Phương pháp:

Với dạng này thì ta phải kết hợp thêm bất đẳng thức:

1 ≤ N/Z ≤ 1,52 (với 82 nhân tố đầu bảng tuần hoàn)

1 ≤ (S −2Z)/Z ≤ 1,52 ⇒ S/3,52 ≤ Z ≤ S/3

Thường với 1 số thành phần đầu độ chênh lệch giữa p, n, không nhiều thường là một trong những hoặc 2, nên sau khi chia S đến 3 ta thường xuyên chon luôn luôn giá trị nguyên ngay gần nhất.

Ngoài ra rất có thể kết thích hợp công thức:

S = 2Z + N = Z + (Z + N) hay là S =Z + A

Ví dụ 4: Tổng số phân tử cơ bạn dạng của nguyên tử X là 52, X thuộc nhóm VIIA. X là

Hướng dẫn:

Z ≤ 52: 3 = 17,33 ⇒ Z là Clo (Cl)

ZM ≤ 60:3 = đôi mươi ⇒ Ca, ZX ≤ 24 : 3 = 8 ⇒ O Vậy MX là CaO.

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. đến nguyên tử X bao gồm tổng số hạt là 34, trong số ấy số hạt mang điện cấp 1,8333 lần số phân tử không với điện. Xác định số khối X?

A. 23 B. 24 C. 27 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Ta gồm tổng số hạt trong nguyên tử: p. + N + E = 34

Mà p = E = Z ⇒ 2Z + N = 34

Mặt không giống số hạt sở hữu điện cấp 1,8333 lần số phân tử không với điện nên:

2Z = 1,8333N ⇒ 1,8333N + N = 34 ⇒ N = 12 ⇒ Z = 11

Vậy X có Z = 11 nên điện tích hạt nhân là 11+

Số khối của X: A = Z + N = 23

Câu 2. Một nguyên tử yếu tố A có tổng số proton, nơtron, electron là 52. Search nguyên tố A.

A. Mg B. Cl C. Al D. K

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: 2Z + N = 52

Do bài toán có hai ẩn tuy thế chỉ tất cả một dữ kiện để lập phương trình đề xuất ta áp dụng thêm giới hạn

1 ≤ N/Z ≤ 1,222 giỏi 52/3,222 ≤ Z ≤ 52/3 ⇒ 16,1 ≤ Z ≤ 17,3.

Chọn Z = 17 ⇒ N = 18 ⇒ A = 35 (nguyên tố Clo)

Câu 3. Nguyên tử của thành phần X có tổng số phân tử là 40 .Tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Yếu tắc X bao gồm số khối là :

A. 27 B. 26 C. 28 D. 23

Lời giải:

Đáp án: A

p + n + e = 40 vì p = e ⇒ 2p + n = 40 (1)

Hạt có điện: p + e = 2p

Hạt không mang điện: n.

Theo bài: 2p – n = 12(2)

Từ 1 cùng 2 ⇒ phường = e = 13; n = 14 ⇒ A = p. + n = 27

Vậy, kim loại X là Ca, Y là Fe.

Câu 4. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại X với Y là 142, trong các số ấy tổng số hạt có điện nhiều hơn nữa tổng số hạt không với điện là 42. Số hạt với điện của nguyên tử Y nhiều hơn thế của X là 12. Hai kim loại X, Y thứu tự là

A. Na, K.B. K, Ca.C. Mg, Fe.D. Ca, Fe.

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 5. Tổng số hạt proton, nơtron với electron vào nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 33 hạt. X là yếu tắc nào tiếp sau đây ?

A. AlB. FeC. CuD. Ag

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 6. Một ion X3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong các số ấy số hat sở hữu điện nhiều hơn số phân tử không mang điện là 19. Viết kí hiệu của nguyên tử X.

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

⇒ Z = 26; N = 30 ⇒ A = 56. Vậy ki hiệu nguyên tử: 2656)X

Câu 7. Tổng số các hạt vào nguyên tử M là 18. Nguyên tử M tất cả tổng số hạt mang điện gấp hai số phân tử không với điện. Hãy viết kí hiệu nguyên tử M.

