Al + H2So4 Đặc Nóng Ra So2

     
*

*

Cân bằng các phương trình phản bội ứng sau:a. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.b. Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.c. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.d. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O.

Bạn đang xem: Al + h2so4 đặc nóng ra so2


Cân bằng những phương trình bội phản ứng sau:

a. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

b. Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

c. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

d. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O.


*

a) 3Mg + 8HNO3 --> 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

b) 2Fe + 6H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

c) 8Mg + 10H2SO4 --> 8MgSO4 + 2H2S + 8H2O

d) 8Al + 30HNO3 --> 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O


+ZnSO4+++SO2+++S+++H2OAl+++H2SO4+-to->+Al2(SO4)3+++SO2+++H2S+++H2OFe+++HNO3+->+Fe(NO3)3+++NO2+++NO+++N2+++NH4NO3+++H2OZn++ H2SO4+->+ZnSO4+++SO2+++S+++H2S+++H2O"https://dulichnangdanang.com/>

Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + SO2 + S + H2OAl + H2SO4 -to-> Al2(SO4)3 + SO2 + H2S + H2OFe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + NO + N2 + NH4NO3 + H2OZn + H2SO4 -> ZnSO4 + SO2 + S + H2S + H2O


S+++NO+++H2O+c)+Mg+++HNO3+⟶+Mg(NO3)2+++NO+++H2O+e)+Al+++H2SO4+→+Al2(SO4)3+++SO2+++H2O+g)+Cu2S+++HNO3+→+Cu(NO3)..."https://dulichnangdanang.com/>

7)Cân bằng phản ứng lão hóa khử bằng phương thức thăng bởi electron.b)H2S + HNO3 -->S + NO + H2Oc)Mg + HNO3 ⟶ Mg(NO3)2 + NO + H2Oe)Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2Og)Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O


b)

$S^-2 + 2e o S^0$$N^+5 o N^+2 + 3e$

$3H_2S + 2HNO_3 o 3S + 2NO + 4H_2O$

c)

$Mg^0 o Mg^+2 + 2e$$N^+5 + 3e o N^+2$$3Mg + 8HNO_3 o 3Mg(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

e)

$Al^0 o Al^+3 + 3e$$S^+6 + 2e o S^+4$$2Al + 6H_2SO_4 o Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$

g)

$Cu_2S o 2Cu^+2 + S^+6 + 10e$$N^+5 + 3e o N^+2$

$3Cu_2S + 16HNO_3 o 3Cu(NO_3)_2 + 3CuSO_4 + 10NO + 8H_2O$


+Fe2(SO4)3+++SO2+++H2O+b)+Mg+++H2SO4+->+MgSO4+++H2S+++H2O+c)+Zn+++H2SO4+->+ZnSO4+++S+++H2O+d)+Mg+++HNO3+->+Mg(NO3)2+++NO+++H2O+e)+Al+++HNO3+->+Al(NO3)..."https://dulichnangdanang.com/>

Cân bởi phương trình bội phản ứng sau:a) Fe+H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Ob) Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2S + H2Oc) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + S + H2Od) Mg + HNO3 -> Mg(NO3)2 + NO + H2Oe) Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + N2O + H2Of) KMnO4 + HCl -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2Ok) MnO2 + HCl -> MnCl2 + Cl2 + H2O


Cân bởi phương trình phản nghịch ứng sau:a) 2Fe + 6H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2Ob) 4Mg + 5H2SO4 -> 4MgSO4 + H2S +4 H2Oc) 3Zn + 4H2SO4 -> 3ZnSO4 + S + 4H2Od) 3Mg + 8HNO3 -> 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2Oe) 8Al +30HNO3 -> 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2Of) 2KMnO4 + 16HCl -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2Ok) MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O


