Bài 1 Tính Chất Hóa Học Của Oxit Khái Quát

     
*

*

Lý thuyết Hóa 9 bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự việc phân loại oxit.

Bạn đang xem: Bài 1 tính chất hóa học của oxit khái quát

*

I. Tính chất hóa học tập của oxit

1. Oxit bazơ: Oxit bazơ bao gồm những đặc thù hóa học tập nào ?

a) tính năng với nước:

Một số oxit bazơ tính năng với nước sinh sản thành dung dịch bazơ (kiềm).

Thí dụ: 

Na2O + H2O → 2NaOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

Những oxit bazơ công dụng với nước và cho nên vì thế cũng chảy được nội địa là:

Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

b) tính năng với axit:

Oxit bazơ + axit → muối + nước

*

c) công dụng với oxit axit: một vài oxit bazơ, là đa số oxit bazơ tung trong nước tác dụng với oxit axit chế tạo thành muối.

Thí dụ: CaO + CO2 → CaCO3

2. Oxit axit: oxit axit có những đặc điểm hóa học tập nào?

a) chức năng với nước:

Nhiều oxit axit tính năng với nước chế tạo thành dung dịch axit.

Thí dụ: SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Những oxit axit chức năng được cùng với nước và cho nên cũng chảy trong nước.

b) tác dụng với hỗn hợp bazơ:

Oxit axit + dd bazơ → muối bột + nước.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Học Phí

Thí dụ: CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

Những oxit khác ví như SO2, P2O5,…. Cũng có phản ứng tương tự.

c) công dụng với oxit bazơ: Oxit axit chức năng với một trong những oxit bazơ (tan) tạo ra thành muối.

Thí dụ: CO2 + BaO → BaCO3

3. Oxit lưỡng tính: một trong những oxit vừa chức năng dung dịch axit, vừa công dụng với dung dịc bazơ, gọi là oxit lưỡng tính. Tỉ dụ như: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,…

Thí dụ: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

4. Oxit trung tính (hay là oxit không tạo ra muối): một trong những oxit không tác dụng với axit, dung dịch, bazơ, nước, điện thoại tư vấn là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

II. Khái quát về sự phân loại oxit

Căn cứ vào đặc thù hóa học của oxit, fan ta phân loại oxit thành 4 các loại như sau:

+ Oxit bazơ là các oxit tính năng với hỗn hợp axit sản xuất thành muối với nước.

+ Oxit axit là hồ hết oxit tác dụng với dung dich bazơ tạo thành thành muối cùng nước.

+ Oxit lưỡng tính là hầu như oxit công dụng với dung dịch axit và công dụng với dung dịch bazơ tạo ra thành muối và nước.

Xem thêm: Các Vòng Lặp Trong Vba Excel, Các Vòng Lặp Trong Vba: Vòng Lặp For Và Do While

+ Oxit trung tính hay nói một cách khác là oxit không sinh sản muối là đa số oxit ko tác dung cùng với axit, bazơ, nước.