*

Lời giải:

Đáp án: A

Tổng số hạt trong nguyên tử : p. + N + E = 18

Mà p = E = Z ⇒ 2Z + N = 18

Măt không giống tổng số hạt sở hữu điện gấp rất nhiều lần số phân tử không sở hữu điện

2Z = 2N ⇒ Z = N = 6 ⇒ A = 12

Kí hiệu nguyên tử M: 612C.

Câu 8. mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không có điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt với điện của Y là 12. Hãy khẳng định kí hiệu hoá học của X,Y theo lần lượt là

A. Fe với SB. S cùng OC. C với OD. Pb và Cl

Lời giải:

Đáp án: A

Kí hiệu số đơn vị điện tích phân tử nhân của X là ZX , Y là ZY ; số nơtron (hạt không với điện) của X là NX, Y là NY . Cùng với XY2 , ta có những phương trình:

tổng số phân tử của X với Y là: 2 ZX + 4 ZY + NX + 2 NY = 178 (1)

Số hạt có điện nhiều hơn không mang điện là: 2.ZX + 4.ZY - NX – 2.NY = 54 (2)

Số hạt mang điện của X ít hơn số hạt sở hữu điện của Y là: 4.ZY – 2.ZX = 12 (3)

ZY = 16 ; ZX = 26

Vậy X là sắt, Y là diêm sinh ⇒ XY2 là FeS2

Xác định yếu tắc nguyên tử

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

- dựa vào kí hiệu nguyên tử ra suy ra số hạt mỗi loại trong nguyên tử hoặc dựa vào cấu tạo của nguyên tử, ion tương ứng để lập phương trình, giải phương trình kiếm tìm số hạt.

Lưu ý: Kí hiệu nguyên tử: ZAX

Sơ đồ: M → Mn+ + ne (với n là số electron vì M nhường)

X + me → Xm- ( cùng với m là số electron bởi X nhận)

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Nguyên tử Ca có 20 notron, 20 proton. Số hiệu nguyên tử của Ca là:

A. đôi mươi B. 16 C. 31 D. 30

Hướng dẫn:

Số hiệu nguyên tử Z đó là số proton.

Đáp án A

Ví dụ 2. cho thấy thêm nguyên tử của yếu tắc A bao gồm tổng số phân tử là 58, số khối của nguyên tử nhỏ dại hơn 40. Hãy xác minh số proton, số nơtron, số electron vào nguyên tử.

Hướng dẫn:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z = 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = trăng tròn ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A có 19p, 19e, 20n.

Ví dụ 3. hạt nhân của nguyên tử yếu tố A gồm 24 hạt, trong những số ấy số hạt không có điện là 12. Tính số electron trong A.

A. 12 B. 24 C.13 D. 6

Hướng dẫn:

Số khối A = Z + N =24

Biết N = 12 ⇒ E = Z = 24 - 12 = 12

Ví dụ 4. Nguyên tử X bao gồm ký hiệu 2964X. Số notron vào X là:

Hướng dẫn:

2964X ⇒ Z = 29, A = 64 bắt buộc N = A - Z = 64 - 29 = 35 hạt

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử X tất cả 35 proton, 35 electron, 45 notron. Số khối của nguyên tử X là:

A. 80 B.105 C. 70 D. 35

Lời giải:

Đáp án: A

Số khối A = Z + N = 35 + 45 = 80

Câu 2. Xác định số notron trong nguyên tử oxi biết O gồm 8 proton:A.8 B. 16 C.6 D.18

Lời giải:

Đáp án: A

Số proton: Z = A – N = 16 – 8 = 8

Câu 3. Trong nguyên tử A, số hạt mang điện tích dương là 13, số phân tử không với điện là 14. Số phân tử electron vào A là bao nhiêu?

A. 13 B. 15 C. 27 D.14

Lời giải:

Đáp án: A

Số e = Số p = 13.

Câu 4. Trong anion X3- tổng số các hạt 111; số electron bởi 48% số khối. Tra cứu số proton, số electron, nơtron và tìm số khối A của X3-.