MgSO4+SO2+H2OCA+H2SO4-->CaSO4+SO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2O+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)+NH4N..."https://dulichnangdanang.com/>
lập pthh theo các sơ vật sau:Mg+H2SO4-->MgSO4+SO2+H2OCA+H2SO4-->CaSO4+SO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2O+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)+NH4NO3+H2OAl+H2SO4-->Al2(SO4)3+H2S+H2OAl+H2SO4-->Al2(SO4)3Fe+H2SO4-->Fe2(SO4)3+S+H2OFe+HNO3-->Fe(NO3)3+NO2+H2OFe+HNO3-->Fe(NO3)3+NO+H2OCa+HNO3-->Ca(NO3)2+NO+H2OKClO3+HCl-->KCl+CL2+H2OKMnO4+HCl-->MnCl2+KCl+Cl2+H2OMnO2+HCl-->MnCl2+Cl2+H2OFe3O4+HCl-->FeCl2+FeCl3+H2OFe3O4+H2SO4-->FeSO4+Fe2(SO4)3+H2OFe3O4+CO...
Đọc tiếp

lập pthh theo những sơ thiết bị sau:Mg+H2SO4-->MgSO4+SO2+H2OCA+H2SO4-->CaSO4+SO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+NO+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2O+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)3+N2+H2OAl+HNO3-->Al(NO3)+NH4NO3+H2OAl+H2SO4-->Al2(SO4)3+H2S+H2OAl+H2SO4-->Al2(SO4)3Fe+H2SO4-->Fe2(SO4)3+S+H2OFe+HNO3-->Fe(NO3)3+NO2+H2OFe+HNO3-->Fe(NO3)3+NO+H2OCa+HNO3-->Ca(NO3)2+NO+H2OKClO3+HCl-->KCl+CL2+H2OKMnO4+HCl-->MnCl2+KCl+Cl2+H2OMnO2+HCl-->MnCl2+Cl2+H2OFe3O4+HCl-->FeCl2+FeCl3+H2OFe3O4+H2SO4-->FeSO4+Fe2(SO4)3+H2OFe3O4+CO-->Fe+CO2Fe2O3+CO-->Fe+CO2 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcBài 16: Phương trình hóa học
1
0
GửiHủy

1,Mg + 2H2SO4 = MgSO4 + SO2 + 2H2O

2,Ca + 2H2SO4 = CaSO4 + SO2 + 2H2O

3 Al + 6HNO3 = Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

4,Al + 4HNO3 = Al(NO3)3 + NO + 2H2O

5,8Al + 30HNO3 = 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

6,10Al + 36HNO3 = 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

7,8Al + 10HNO3 = 8Al(NO3) + NH4NO3 + 3H2O

8,8Al + 15H2SO4 = 4Al2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O

9, pthh ghi không nên thiếu H

10,2Fe + 4H2SO4 = Fe2(SO4)3 + S + 4H2O

11,Fe + 6HNO3 = Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

12,Fe + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

13,3Ca + 8HNO3 = 3Ca(NO3)2 + 2NO + 4H2O

14,KClO3 + 6HCl = KCl + 3Cl2 + 3H2O

15, cthh ghi sai tuyệt sao ý

16,MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O

17,Fe3O4 + 8HCl = FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

18,Fe3O4 + 4H2SO4 = FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

19,Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2

20, cthh ghi sai

cậu chép đề gồm vài nơi ghi sai kí hiệu chất hóa học nữa đó, làm cho mik search mỏi cả mắt

*

 


Đúng 0
Bình luận (0)
 CuSO4+++SO2+++H2O(2)+Al+++H2SO4+đặc+--t0-> +Al2(SO4)3 +++SO2+++H2O.(3)+Mg+++H2SO4+đặc+--t0->..."https://dulichnangdanang.com/>
Câu 90 cân nặng bằng các phương trình hóa học sau theo cách thức thăng bằng electron:(1) Cu + H2SO4 sệt --t0-> CuSO4 + SO2 + H2O(2) Al + H2SO4 quánh --t0-> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O.(3) Mg + H2SO4 quánh --t0-> MgSO4 + S + H2O.(4) sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O.(5) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O(6) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O(7) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O(8) MnO2 + HCl --t0-> MnCl2 + Cl2 + H2O.(9) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.
Đọc tiếp

Câu 90 cân nặng bằng những phương trình hóa học sau theo phương pháp thăng bởi electron:

(1) Cu + H2SO4 sệt --t0-> CuSO4 + SO2 + H2O

(2) Al + H2SO4 sệt --t0-> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O.