Lời giải:

Đáp án:

Từ X + 3e → X3-nên tổng số hạt trong X là: 111 – 3 = 108

Ta gồm 2Z + N = 108(1)

Mặt khác vày số electron bởi 48% số khối nên:

Z + 3 = 48%(Z + N) ⇔ 52Z + 300 = 48N tuyệt 13Z + 75 = 12N(2)

Từ (1) và (2) ⇒ Z = 33; N = 42 ⇒ A = 33 + 42 =75

X + me → Xm- ( với m là số electron do X nhận)

Câu 5. Cho biết nguyên tử của thành phần A gồm tổng số phân tử là 58, số khối của nguyên tử bé dại hơn 40. Hãy khẳng định số proton, số nơtron, số electron trong nguyên tử.

Lời giải:

Đáp án:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z= 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = trăng tròn ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A gồm 19p, 19e, 20n.

Câu 6. Tổng số hạt với điện vào hợp hóa học AB là 40. Số hạt sở hữu điện trong nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện vào nguyên tử B là 8. Số proton của A với B theo thứ tự là

A. 22 cùng 18B. 12 và 8C. đôi mươi và 8D. 12 với 16

Lời giải:

Đáp án: B

Tổng số hạt có điện vào hợp hóa học AB là 40 → 2pA + 2pB = 40

Số hạt với điện vào nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn thế số hạt mang điện vào nguyên tử B là 8 → 2pA - 2pB = 8

Giải hệ → page authority = 12, pB = 8

Câu 7. Một ion X2+ có tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 92, trong những số đó số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 20. Số phân tử nơtron cùng electron vào ion X2+ thứu tự là

A. 36 và 27. B. 36 cùng 29 C. 29 và 36. D. 27 và 36.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải hệ

*

X bao gồm 29e thì dường 2e được X2+ còn 27e , số notron không đổi

Câu 8. xác định thành phần cấu trúc của những nguyên tử sau:

a. Nguyên tử X gồm tổng số các loại hạt bởi 52, trong các số ấy số hạt có điện nhiều hơn số phân tử không sở hữu điện là 16 hạt.

Xem thêm: Thanh Lý Kính Mắt Hàng Hiệu, Gọng Kính Thanh Lý Hàng Thùng Nhập Khẩu Của Ý

b. Nguyên tử Y gồm tổng số những hạt là 36. Số phân tử không mang điện thì bằng một nửa hiệu số thân tổng số hạt với số hạt có điện tích âm?

Lời giải:

Đáp án:

a) call p, n với e theo lần lượt là số pronton, nơtron, với electron của X.

Theo đề bài, ta gồm hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: p. = 17, n = 18.

Vậy vào X có: 17 electron và 18 nơtron.

b) gọi p, n với e thứu tự là số pronton, nơtron, với electron của Y.

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: p. = 12, n = 12.

Vậy trong X có: 12 proton,12 electron và 12 nơtron

Cách viết thông số kỹ thuật electron

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

- gắng chắc giải pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử phụ thuộc nguyên lý vững bền, nguyên lý Pauli và quy tắc Hund:

+ Nguyên lý Pauli: Trên một obital nguyên tử chỉ rất có thể chứa tối đa là hai electron với hai electron này vận động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron.

+ Quy tắc Hund: Trong và một phân lớp, những electron sẽ phân bố trên những obital làm sao cho số electron đơn độc là về tối đa và những electron này phải bao gồm chiều từ bỏ quay kiểu như nhau.

+ nguyên lý vững bền: Ở tâm lý cơ bản, vào nguyên tử các electron theo thứ tự chiếm các obital tất cả mức tích điện từ thấp mang đến cao

* quá trình viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

+ xác định số electron vào nguyên tử.

+ Phân bố những electron theo trơ tráo tự mức năng lượng AO tăng dần.

+ Viết cấu hình electron theo trang bị tự những phân lớp electron vào một lớp.

Ví dụ: 26Fe.

+ bao gồm 26e

+ Viết theo đơn thân tự mức tích điện AO tăng dần:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

+ tiếp đến viết lại theo máy tự các phân lớp electron trong 1 lớp:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

+ Viết gọn: 3d6 4s2

* Chú ý:

+ biệt lập tự các mức tích điện AO tăng đột biến như sau:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s 4 chiều 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

+ Dạng (n – 1)d4ns2 gửi thành (n – 1)d5ns1

(n – 1)d9ns2 gửi thành (n – 1)d10ns1

* phụ thuộc số electron ở lớp ngoài cùng để suy ra đặc điểm của yếu tắc hóa học.

Số electron lớp bên ngoài cùngTính hóa học của nguyên tố
1, 2, 3Kim loại
4Kim loại hoặc phi kim
5, 6, 7Phi kim
8Khí hiếm

Sơ đồ xuất hiện ion nguyên tử:

M → Mn+ + ne

X + me → Xm-.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: cho biết số electron về tối đa trong 1 lớp, 1 phân lớp

Hướng dẫn:

*Số electron tối đa vào một phân lớp

+ Phân lớp s chứa về tối đa 2e

+ Phân lớp p. Chứa buổi tối đa 6e

+ Phân lớp d chứa buổi tối đa 10e

+ Phân lớp f chứa về tối đa 14e

* Số electron về tối đa vào một lớp

+ Lớp trước tiên có buổi tối đa 2e

+ Lớp vật dụng hai bao gồm tối đa 8e

+ Lớp thứ tía có buổi tối đa 18e

Ví dụ 2: Nguyên tử X có ký hiệu 2656X. Cho những phát biểu sau về X:

(1) Nguyên tử của nguyên tố X có 8 electron ở lớp bên ngoài cùng.

(2) Nguyên tử của yếu tắc X tất cả 30 nơtron trong hạt nhân.

(3) X là 1 phi kim.

(4) X là nhân tố d.

Trong các phát biểu trên, các phát biểu đúng là?

A. (1), (2), (3) cùng (4).

B. (1), (2) với (4).

C. (2) với (4).

D. (2), (3) với (4).

Hướng dẫn:

Do có sự chèn mức NL bắt buộc electron được phân bố như sau:

1s22s22p63s23p6 4s23d6

Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p63d64s2hay 3d64s2

-Số e lớp bên ngoài cùng là 2 vì thế X là Kim loại

-N = A – Z = 56 – 26 = 30

-Electron sau cùng phân cha trên phân lớp 3 chiều nên X là yếu tố d.

⇒ chọn C.

Ví dụ 3: cấu hình electron của nguyên tử thành phần X tất cả dạng 3s23p3. Phát biểu nào sau đấy là sai?

A. X ở ô số 15 trong bảng tuần hoàn.

B. X là 1 trong phi kim.

C. Nguyên tử của nhân tố X có 9 electron p.

D. Nguyên tử của yếu tắc X tất cả 3 phân lớp electron.

Hướng dẫn:

⇒ chọn C.

Ví dụ 4: cấu hình electron nào sau đây viết sai?

A. 1s22s22p5

B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p64s24p5

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Hướng dẫn:

Cấu hình 1s22s2p63s23p64s24p5 thiếu phân lớp 3d. Trước khi electron được điền vào phân lớp 4p cần điền vào phân lớp 3d.

⇒ lựa chọn C.

Ví dụ 5: Một nguyên tử của nhân tố X có 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 4 electron. Khẳng định số hiệu nguyên tử của X. Viết cấu hình e của X

Hướng dẫn:

Z = 2 + 8 + 4 = 14

Cấu hình e của X là 1s22s2p63s23p2

Ví dụ 6: Một yếu tắc d có 4 lớp electron, phân phần bên ngoài cùng sẽ bão hòa electron. Toàn bô electron s với electron phường của nguyên tố này là

Hướng dẫn:

Nguyên tố d gồm 4 lớp electron → electron sau cuối trên phân lớp 3d.

Cấu hình electron của nguyên tố này còn có dạng: 1s22s22p63s23p63dX4s2.