(3) Mg + H2SO4 quánh --t0-> MgSO4 + S + H2O.

(4) sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 0 15 Mol Hỗn Hợp X Gồm 2 Ancol Mạch Hở, Thu Được

(5) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O

(6) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

(7) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O

(8) MnO2 + HCl --t0-> MnCl2 + Cl2 + H2O.

(9) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa học
0
0
GửiHủy

Cân bằng những PTHH sau bằng phương pháp oxi hóa khử

1. FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2. FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

3. FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

4. Fe(OH)2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2S + H2O

5. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa học
1
0
GửiHủy

1. 

2Fe+2 ---> 2Fe+3 + 1ex1
S+6 + 2e ---> S+4x1

2FeO + 4H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2.

2Fe+2 ---> 2Fe+3 + 2ex1
S+6 + 2e ---> S+4x1

2FeCO3 + 4H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

3. 

2Fe+2 ---> 2Fe+3 + 2ex1
S+6 + 2e ---> S+4x1

2FeSO4 + 2H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

4.

2Fe+2 ---> 2Fe+3 + 2ex4
S+6 + 8e ---> S-2 x1

8Fe(OH)2 + 13H2SO4 ---> 4Fe2(SO4)3 + H2S + 20H2O

5.

Al0 ---> Al+3 + 3ex10
2N+5 ---> 2N0x3

10Al + 36HNO3 ---> 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O


Đúng 0

Bình luận (0)
Xác định hoá trị của nguyên tố trong những chất sau:1) H2, O2, N2, P, Fe, Zn, S, Al, Mg, Cu.2) HNO3; SO2; H2S, H2SO4; Fe(NO3)3; Fe(NO3)2; Al(NO3)33) NO; NO2; NH4NO3; N2O; CuSO4; ZnSO4; Al2(SO4)34) FeO, Fe2O3; Fe3O4; FexOy; FeS2; H2O.5) NaAlO2; KMnO4; MnO2; MnSO4; K2SO4; FexOy.
Đọc tiếp

Xác định hoá trị của nguyên tố trong số chất sau:1) H2, O2, N2, P, Fe, Zn, S, Al, Mg, Cu.2) HNO3; SO2; H2S, H2SO4; Fe(NO3)3; Fe(NO3)2; Al(NO3)33) NO; NO2; NH4NO3; N2O; CuSO4; ZnSO4; Al2(SO4)34) FeO, Fe2O3; Fe3O4; FexOy; FeS2; H2O.5) NaAlO2; KMnO4; MnO2; MnSO4; K2SO4; FexOy.


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
0
GửiHủy
Xác định hoá trị của nguyên tố trong các chất sau:1) H2, O2, N2, P, Fe, Zn, S, Al, Mg, Cu.2) HNO3; SO2; H2S, H2SO4; Fe(NO3)3; Fe(NO3)2; Al(NO3)33) NO; NO2; NH4NO3; N2O; CuSO4; ZnSO4; Al2(SO4)34) FeO, Fe2O3; Fe3O4; FexOy; FeS2; H2O.5) NaAlO2; KMnO4; MnO2; MnSO4; K2SO4; FexOy.

Xem thêm: Suy Nghĩ Của Em Về Đoạn Trích Chiếc Lược Ngà, Cảm Nhận Của Em Về Đoạn Trích Chiếc Lược Ngà


Đọc tiếp

Xác định hoá trị của nguyên tố trong những chất sau:1) H2, O2, N2, P, Fe, Zn, S, Al, Mg, Cu.2) HNO3; SO2; H2S, H2SO4; Fe(NO3)3; Fe(NO3)2; Al(NO3)33) NO; NO2; NH4NO3; N2O; CuSO4; ZnSO4; Al2(SO4)34) FeO, Fe2O3; Fe3O4; FexOy; FeS2; H2O.5) NaAlO2; KMnO4; MnO2; MnSO4; K2SO4; FexOy.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
0
GửiHủy