Vậy tổng cộng electron s cùng electron p. Là 20

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử của thành phần X có tổng số hạt electron trong số phân lớp p là 7. Số hạt có điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt sở hữu điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Tìm các nguyên tố X cùng Y

Lời giải:

Đáp án:

Nguyên tử của nhân tố X bao gồm tổng số phân tử electron tron những phân lớp phường là 7

⇒ cấu hình electron của nguyên tử X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

⇒ ZX = 13 ⇒ X là Al

- Số hạt với điện cảu một nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số hạt với điên của một nguyên tử X là 8 hạt ⇒ 2ZY - 2ZX = 8 ⇔ 2ZY – 2.13 = 8

⇒ ZY = 17 ⇒ Y là Cl

Câu 2. thành phần X có Z = 28, thông số kỹ thuật electron của ion X2+ là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d8 B. 1s22s22p63s23p63d6

C. 1s22s22p63s23p6 4s23d6 D. 1s22s22p63s23p63d8

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p63d84s2

Cấu hình ion của X2+ là 1s22s22p63s23p63d8

Câu 3. Nguyên tử của thành phần X gồm electron làm việc mức tích điện ở mức cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và gồm một electron ở lớp bên ngoài cùng. Nguyên tử X va Y có số electron hơn yếu nhau 3. Nguyên tử X, Y lần lượt là:

A. Khí hiếm cùng kim loạiC. Sắt kẽm kim loại và kim loại

B. Kim loại và khí hiếmD. Phi kim cùng kim loại

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình e của Y: 3s2 3p1 ⇒ Y là kim loại

Ta có: ZY = 13 ⇒ ZX = 11 ⇒ Cấu hình: 3s1 (loại)

⇒ ZX = 15⇒ Cấu hình: 3s2 3p3 ⇒ X là phi kim

Câu 4. Ion Xa+ có tổng số hạt là 80; số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số hạt không có điện là 20; tổng số hạt trong hạt nhân của ion Xa+ là 56. Hãy đến biết cấu hình electron đúng của Xa+?

A. <18Ar> 3d8B. <18Ar> 3d6C. <18Ar> 3d44s2D. <18Ar> 3d4

Lời giải:

Đáp án: B

Ion Xa+ bao gồm tổng số hạt là 80 → 2p + n-a = 80

Ion Xa+ bao gồm số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không với điện là 20 → (2p-a) - n = 20

Ion Xa+ bao gồm tổng số hạt trong hạt nhân là 56 → p + n = 56Giải hệ → p = 26, n = 30, a = 2

Cấu hình của Xa+ là 3d6.

Câu 5. yếu tố A có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là 4s1. Yếu tắc B tất cả phân lớp cuối là 3p5. Viết cấu hình electron vừa đủ của A, B. Khẳng định tên A, B.

Lời giải:

Đáp án:

cấu hình electron của A với B:

- nhân tố A bao gồm 3 ngôi trường hợp:

+ không tồn tại electron sống 3d:

⇒ thông số kỹ thuật electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1: Z = 19 (K)

+ gồm electon sống 3d: vày 4s1 không bão hòa nên:hoặc 3d bán bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1:Z = 24 (Cr)

hoặc 3 chiều bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1: Z = 29 (Cu)

- yếu tố B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, B gồm Z = 17 là clo (Cl)

Câu 6. Nguyên tử A gồm e sinh hoạt phân lớp 3d chỉ bằng một nửa phân lớp 4s.Cấu hình electron của nguyên tử A là

A. 3d14s2B. 3d44s2C. 3d14s2D. 3d34s2

Lời giải:

Đáp án: A

Số electron tối đa của phân lớp 4s là 4s2 → số e ở phân lớp 3 chiều là 3d1

Cấu hình của nguyên tử A là 3d14s2

Câu 7. Nguyên tử M có thông số kỹ thuật electron kế bên cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của M

A. 24B. 25C. 27D. 29

Lời giải:

Đáp án: C

Cấu hình electron của nguyên tử M là 1s22s22p63s23p63d74s2

Số hiệu nguyên tử của M là 27.

Xem thêm: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Dạng Năng Suất, Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Câu 8. Viết cấu hình electron của những ion Cu2+, N3-, Fe3+, Cl-,Al3+. Biết số thứ tự nguyên tố thứu tự là: Cu (Z = 29), N (Z = 7), sắt (Z = 26), Cl (Z = 17), Al (Z = 13).